تاریخ بروزرسانی 15 آذر 1400

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت (تومان)
هر کیلو میلگرد 6.5 قزوین کلاف 4.5 17.300
هر کیلو میلگرد 8 قزوین شاخه 6 16.700
هر کیلو میلگرد 10 قزوین ۱۲ متری 7.5 16.300
هر کیلو میلگرد 12 ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری 11 16.300
هر کیلو میلگرد 14 ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری 15 16.050
هر کیلو میلگرد 16 ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری 19 16.050
هر کیلو میلگرد 18 ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری 25 16.050
هر کیلو میلگرد 20 ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری 30 16.050
هر کیلو میلگرد 22 ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری 36 16.150
هر کیلو میلگرد 25 ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری 47 16.050
هر کیلو میلگرد 28 ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری 56 16.050
هر کیلو میلگرد 32 ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری 75 16.050