نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت (تومان)
هر کیلو نبشی 3 ایرانی 6متری 9 16.450
هر کیلو نبشی 5 ایرانی 6متری 23 16.900
هر کیلو نبشی 6 ایرانی 6متری 33 16.200
هر کیلو نبشی 7 ایرانی 6متری 45 16.200
هر کیلو نبشی 8 ایرانی 6متری 56 15.600
هر کیلو نبشی 9 ایرانی 6متری 73 15.600
هر کیلو نبشی 10 ایرانی 6متری 88 16.000
هر کیلو نبشی 12 ایرانی 6متری 130 16.000
هر کیلو نبشی 15 ایرانی 6متری 200     –
17.800