تاریخ بروزرسانی 27 مهر 1401

قیمت تسمه فابریک

حالتضخامتعرضمحل تحویلقیمت
تسمه فابریک 5 50 میلی مترکارخانه35000 تومان
تسمه فابریک 5 40 میلی مترکارخانه35000 تومان
تسمه فابریک 5 30 میلی مترکارخانه35000 تومان
تسمه فابریک 5 25 میلی مترکارخانه35000 تومان
تسمه فابریک 5 20 میلی مترکارخانه35000 تومان
تسمه فابریک 4 60 میلی مترکارخانه35000 تومان
تسمه فابریک 4 50 میلی مترکارخانه35000 تومان
تسمه فابریک 4 30 میلی مترکارخانه35000 تومان
تسمه فابریک 4 20 میلی مترکارخانه35000 تومان
تسمه فابریک 3 50 میلی مترکارخانه35000 تومان
تسمه فابریک 3 40 میلی مترکارخانه35000 تومان
تسمه فابریک 3 30 میلی مترکارخانه35000 تومان