قیمت انواع هاش

سایزحالتبرندواحدمحل تحویلقیمت
10012 متریترک-کرهکیلوگرمکارخانه64570 تومان
7012 متریترک-کرهکیلوگرمکارخانه64570 تومان
6512 متریترک-کرهکیلوگرمکارخانه51385 تومان
6012 متریترک-کرهکیلوگرمکارخانه51385 تومان
5512 متریترک-کرهکیلوگرمکارخانه51385 تومان
5012 متریترک-کرهکیلوگرمکارخانه51385 تومان
4512 متریترک-کرهکیلوگرمکارخانه51385 تومان
4012 متریترک-کرهکیلوگرمکارخانه51385 تومان
3812 متریترک-کرهکیلوگرمکارخانه51385 تومان
3612 متریترک-کرهکیلوگرمکارخانه51385 تومان
3412 متریترک-کرهکیلوگرمکارخانه51385 تومان
3212 متریترک-کرهکیلوگرمکارخانه51385 تومان
3012 متریترک-کرهکیلوگرمکارخانه51385 تومان
2812 متریترک-کرهکیلوگرمکارخانه51385 تومان
2612 متریترک-کرهکیلوگرمکارخانه51385 تومان
2412 متریترک-کرهکیلوگرمکارخانه51385 تومان
2412 متریترک-کرهکیلوگرمکارخانه51385 تومان
2212 متریترک-کرهکیلوگرمکارخانه51385 تومان
2012 متریترک-کرهکیلوگرمکارخانه51385 تومان
1812 متریترک-کرهکیلوگرمکارخانه51385 تومان
1612 متریترک-کرهکیلوگرمکارخانه51385 تومان
1412 متریترک-کرهکیلوگرمکارخانه51385 تومان
1212 متریترک-کرهکیلوگرمکارخانه51385 تومان
1012 متریترک-کرهکیلوگرمکارخانه51385 تومان
3012 متریذوب آهنکیلوگرمکارخانه51385 تومان
1812 متریذوب آهنکیلوگرمکارخانه51385 تومان
1412 متریذوب آهنکیلوگرمکارخانه51385 تومان
2012 متریذوب آهنکیلوگرمکارخانه51385 تومان
1612 متریذوب آهنکیلوگرمکارخانه51385 تومان
10012 متریترک-کرهکیلوگرمکارخانه51385 تومان
7012 متریترک-کرهکیلوگرمکارخانه51385 تومان
6512 متریترک-کرهکیلوگرمکارخانه51385 تومان
6012 متریترک-کرهکیلوگرمکارخانه51385 تومان
5512 متریترک-کرهکیلوگرمکارخانه51385 تومان
5012 متریترک-کرهکیلوگرمکارخانه51385 تومان
4512 متریترک-کرهکیلوگرمکارخانه51385 تومان
4012 متریترک-کرهکیلوگرمکارخانه51385 تومان
3812 متریترک-کرهکیلوگرمکارخانه51385 تومان
3612 متریترک-کرهکیلوگرمکارخانه51385 تومان
3412 متریترک-کرهکیلوگرمکارخانه51385 تومان
3212 متریترک-کرهکیلوگرمکارخانه51385 تومان
3012 متریترک-کرهکیلوگرمکارخانه51385 تومان
2812 متریترک-کرهکیلوگرمکارخانه51385 تومان
2612 متریترک-کرهکیلوگرمکارخانه51385 تومان
2412 متریترک-کرهکیلوگرمکارخانه51385 تومان
2212 متریترک-کرهکیلوگرمکارخانه51385 تومان
2012 متریترک-کرهکیلوگرمکارخانه51385 تومان
1812 متریترک-کرهکیلوگرمکارخانه51385 تومان
1612 متریترک-کرهکیلوگرمکارخانه51385 تومان
1412 متریترک-کرهکیلوگرمکارخانه51385 تومان
1212 متریترک-کرهکیلوگرمکارخانه51385 تومان
1012 متریترک-کرهکیلوگرمکارخانه51385 تومان
1612 متریذوب آهنکیلوگرمکارخانه51385 تومان
1812 متریذوب آهنکیلوگرمکارخانه51385 تومان
1412 متریذوب آهنکیلوگرمکارخانه51385 تومان
2012 متریذوب آهنکیلوگرمکارخانه51385 تومان
1812 متریترک-کرهکیلوگرمکارخانه51385 تومان
1812 متریذوب آهنکیلوگرمکارخانه51385 تومان