نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت (تومان)
هر کیلو ورق 8 فولاد مبارکه برش خورده 27900
هر کیلو ورق 10 فولاد مبارکه برش خورده 27900
هر کیلو ورق 12 فولاد مبارکه برش خورده 27900
هر کیلو ورق 15 فولاد مبارکه برش خورده 27900
هر کیلو ورق 20 اکسین / کاویان برش خورده 27900
هر کیلو ورق 25 اکسین / کاویان برش خورده 27900
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت (تومان)
هر کیلو ورق 8 قطعات فلزی برش خورده 27450
هر کیلو ورق 10 قطعات فلزی برش خورده 27450
هر کیلو ورق 12 قطعات فلزی برش خورده 27450
هر کیلو ورق 15 قطعات فلزی برش خورده 27450
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت (تومان)
هر کیلو ورق 8 نوردی برش خورده 26950
هر کیلو ورق 10 نوردی برش خورده 26950
هر کیلو ورق 12 نوردی برش خورده 26950
هر کیلو ورق 15 نوردی برش خورده 26950