نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت (تومان)
هر کیلو ناودانی 5 6متری 23 16.900
هر کیلو ناودانی 6 6متری 30 16.900
هر کیلو ناودانی 8 6متری 44 16.900
هر کیلو ناودانی 10 6متری 52 16.400
هر کیلو ناودانی 12 6متری 62 16.700
هر کیلو ناودانی 14 ۱۲ متری 75 16.700
هر کیلو ناودانی 16 ۱۲ متری 85 16.700
هر کیلو ناودانی 18 ۱۲ متری 100 16.700
هر کیلو ناودانی 20 ۱۲ متری 110 16.700
هر کیلو ناودانی 22 125 16.600
هر کیلو ناودانی 24 150 16.600