تاریخ بروزرسانی 8 تیر 1401

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت (تومان)
هر کیلو ناودانی 5 6متری 23 19.700
هر کیلو ناودانی 6 6متری 30 19.700
هر کیلو ناودانی 8 6متری 44 19.700
هر کیلو ناودانی 10 6متری 52 19.700
هر کیلو ناودانی 12 6متری 62 19.700
هر کیلو ناودانی 14 ۱۲ متری 75 19.700
هر کیلو ناودانی 16 ۱۲ متری 85 19.700
هر کیلو ناودانی 18 ۱۲ متری 100 20.100
هر کیلو ناودانی 20 ۱۲ متری 110 22.700
هر کیلو ناودانی 22 125 22.950
هر کیلو ناودانی 24 150 21.850