تاریخ بروزرسانی 8 بهمن 1401

نوع و سایز تولید کننده چشمه مفتول قیمت (تومان)
مش 2*1 ایرانی 5 4 18.000
مش 2*1 ایرانی 10 4 18.000
مش 2*1 ایرانی 10 6 18.000
مش 2*1 ایرانی 15 6 18.000
مش 6*2 ایرانی 20 6 18.000
مش 6*2 ایرانی 10 6.5 18.000
مش 6*2 ایرانی 15 6.5 18.000
مش6*2 ایرانی 20 6.5 18.000
مش 6*2 ایرانی 10 8 18.000
مش 6*2 ایرانی 15 8 18.000
مش 6*2 ایرانی 20 8 18.000
مش 6*2 ایرانی 10 10 17.350
مش 6*2 ایرانی 15 10 17.350
مش 6*2 ایرانی 20 10 17.350