قیمت اسلب

سایزضخامتتحویلقیمت
فولاد مبارکه 145کارخانه28000 تومان
فولاد مبارکه 175کارخانه28000 تومان
فولاد مبارکه 40کارخانه28000 تومان
فولاد مبارکه 105کارخانه28000 تومان
فولاد مبارکه 100کارخانه28000 تومان
فولاد مبارکه 135 کارخانه28000 تومان
فولاد مبارکه 115 کارخانه28000 تومان
فولاد مبارکه 140 کارخانه28000 تومان
فولاد مبارکه 130 کارخانه28000 تومان
فولاد مبارکه 95کارخانه28000 تومان
فولاد مبارکه 85 کارخانه28000 تومان
فولاد مبارکه 180 کارخانه28000 تومان
فولاد مبارکه 160 کارخانه28000 تومان
فولاد مبارکه 125 کارخانه28000 تومان
فولاد مبارکه 110 کارخانه28000 تومان
فولاد مبارکه 195 کارخانه28000 تومان
فولاد مبارکه 155 کارخانه28000 تومان
فولاد مبارکه 190 کارخانه28000 تومان
فولاد مبارکه 185 کارخانه28000 تومان
فولاد مبارکه 150 کارخانه28000 تومان
فولاد مبارکه 170 کارخانه28000 تومان
فولاد مبارکه 200 کارخانه28000 تومان
فولاد مبارکه 35 کارخانه28000 تومان
فولاد مبارکه 65 کارخانه28000 تومان
فولاد مبارکه 80 کارخانه28000 تومان
فولاد مبارکه 50 کارخانه28000 تومان
فولاد مبارکه 75 کارخانه28000 تومان
فولاد مبارکه 45 کارخانه28000 تومان
فولاد مبارکه 70 کارخانه28000 تومان
فولاد مبارکه 55 کارخانه28000 تومان
فولاد مبارکه 60 کارخانه28000 تومان
فولاد مبارکه 120 کارخانه28000 تومان
فولاد مبارکه 165 کارخانه28000 تومان
فولاد مبارکه 90 کارخانه28000 تومان
فولاد مبارکه 30 کارخانه28000 تومان