تاریخ بروزرسانی 14 بهمن 1401

قیمت تسمه فابریک

حالتضخامتعرضمحل تحویلقیمت
تسمه فابریک 5 50 میلی مترکارخانه

تماس بگیرید

تسمه فابریک 5 40 میلی مترکارخانه

تماس بگیرید

تسمه فابریک 5 30 میلی مترکارخانه

تماس بگیرید

تسمه فابریک 5 25 میلی مترکارخانه

تماس بگیرید

تسمه فابریک 5 20 میلی مترکارخانه

تماس بگیرید

تسمه فابریک 4 60 میلی مترکارخانه

تماس بگیرید

تسمه فابریک 4 50 میلی مترکارخانه

تماس بگیرید

تسمه فابریک 4 30 میلی مترکارخانه

تماس بگیرید

تسمه فابریک 4 20 میلی مترکارخانه

تماس بگیرید

تسمه فابریک 3 50 میلی مترکارخانه

تماس بگیرید

تسمه فابریک 3 40 میلی مترکارخانه

تماس بگیرید

تسمه فابریک 3 30 میلی مترکارخانه

تماس بگیرید