قیمت تسمه نوردی

حالتضخامتعرضمحل تحویلقیمت
تسمه نوردی 40  میلی مترکارخانه27150 تومان
تسمه نوردی 5 60 میلی مترکارخانه27150 تومان
تسمه نوردی 5 50 میلی مترکارخانه27150 تومان
تسمه نوردی 5 30 میلی مترکارخانه27150 تومان
تسمه نوردی 5 25 میلی مترکارخانه27150 تومان
تسمه نوردی 5 20 میلی مترکارخانه27150 تومان