تاریخ بروزرسانی 24 مرداد 1401

ورق رنگی ایرانی

قیمت ورق رنگی ایرانی

نوع و سایز ضخامت ابعاد (عرض) کارخانه قیمت (تومان)
هر کیلو ورق رنگی ( رنگ های آبی ، قرمز قهوه ای ، کرم ، سبز ، نارنجی ، سفید ، بنفش ، سفال …) 0.4 1.25 فولاد 30.000
هر کیلو ورق رنگی ( رنگ های آبی ، قرمز قهوه ای ، کرم ، سبز ، نارنجی ، سفید ، بنفش ، سفال …) 0.5 1.25 فولاد 30.000
هر کیلو ورق رنگی ( رنگ های آبی ، قرمز قهوه ای ، کرم ، سبز ، نارنجی ، سفید ، بنفش ، سفال …) 0.6 1.25 فولاد 30.000
هر کیلو ورق رنگی ( رنگ های آبی ، قرمز قهوه ای ، کرم ، سبز ، نارنجی ، سفید ، بنفش ، سفال …) 0.48 1.25 فولاد 30.000
هر کیلو ورق رنگی ( رنگ های آبی ، قرمز قهوه ای ، کرم ، سبز ، نارنجی ، سفید ، بنفش ، سفال …) 0.45 1.25 فولاد 30.000
هر کیلو ورق رنگی ( رنگ های آبی ، قرمز قهوه ای ، کرم ، سبز ، نارنجی ، سفید ، بنفش ، سفال …) 0.4 1.25 فولاد 30.000
هر کیلو ورق رنگی ( رنگ های آبی ، قرمز قهوه ای ، کرم ، سبز ، نارنجی ، سفید ، بنفش ، سفال …) 0.5 1.25 فولاد 30.000
هر کیلو ورق رنگی ( رنگ های آبی ، قرمز قهوه ای ، کرم ، سبز ، نارنجی ، سفید ، بنفش ، سفال …) 0.6 1.25 فولاد 30.000
هر کیلو ورق رنگی ( رنگ های آبی ، قرمز قهوه ای ، کرم ، سبز ، نارنجی ، سفید ، بنفش ، سفال …) 0.48 1.25 فولاد 30.000
هر کیلو ورق رنگی ( رنگ های آبی ، قرمز قهوه ای ، کرم ، سبز ، نارنجی ، سفید ، بنفش ، سفال …) 0.45 1.25 فولاد 30.000

ورق رنگی چینی

قیمت ورق رنگی چینی

نوع و سایز ضخامت ابعاد (عرض) کارخانه قیمت (تومان)
هر کیلو ورق رنگی ( رنگ های آبی ، قرمز قهوه ای ، کرم ، سبز ، نارنجی ، سفید ، بنفش ، سفال …) 0.4 1 چینی 30.700
هر کیلو ورق رنگی ( رنگ های آبی ، قرمز قهوه ای ، کرم ، سبز ، نارنجی ، سفید ، بنفش ، سفال …) 0.5 1 چینی 30.700
هر کیلو ورق رنگی ( رنگ های آبی ، قرمز قهوه ای ، کرم ، سبز ، نارنجی ، سفید ، بنفش ، سفال …) 0.6 1 چینی 30.700
هر کیلو ورق رنگی ( رنگ های آبی ، قرمز قهوه ای ، کرم ، سبز ، نارنجی ، سفید ، بنفش ، سفال …) 0.48 1 چینی 30.700
هر کیلو ورق رنگی ( رنگ های آبی ، قرمز قهوه ای ، کرم ، سبز ، نارنجی ، سفید ، بنفش ، سفال …) 0.45 1 چینی 30.700
هر کیلو ورق رنگی ( رنگ های آبی ، قرمز قهوه ای ، کرم ، سبز ، نارنجی ، سفید ، بنفش ، سفال …) 0.4 1.25 چینی 30.700
هر کیلو ورق رنگی ( رنگ های آبی ، قرمز قهوه ای ، کرم ، سبز ، نارنجی ، سفید ، بنفش ، سفال …) 0.5 1.25 چینی 30.700
هر کیلو ورق رنگی ( رنگ های آبی ، قرمز قهوه ای ، کرم ، سبز ، نارنجی ، سفید ، بنفش ، سفال …) 0.6 1.25 چینی 30.700
هر کیلو ورق رنگی ( رنگ های آبی ، قرمز قهوه ای ، کرم ، سبز ، نارنجی ، سفید ، بنفش ، سفال …) 0.48 1.25 چینی 30.700
هر کیلو ورق رنگی ( رنگ های آبی ، قرمز قهوه ای ، کرم ، سبز ، نارنجی ، سفید ، بنفش ، سفال …) 0.45 1.25 چینی 30.700