تاریخ بروزرسانی 2 بهمن 1400


نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت (تومان)
هر کیلو تسمه 2 ایرانی 6متری 15.700
هر کیلو تسمه 2 ایرانی 6متری 15.700
هر کیلو تسمه 3 ایرانی 6متری 15.700
هر کیلو تسمه 4 ایرانی 6متری 15.700
هر کیلو تسمه 5 ایرانی 6متری 15.700