قیمت اسلب

سایزضخامتتحویلقیمت
فولاد مبارکه 145کارخانه27650 تومان
فولاد مبارکه 175کارخانه27650 تومان
فولاد مبارکه 40کارخانه27650 تومان
فولاد مبارکه 105کارخانه27650 تومان
فولاد مبارکه 100کارخانه27650 تومان
فولاد مبارکه 135 کارخانه27650 تومان
فولاد مبارکه 115 کارخانه27650 تومان
فولاد مبارکه 140 کارخانه27650 تومان
فولاد مبارکه 130 کارخانه27650 تومان
فولاد مبارکه 95کارخانه27650 تومان
فولاد مبارکه 85 کارخانه27650 تومان
فولاد مبارکه 180 کارخانه27650 تومان
فولاد مبارکه 160 کارخانه27650 تومان
فولاد مبارکه 125 کارخانه27650 تومان
فولاد مبارکه 110 کارخانه27650 تومان
فولاد مبارکه 195 کارخانه27650 تومان
فولاد مبارکه 155 کارخانه27650 تومان
فولاد مبارکه 190 کارخانه27650 تومان
فولاد مبارکه 185 کارخانه27650 تومان
فولاد مبارکه 150 کارخانه27650 تومان
فولاد مبارکه 170 کارخانه27650 تومان
فولاد مبارکه 200 کارخانه27650 تومان
فولاد مبارکه 35 کارخانه27650 تومان
فولاد مبارکه 65 کارخانه27650 تومان
فولاد مبارکه 80 کارخانه27650 تومان
فولاد مبارکه 50 کارخانه27650 تومان
فولاد مبارکه 75 کارخانه27650 تومان
فولاد مبارکه 45 کارخانه27650 تومان
فولاد مبارکه 70 کارخانه27650 تومان
فولاد مبارکه 55 کارخانه27650 تومان
فولاد مبارکه 60 کارخانه27650 تومان
فولاد مبارکه 120 کارخانه27650 تومان
فولاد مبارکه 165 کارخانه27650 تومان
فولاد مبارکه 90 کارخانه27650 تومان
فولاد مبارکه 30 کارخانه27650 تومان