تاریخ بروزرسانی 3 بهمن 1400

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت (تومان)
هر کیلو نبشی 3 ایرانی 6متری 9 16.000
هر کیلو نبشی 5 ایرانی 6متری 23 15.800
هر کیلو نبشی 6 ایرانی 6متری 33 15.800
هر کیلو نبشی 7 ایرانی 6متری 45 15.800
هر کیلو نبشی 8 ایرانی 6متری 56 15.800
هر کیلو نبشی 9 ایرانی 6متری 73 15.800
هر کیلو نبشی 10 ایرانی 6متری 88 15.800
هر کیلو نبشی 12 ایرانی 6متری 130 15.800
هر کیلو نبشی 15 ایرانی 6متری 200 16.800