نوع و سایز تولید کننده چشمه مفتول قیمت (تومان)
مش 2*1 ایرانی 5 4 19.500
مش 2*1 ایرانی 10 4 19.500
مش 2*1 ایرانی 10 6 19.500
مش 2*1 ایرانی 15 6 19.500
مش 6*2 ایرانی 20 6 17.300
مش 6*2 ایرانی 10 6.5 17.300
مش 6*2 ایرانی 15 6.5 17.300
مش 6*2 ایرانی 20 6.5 17.300
مش 6*2 ایرانی 10 8 15.950
مش 6*2 ایرانی 15 8 15.950
مش 6*2 ایرانی 20 8 15.950
مش 6*2 ایرانی 10 10 15.700
مش 6*2 ایرانی 15 10 15.700
مش 6*2 ایرانی 20 10 15.700