قیمت لحظه ای صفحه ستون

 

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت (تومان)
هر کیلو ورق 8 فولاد مبارکه برش خورده 20.900
هر کیلو ورق 10 فولاد مبارکه برش خورده 20.900
هر کیلو ورق 12 فولاد مبارکه برش خورده 20.900
هر کیلو ورق 15 فولاد مبارکه برش خورده 20.900
هر کیلو ورق 20 اکسین / کاویان برش خورده 20.900
هر کیلو ورق 25 اکسین / کاویان برش خورده 20.900

 

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت (تومان)
هر کیلو ورق 8 قطعات فلزی برش خورده 19.920
هر کیلو ورق 10 قطعات فلزی برش خورده 19.920
هر کیلو ورق 12 قطعات فلزی برش خورده 19.920
هر کیلو ورق 15 قطعات فلزی برش خورده 19.920
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت (تومان)
هر کیلو ورق 8 نوردی برش خورده 19.720
هر کیلو ورق 10 نوردی برش خورده 19.720
هر کیلو ورق 12 نوردی برش خورده 19.720
هر کیلو ورق 15 نوردی برش خورده 19.720
فهرست
Call Now Buttonبرقراری تماس فوری