نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت (تومان)
هر کیلو میلگرد 6.5 قزوین کلاف 4.5 17.200
هر کیلو میلگرد 8 قزوین شاخه 6 15.700
هر کیلو میلگرد 10 قزوین ۱۲ متری 7.5 15.500
هر کیلو میلگرد 12 ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری 11 15.500
هر کیلو میلگرد 14 ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری 15 15.500
هر کیلو میلگرد 16 ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری 19 15.500
هر کیلو میلگرد 18 ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری 25 15.500
هر کیلو میلگرد 20 ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری 30 15.500
هر کیلو میلگرد 22 ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری 36 15.600
هر کیلو میلگرد 25 ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری 47 15.500
هر کیلو میلگرد 28 ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری 56 15.500
هر کیلو میلگرد 32 ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری 75 15.500