تاریخ بروزرسانی 14 بهمن 1401

قیمت تسمه نوردی

حالتضخامتعرضمحل تحویلقیمت
تسمه نوردی 40  میلی مترکارخانه

تماس بگیرید

تسمه نوردی 5 60 میلی مترکارخانه

تماس بگیرید

تسمه نوردی 5 50 میلی مترکارخانه

تماس بگیرید

تسمه نوردی 5 30 میلی مترکارخانه

تماس بگیرید

تسمه نوردی 5 25 میلی مترکارخانه

تماس بگیرید

تسمه نوردی 5 20 میلی مترکارخانه

تماس بگیرید