تاریخ بروزرسانی 24 مرداد 1401

قیمت ورق آجدار فابریک

ورق آجدار فابریک

نوع و سایز تولید کننده ابعاد (عرض) وزن قیمت (تومان)
هر کیلو ورق آجدار فابریک  2 ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷ 25.750
هر کیلو ورق آجدار فابریک 3 ایرانی ۲.۱ ۳۹ 25.100
هر کیلو ورق آجدار  فابریک ۴ ایرانی ۲.۱ ۶۹ 25.750
هر کیلو ورق آجدار  فابریک  ۵ ایرانی ۲.۱ ۶۹.۵ 25.750
هر کیلو ورق آجدار فابریک ۶ ایرانی ۲.۱ ۵.۷ 26.000
هر کیلو ورق آجدار فابریک  ۷ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷ 26.300
هر کیلو ورق آجدار فابریک ۰.۸ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷ 26.300
هر کیلو ورق آجدار فابریک ۰.۹ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷ 26.300
هر کیلو ورق آجدار فابریک ۲/۲ ایرانی  ۲*۱ ۵.۷ 26.300

ورق آجدار پرسی

قیمت ورق آجدار پرسی

نوع و سایز تولید کننده ابعاد (عرض) وزن قیمت (تومان)
هر کیلو ورق آجدار پرسی 2 ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷ 25.000
هر کیلو ورق آجدار پرسی 3 ایرانی ۲.۱ ۳۹ 25.000
هر کیلو ورق آجدار پرسی ۴ ایرانی ۲.۱ ۶۹ 25.000
هر کیلو ورق آجدار پرسی ۵ ایرانی ۲.۱ ۶۹.۵ 25.000
هر کیلو ورق آجدار پرسی ۶ ایرانی ۲.۱ ۵.۷ 25.000
هر کیلو ورق آجدار پرسی ۷ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷ 25.000
هر کیلو ورق آجدار پرسی ۰.۸ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷ 25.000
هر کیلو ورق آجدار پرسی ۰.۹ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷ 25.000
هر کیلو ورق آجدار فابریک ۲/۲ ایرانی ۲*۱ ۵.۷ 25.000

ورق آجدار آلومینیوم

قیمت ورق آجدار آلومینیومی

آلیاژ ضخامت ابعاد (عرض) کارخانه قیمت (تومان)
ورق آجدار آلومینیومی آلیاژ3105 1 1000*2000 ایرانی 117.900
ورق آجدار آلومینیومی آلیاژ3105 1 1200*2500 ایرانی 117.900
ورق آجدار آلومینیومی آلیاژ3105 1.5 1000*2000 ایرانی 117.900
ورق آجدار آلومینیومی آلیاژ3105 1.5 1200*2500 ایرانی 117.900
ورق آجدار آلومینیومی آلیاژ3105 2 1000*2000 ایرانی 117.900
ورق آجدار آلومینیومی آلیاژ3105 2 1200*2500 ایرانی 117.900
ورق آجدار آلومینیومی آلیاژ3105 2.5 1000*2000 ایرانی 117.900
ورق آجدار آلومینیومی آلیاژ3105 2.5 1200*2500 ایرانی 117.900
ورق آجدار آلومینیومی آلیاژ3105 3 1000*2000 ایرانی 117.900
ورق آجدار آلومینیومی آلیاژ3105 3 1200*2500 ایرانی 117.900
ورق آجدار آلومینیومی آلیاژ3105 4 1000*2000 ایرانی 117.900
ورق آجدار آلومینیومی آلیاژ3105 5 1000*2000 ایرانی 117.900