تاریخ بروزرسانی 28 مهر 1401

قیمت تسمه نوردی

حالتضخامتعرضمحل تحویلقیمت
تسمه نوردی 40  میلی مترکارخانه26000 تومان
تسمه نوردی 5 60 میلی مترکارخانه26000 تومان
تسمه نوردی 5 50 میلی مترکارخانه26000 تومان
تسمه نوردی 5 30 میلی مترکارخانه26000 تومان
تسمه نوردی 5 25 میلی مترکارخانه26000 تومان
تسمه نوردی 5 20 میلی مترکارخانه26000 تومان