تاریخ بروزرسانی 3 بهمن 1400

نوع و سایز تولید کننده چشمه مفتول قیمت (تومان)
مش 2*1 ایرانی 5 4 20.700
مش 2*1 ایرانی 10 4 20.700
مش 2*1 ایرانی 10 6 20.700
مش 2*1 ایرانی 15 6 20.700
مش 6*2 ایرانی 20 6 20.000
مش 6*2 ایرانی 10 6.5 20.000
مش 6*2 ایرانی 15 6.5 20.000
مش6*2 ایرانی 20 6.5 20.000
مش 6*2 ایرانی 10 8 20.000
مش 6*2 ایرانی 15 8 20.000
مش 6*2 ایرانی 20 8 20.000
مش 6*2 ایرانی 10 10 20.000
مش 6*2 ایرانی 15 10 20.000
مش 6*2 ایرانی 20 10 20.000