تاریخ بروزرسانی 16 تیر 1401

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت (تومان)
هر کیلو ورق 8 فولاد مبارکه برش خورده 23.650
هر کیلو ورق 10 فولاد مبارکه برش خورده 23.550
هر کیلو ورق 12 فولاد مبارکه برش خورده 23.500
هر کیلو ورق 15 فولاد مبارکه برش خورده 23.450
هر کیلو ورق 20 اکسین / کاویان برش خورده 23.550
هر کیلو ورق 25 اکسین / کاویان برش خورده 23.600
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت (تومان)
هر کیلو ورق 8 قطعات فلزی برش خورده 20.150
هر کیلو ورق 10 قطعات فلزی برش خورده 20.250
هر کیلو ورق 12 قطعات فلزی برش خورده 20.350
هر کیلو ورق 15 قطعات فلزی برش خورده 20.400
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت (تومان)
هر کیلو ورق 8 نوردی برش خورده 19.550
هر کیلو ورق 10 نوردی برش خورده 19.750
هر کیلو ورق 12 نوردی برش خورده 19.800
هر کیلو ورق 15 نوردی برش خورده 19.650
[کل: 16 میانگین: 3.8]