قیمت لحظه ای صفحه ستون

 

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت (تومان)
هر کیلو ورق 8 فولاد مبارکه برش خورده 22.950
هر کیلو ورق 10 فولاد مبارکه برش خورده 22.950
هر کیلو ورق 12 فولاد مبارکه برش خورده 22.950
هر کیلو ورق 15 فولاد مبارکه برش خورده 22.950
هر کیلو ورق 20 اکسین / کاویان برش خورده 21.000
هر کیلو ورق 25 اکسین / کاویان برش خورده 21.000

 

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت (تومان)
هر کیلو ورق 8 قطعات فلزی برش خورده 22.950
هر کیلو ورق 10 قطعات فلزی برش خورده 22.950
هر کیلو ورق 12 قطعات فلزی برش خورده 22.950
هر کیلو ورق 15 قطعات فلزی برش خورده 22.950

 

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت (تومان)
هر کیلو ورق 8 نوردی برش خورده 22.950
هر کیلو ورق 10 نوردی برش خورده 22.950
هر کیلو ورق 12 نوردی برش خورده 22.950
هر کیلو ورق 15 نوردی برش خورده 22.950
فهرست
Call Now Buttonبرقراری تماس فوری