تاریخ بروزرسانی 13 مرداد 1401

ورق اسیدشویی با قیمت ارزان در بازارآهن

ورق اسیدشویی ارزان

نوع و سایز تولید کننده ابعاد (عرض) وزن قیمت (تومان)
هر کیلو ورق اسیدشویی ۰.۴ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷ 26.000
هر کیلو ورق اسیدشویی ۰.۵ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷ 26.000
هر کیلو ورق اسیدشویی ۰.۶ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷ 26.000
هر کیلو ورق اسیدشویی ۰.۷ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷ 26.000
هر کیلو ورق اسیدشویی ۰.۸ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷ 26.000
هر کیلو ورق اسیدشویی ۰.۹ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷ 26.000
هر کیلو ورق اسیدشویی ۱ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷ 26.000
هر کیلو ورق اسیدشویی ۱.۲۵ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷ 26.000
هر کیلو ورق اسیدشویی ۱.۵ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷ 26.000
هر کیلو ورق اسیدشویی ۲ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷ 26.000

ورق اسیدشویی با قیمت مناسب در بازارآهن

قیمت عرف ورق اسیدشویی در بازارآهن

نوع و سایز تولید کننده ابعاد (عرض) وزن قیمت (تومان)
هر کیلو ورق اسیدشویی ۰.۴ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷ 26.000
هر کیلو ورق اسیدشویی ۰.۵        ایرانی 1و1.25 5.7 26.000
هر کیلو ورق اسیدشویی ۰.۶ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷ 26.000
هر کیلو ورق اسیدشویی ۰.۷ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷ 26.000
هر کیلو ورق اسیدشویی ۰.۸ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷ 26.000
هر کیلو ورق اسیدشویی ۰.۹ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷ 26.000
هر کیلو ورق اسیدشویی ۱ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷ 26.000
هر کیلو ورق اسیدشویی ۱.۲۵ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷ 26.000
هر کیلو ورق اسیدشویی ۱.۵ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷ 26.000
هر کیلو ورق اسیدشویی ۲ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷ 26.000

ورق اسیدشویی با قیمت بالا در بازارآهن

گرانقیمت ترین ورق های اسیدشویی در بازارآهن

نوع و سایز تولید کننده ابعاد (عرض) وزن قیمت (تومان)
هر کیلو ورق اسیدشویی ۰.۴ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷ 26.000
هر کیلو ورق اسیدشویی ۰.۵ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷ 26.000
هر کیلو ورق اسیدشویی ۰.۶ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷ 26.000
هر کیلو ورق اسیدشویی ۰.۷ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷ 26.000
هر کیلو ورق اسیدشویی ۰.۸ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷ 26.000
هر کیلو ورق اسیدشویی ۰.۹ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷ 26.000
هر کیلو ورق اسیدشویی ۱ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷ 26.000
هر کیلو ورق اسیدشویی ۱.۲۵ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷ 26.000
هر کیلو ورق اسیدشویی ۱.۵ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷ 26.000
هر کیلو ورق اسیدشویی ۲ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷ 26.000