تاریخ بروزرسانی 3 بهمن 1400

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت (تومان)
هر کیلو ورق 8 فولاد مبارکه برش خورده 22.000
هر کیلو ورق 10 فولاد مبارکه برش خورده 22.000
هر کیلو ورق 12 فولاد مبارکه برش خورده 22.000
هر کیلو ورق 15 فولاد مبارکه برش خورده 22.000
هر کیلو ورق 20 اکسین / کاویان برش خورده 22.000
هر کیلو ورق 25 اکسین / کاویان برش خورده 22.000
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت (تومان)
هر کیلو ورق 8 قطعات فلزی برش خورده 21.200
هر کیلو ورق 10 قطعات فلزی برش خورده 21.200
هر کیلو ورق 12 قطعات فلزی برش خورده 21.200
هر کیلو ورق 15 قطعات فلزی برش خورده 21.200
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت (تومان)
هر کیلو ورق 8 نوردی برش خورده 18.800
هر کیلو ورق 10 نوردی برش خورده 18.800
هر کیلو ورق 12 نوردی برش خورده 18.800
هر کیلو ورق 15 نوردی برش خورده 18.800