تاریخ بروزرسانی 27 مهر 1401

قیمت تسمه ماشین کاری

حالتضخامتعرضمحل تحویلقیمت
ماشینکاری 10 80 میلی مترکارخانه33500 تومان
ماشینکاری 10 60 میلی مترکارخانه33500 تومان
ماشینکاری 10 50 میلی مترکارخانه33500 تومان
ماشینکاری 10 40 میلی مترکارخانه33500 تومان
ماشینکاری 10 120 میلی مترکارخانه33500 تومان
ماشینکاری 10 100 میلی مترکارخانه39000 تومان
ماشینکاری 8 80 میلی مترکارخانه33500 تومان
ماشینکاری 8 60 میلی مترکارخانه33500 تومان
ماشینکاری 8 50 میلی مترکارخانه33500 تومان
ماشینکاری 8 40 میلی مترکارخانه33500 تومان
ماشینکاری 8 30 میلی مترکارخانه33500 تومان
ماشینکاری 8 120 میلی مترکارخانه33500 تومان
ماشینکاری 8 100 میلی مترکارخانه33500 تومان
ماشینکاری 6 80 میلی مترکارخانه33500 تومان
ماشینکاری 6 60 میلی مترکارخانه33500 تومان
ماشینکاری 6 60 میلی مترکارخانه33500 تومان
ماشینکاری 6 55 میلی مترکارخانه33500 تومان
ماشینکاری 6 50 میلی مترکارخانه33500 تومان
ماشینکاری 6 45 میلی مترکارخانه33500 تومان
ماشینکاری 6 40 میلی مترکارخانه33500 تومان
ماشینکاری 6 30 میلی مترکارخانه33500 تومان
ماشینکاری 6 25 میلی مترکارخانه33500 تومان
ماشینکاری 6 20 میلی مترکارخانه33500 تومان
ماشینکاری 5 80 میلی مترکارخانه33500 تومان
ماشینکاری 5 80 میلی مترکارخانه33500 تومان
ماشینکاری 5 60 میلی مترکارخانه33500 تومان
ماشینکاری 5 55 میلی مترکارخانه33500 تومان
ماشینکاری 5 50 میلی مترکارخانه33500 تومان
ماشینکاری 5 45 میلی مترکارخانه33500 تومان
ماشینکاری 5 40 میلی مترکارخانه26000 تومان
ماشینکاری 5 30 میلی مترکارخانه26000 تومان
ماشینکاری 5 25 میلی مترکارخانه26000 تومان
ماشینکاری 5 20 بنگاهتهرانمیلی مترکارخانه26000 تومان
ماشینکاری 5 20 میلی مترکارخانه26000 تومان
ماشینکاری 5 50 میلی مترکارخانه33500 تومان
ماشینکاری 5 40 میلی مترکارخانه33500 تومان
ماشینکاری 5 30 میلی مترکارخانه33500 تومان
ماشینکاری 5 25 میلی مترکارخانه33500 تومان
ماشینکاری 5 20 میلی مترکارخانه33500 تومان
ماشینکاری 4 60 میلی مترکارخانه33500 تومان
ماشینکاری 4 50 میلی مترکارخانه33500 تومان
ماشینکاری 4 30 میلی مترکارخانه33500 تومان
ماشینکاری 4 20 میلی مترکارخانه33500 تومان
ماشینکاری 3 50 میلی مترکارخانه33500 تومان
ماشینکاری 3 40 میلی مترکارخانه33500 تومان
ماشینکاری 3 30 میلی مترکارخانه33500 تومان
ماشینکاری 10 80 میلی مترکارخانه33500 تومان
ماشینکاری 10 60 میلی مترکارخانه33500 تومان
ماشینکاری 10 50 میلی مترکارخانه33500 تومان
ماشینکاری 10 40 میلی مترکارخانه33500 تومان
ماشینکاری 10 120 میلی مترکارخانه33500 تومان
ماشینکاری 10 100 میلی مترکارخانه33500 تومان
ماشینکاری 8 80 میلی مترکارخانه33500 تومان
ماشینکاری 8 60 میلی مترکارخانه33500 تومان
ماشینکاری 8 50 میلی مترکارخانه33500 تومان
ماشینکاری 8 40 میلی مترکارخانه33500 تومان
ماشینکاری 8 30 میلی مترکارخانه33500 تومان
ماشینکاری 8 120 میلی مترکارخانه33500 تومان
ماشینکاری 8 100 میلی مترکارخانه33500 تومان
ماشینکاری 6 80 میلی مترکارخانه33500 تومان
ماشینکاری 6 60 میلی مترکارخانه33500 تومان
ماشینکاری 6 60 میلی مترکارخانه33500 تومان
ماشینکاری 6 55 میلی مترکارخانه33500 تومان
ماشینکاری 6 55 میلی مترکارخانه33500 تومان
ماشینکاری 6 50 میلی مترکارخانه33500 تومان
ماشینکاری 6 45 میلی مترکارخانه33500 تومان
ماشینکاری 6 40 میلی مترکارخانه33500 تومان
ماشینکاری 6 35 میلی مترکارخانه33500 تومان
ماشینکاری 6 30 میلی مترکارخانه33500 تومان
ماشینکاری 6 25 میلی مترکارخانه33500 تومان
ماشینکاری 6 20 میلی مترکارخانه33500 تومان
ماشینکاری 5 80 ماشینکارمیلی مترکارخانه33500 تومان
ماشینکاری 5 80 میلی مترکارخانه33500 تومان
ماشینکاری 5 60 میلی مترکارخانه33500 تومان
ماشینکاری 5 55 میلی مترکارخانه33500 تومان
ماشینکاری 5 50 میلی مترکارخانه33500 تومان
ماشینکاری 5 45 میلی مترکارخانه33500 تومان
ماشینکاری 5 40 میلی مترکارخانه33500 تومان
ماشینکاری 5 35 میلی مترکارخانه33500 تومان
ماشینکاری 5 30 میلی مترکارخانه33500 تومان
ماشینکاری 5 25 میلی مترکارخانه33500 تومان
ماشینکاری 5 100 میلی مترکارخانه33500 تومان
ماشینکاری 5 20 میلی مترکارخانه33500 تومان
ماشینکاری 4 60 میلی مترکارخانه33500 تومان
ماشینکاری 4 55 میلی مترکارخانه33500 تومان
ماشینکاری 4 50 میلی مترکارخانه33500 تومان
ماشینکاری 4 45 میلی مترکارخانه33500 تومان
ماشینکاری 4 40 میلی مترکارخانه33500 تومان
ماشینکاری 4 35 میلی مترکارخانه33500 تومان
ماشینکاری 4 30 میلی مترکارخانه33500 تومان
ماشینکاری 4 25 میلی مترکارخانه33500 تومان
ماشینکاری 4 20 بنگاهتهرانمیلی مترکارخانه33500 تومان
ماشینکاری 3 60 میلی مترکارخانه33500 تومان
ماشینکاری 3 55 میلی مترکارخانه33500 تومان
ماشینکاری 3 50 میلی مترکارخانه33500 تومان
ماشینکاری 3 40 میلی مترکارخانه33500 تومان
ماشینکاری 3 35 میلی مترکارخانه33500 تومان
ماشینکاری 3 30 میلی مترکارخانه33500 تومان
ماشینکاری 3 25 میلی مترکارخانه33500 تومان
ماشینکاری 3 20 میلی مترکارخانه33500 تومان
ماشینکاری 3  میلی مترکارخانه33500 تومان
ماشینکاری 6 100 میلی مترکارخانه33500 تومان