تاریخ بروزرسانی 12 بهمن 1401

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت (تومان)
هر کیلو ناودانی 5 6متری 23 17.500
هر کیلو ناودانی 6 6متری 30 17.500
هر کیلو ناودانی 8 6متری 44 17.500
هر کیلو ناودانی 10 6متری 52 17.500
هر کیلو ناودانی 12 6متری 62 17.500
هر کیلو ناودانی 14 ۱۲ متری 75 17.500
هر کیلو ناودانی 16 ۱۲ متری 85
هر کیلو ناودانی 18 ۱۲ متری 100
هر کیلو ناودانی 20 ۱۲ متری 110
هر کیلو ناودانی 22 125
هر کیلو ناودانی 24 150