تاریخ بروزرسانی 15 تیر 1401

ورق ST37

نوع و سایز تولید کننده ابعاد وزن قیمت (تومان)
هر کیلو ورق سیاه ۲ فولاد مبارکه رول 12 23.300
هر کیلو ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1.5*6 220 22.500
هر کیلو ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1.5*6 290 22.700
هر کیلو ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 1.5*6 360 23.000
هر کیلو ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 1.5*6 435 22.000
هر کیلو ورق سیاه 8 فولاد مبارکه 1.5*6 580 22.000
هر کیلو ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 1.5*6 720 22.000
هر کیلو ورق سیاه 12 فولاد مبارکه 1.5*6 865 22.000
هر کیلو ورق سیاه 15 فولاد مبارکه 1.5*6 1080 22.000
هر کیلو ورق سیاه 20 اکسین 1.5*6 1445 25.000
هر کیلو ورق سیاه 25 اکسین 1.5*6 1805 25.000
هر کیلو ورق سیاه 30 اکسین 1.5*6 2165 25.000

ورق گالوانیزه

نوع و سایز تولید کننده ابعاد (عرض) وزن قیمت (تومان)
هر کیلو ورق گالوانیزه 0.4 ایرانی 1و1.25 5.7
هر کیلو ورق گالوانیزه 0.5 ایرانی 1و1.25 5.7 30.050
هر کیلو ورق گالوانیزه 0.6 ایرانی 1و1.25 5.7 28.950
هر کیلو ورق گالوانیزه 0.7 ایرانی 1و1.25 5.7 27.400
هر کیلو ورق گالوانیزه 0.8 ایرانی 1و1.25 5.7 26.900
هر کیلو ورق گالوانیزه 0.9 ایرانی 1و1.25 5.7 26.700
هر کیلو ورق گالوانیزه 1 ایرانی 1و1.25 5.7 26.700
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.25 ایرانی 1و1.25 5.7 26.600
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.5 ایرانی 1و1.25 5.7 26.800
هر کیلو ورق گالوانیزه 2 ایرانی 1و1.25 5.7 28.900

ورق سیاه برشی

نوع و سایز تولید کننده ابعاد (عرض) وزن قیمت (تومان)
هر کیلو ورق 0.4 ایرانی 1و1.25 5.7 25.100
هر کیلو ورق 0.5 ایرانی 1و1.25 5.7 24.700
هر کیلو ورق 0.6 ایرانی 1و1.25 5.7 24.600
هر کیلو ورق 0.7 ایرانی 1و1.25 5.7 25.050
هر کیلو ورق 0.8 ایرانی 1و1.25 5.7 24.200
هر کیلو ورق 0.9 ایرانی 1و1.25 5.7 25.150
هر کیلو ورق 1 ایرانی 1و1.25 5.7 24.860
هر کیلو ورق 1.25 ایرانی 1و1.25 5.7 24.700
هر کیلو ورق 1.5 ایرانی 1و1.25 5.7 24.600
هر کیلو ورق 2 ایرانی 1و1.25 5.7 24.500

ورق اسیدشویی

نوع و سایز تولید کننده ابعاد (عرض) وزن قیمت (تومان)
هر کیلو ورق 0.4 ایرانی 1و1.25 5.7 27.500
هر کیلو ورق 0.5 ایرانی 1و1.25 5.7 27.500
هر کیلو ورق 0.6 ایرانی 1و1.25 5.7 27.500
هر کیلو ورق 0.7 ایرانی 1و1.25 5.7 27.500
هر کیلو ورق 0.8 ایرانی 1و1.25 5.7 27.500
هر کیلو ورق 0.9 ایرانی 1و1.25 5.7 27.500
هر کیلو ورق 1 ایرانی 1و1.25 5.7 27.500
هر کیلو ورق 1.25 ایرانی 1و1.25 5.7 27.500
هر کیلو ورق 1.5 ایرانی 1و1.25 5.7 27.500
هر کیلو ورق 2 ایرانی 1و1.25 5.7 27.500

ورق های آجدار

نوع و سایز تولید کننده ابعاد (عرض) وزن قیمت (تومان)
هر کیلو ورق 0.4 ایرانی 1و1.25 5.7 31.000
هر کیلو ورق 0.5 ایرانی 1و1.25 5.7 31.500
هر کیلو ورق 0.6 ایرانی 1و1.25 5.7 32.500
هر کیلو ورق 0.7 ایرانی 1و1.25 5.7 31.000
هر کیلو ورق 0.8 ایرانی 1و1.25 5.7 31.000
هر کیلو ورق 0.9 ایرانی 1و1.25 5.7 31.000
هر کیلو ورق 1 ایرانی 1و1.25 5.7 30.000
هر کیلو ورق 1.25 ایرانی 1و1.25 5.7 30.000
هر کیلو ورق 1.5 ایرانی 1و1.25 5.7 30.000
هر کیلو ورق 2 ایرانی 1و1.25 5.7 30.000

ورق روغنی

نوع و سایز تولید کننده ابعاد (عرض) وزن قیمت (تومان)
هر کیلو ورق 0.4 ایرانی 1و1.25 5.7 29.000
هر کیلو ورق 0.5 ایرانی 1و1.25 5.7 29.000
هر کیلو ورق 0.6 ایرانی 1و1.25 5.7 29.000
هر کیلو ورق 0.7 ایرانی 1و1.25 5.7 29.000
هر کیلو ورق 0.8 ایرانی 1و1.25 5.7 29.000
هر کیلو ورق 0.9 ایرانی 1و1.25 5.7 29.000
هر کیلو ورق 1 ایرانی 1و1.25 5.7 29.000
هر کیلو ورق 1.25 ایرانی 1و1.25 5.7 29.000
هر کیلو ورق 1.5 ایرانی 1و1.25 5.7 29.000
هر کیلو ورق 2 ایرانی 1و1.25 5.7 29.000

ورق کرکره ای

نوع و سایز تولید کننده ابعاد (عرض) وزن قیمت (تومان)
هر کیلو ورق 0.4 ایرانی 1و1.25 5.7 29.000
هر کیلو ورق 0.5 ایرانی 1و1.25 5.7 29.000
هر کیلو ورق 0.6 ایرانی 1و1.25 5.7 29.000
هر کیلو ورق 0.7 ایرانی 1و1.25 5.7 29.000
هر کیلو ورق 0.8 ایرانی 1و1.25 5.7 29.000
هر کیلو ورق 0.9 ایرانی 1و1.25 5.7 29.000
هر کیلو ورق 1 ایرانی 1و1.25 5.7 29.000
هر کیلو ورق 1.25 ایرانی 1و1.25 5.7 29.000
هر کیلو ورق 1.5 ایرانی 1و1.25 5.7 29.000
هر کیلو ورق 2 ایرانی 1و1.25 5.7 29.000

ورق رنگی

نوع و سایز تولید کننده ابعاد (عرض) وزن قیمت (تومان)
هر کیلو ورق 0.4 ایرانی 1و1.25 5.7 34.900
هر کیلو ورق 0.5 ایرانی 1و1.25 5.7 34.800
هر کیلو ورق 0.6 ایرانی 1و1.25 5.7 34.600
هر کیلو ورق 0.7 ایرانی 1و1.25 5.7 34.550
هر کیلو ورق 0.8 ایرانی 1و1.25 5.7 34.700
هر کیلو ورق 0.9 ایرانی 1و1.25 5.7 34.900
هر کیلو ورق 1 ایرانی 1و1.25 5.7 34.350
هر کیلو ورق 1.25 ایرانی 1و1.25 5.7 34.400
هر کیلو ورق 1.5 ایرانی 1و1.25 5.7 34.750
هر کیلو ورق 2 ایرانی 1و1.25 5.7 34.600

[کل: 1 میانگین: 5]