نوع و سایز تولید کننده چشمه مفتول قیمت (تومان)
مش 2*1 ایرانی 5 4 190000
مش 2*1 ایرانی 10 4 190000
مش 2*1 ایرانی 10 6 19.0000
مش 2*1 ایرانی 15 6 190000
مش 6*2 ایرانی 20 6 970000
مش 6*2 ایرانی 10 6.5 970000
مش 6*2 ایرانی 15 6.5 970000
مش6*2 ایرانی 20 6.5 970000
مش 6*2 ایرانی 10 8 970000
مش 6*2 ایرانی 15 8 970000
مش 6*2 ایرانی 20 8 970000
مش 6*2 ایرانی 10 10 970000
مش 6*2 ایرانی 15 10 190000
مش 6*2 ایرانی 20 10 970000