تاریخ بروزرسانی 27 مهر 1401

قیمت انواع ریل

نوعبرندطولمحل تحویلقیمت
ریل معدنی S 30وارداتیشاخه 12 متریکارخانه170000 تومان
ریل معدنی S 20وارداتیشاخه 12 متریکارخانه170000 تومان
ریل معدنی S 18وارداتیشاخه 12 متریکارخانه170000 تومان
ریل معدنی S 14شاخه 12 متریکارخانه170000 تومان
ریل معدنی R 8وارداتیشاخه 12 متریکارخانه170000 تومان
ریل معدنی R 24شاخه 12 متریکارخانه170000 تومان
ریل معدنی JIC 15شاخه 12 متریکارخانه170000 تومان
ریل معدنی R 18شاخه 12 متریکارخانه170000 تومان
ریل جرثقیلی A 60وارداتیشاخه 12 متریکارخانه170000 تومان
ریل جرثقیلی A 55شاخه 12 متریکارخانه170000 تومان
ریل جرثقیلی A 120شاخه 12 متریکارخانه170000 تومان
ریل جرثقیلی A 75شاخه 12 متریکارخانه170000 تومان
ریل جرثقیلی A 65شاخه 12 متریکارخانه170000 تومان
ریل جرثقیلی A 65شاخه 12 متریکارخانه170000 تومان
ریل جرثقیلی A 100شاخه 12 متریکارخانه170000 تومان
ریل جرثقیلی A 45شاخه 12 متریکارخانه170000 تومان
ریل آهنی UIC 60شاخه 12 متریکارخانه170000 تومان
ریل آهنی S 64شاخه 12 متریکارخانه170000 تومان
ریل آهنی S 54شاخه 12 متریکارخانه170000 تومان
ریل آهنی S 49شاخه 12 متریکارخانه170000 تومان
ریل آهنی S 41شاخه 12 متریکارخانه170000 تومان
ریل آهنی S 33شاخه 12 متریکارخانه170000 تومان
ریل آهنی AR 43شاخه 12 متریکارخانه170000 تومان
ریل آهنی R 38شاخه 12 متریکارخانه170000 تومان
ریل آهنی R 33شاخه 12 متریکارخانه170000 تومان
ریل آهنی p 50شاخه 12 متریکارخانه170000 تومان
اتصالات ریل شاخه 12 متریکارخانه170000 تومان
ریل آهنی وارداتی وارداتیشاخه 12 متریکارخانه170000 تومان
فولاد غربکارخانه38000 تومان
فولاد غربکارخانه38000 تومان
فولاد غربکارخانه38000 تومان
فولاد غربکارخانه38000 تومان
فولاد غربکارخانه38000 تومان
فولاد غربکارخانه38000 تومان
فولاد غربکارخانه38000 تومان
فولاد غربکارخانه38000 تومان
فولاد غربکارخانه38000 تومان
فولاد غربکارخانه38000 تومان
فولاد غربکارخانه38000 تومان
فولاد غربکارخانه38000 تومان
فولاد غربکارخانه37000 تومان
فولاد غربکارخانه38000 تومان
فولاد غربکارخانه37000 تومان
فولاد غربکارخانه38000 تومان
فولاد غربکارخانه38000 تومان
فولاد غربکارخانه38000 تومان
فولاد غربکارخانه38000 تومان
فولاد غربکارخانه38500 تومان
فولاد غربکارخانه38500 تومان
فولاد غربکارخانه38500 تومان
فولاد غربکارخانه39500 تومان
فولاد غربکارخانه38500 تومان
فولاد غربکارخانه43500 تومان
فولاد غربکارخانه38500 تومان
فولاد غربکارخانه38500 تومان
فولاد غربکارخانه38000 تومان
فولاد غربکارخانه37500 تومان
فولاد غربکارخانه38500 تومان
فولاد غربکارخانه39500 تومان
فولاد غربکارخانه38500 تومان
فولاد غربکارخانه43500 تومان
فولاد غربکارخانه36500 تومان
فولاد غربکارخانه36500 تومان
فولاد غربکارخانه38500 تومان
فولاد غربکارخانه38500 تومان
فولاد غربکارخانه37500 تومان
هفت الماسکارخانه38000 تومان
هفت الماسکارخانه37000 تومان
هفت الماسکارخانه37000 تومان
هفت الماسکارخانه37000 تومان
هفت الماسکارخانه37000 تومان
هفت الماسکارخانه36500 تومان
هفت الماسکارخانه36000 تومان
هفت الماسکارخانه36000 تومان
هفت الماسکارخانه37000 تومان
هفت الماسکارخانه37000 تومان
هفت الماسکارخانه38000 تومان
هفت الماسکارخانه38000 تومان
هفت الماسکارخانه38000 تومان
هفت الماسکارخانه38000 تومان
هفت الماسکارخانه38500 تومان
هفت الماسکارخانه39500 تومان
هفت الماسکارخانه39500 تومان
هفت الماسکارخانه38000 تومان
هفت الماسکارخانه38000 تومان
هفت الماسکارخانه39500 تومان
فولاد مبارکهکارخانه40500 تومان
فولاد مبارکهکارخانه39500 تومان
فولاد مبارکهکارخانه39500 تومان
فولاد مبارکهکارخانه38000 تومان
فولاد مبارکهکارخانه38000 تومان
فولاد مبارکهکارخانه38000 تومان
فولاد مبارکهکارخانه38000 تومان
فولاد مبارکهکارخانه38500 تومان
فولاد مبارکهکارخانه38500 تومان
فولاد مبارکهکارخانه38500 تومان
فولاد مبارکهکارخانه38500 تومان
فولاد مبارکهکارخانه38500 تومان
فولاد مبارکهکارخانه43000 تومان
فولاد مبارکهکارخانه39500 تومان
فولاد مبارکهکارخانه39800 تومان
فولاد مبارکهکارخانه39800 تومان
فولاد مبارکهکارخانه39800 تومان
فولاد مبارکهکارخانه38000 تومان
فولاد مبارکهکارخانه39500 تومان