تاریخ بروزرسانی 24 مرداد 1401

ورق ساختمانی با قیمت ارزان در بازارآهن

ورق ساختمانی ارزان

نوع و سایز تولید کننده ابعاد (عرض) وزن قیمت (تومان)
هر کیلو ورق سیاه ۰.۴ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷ 23.650
هر کیلو ورق سیاه ۰.۵ ایرانی 1و1.125 5.7 23.850
هر کیلو ورق سیاه ۰.۶ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷ 23.550
هر کیلو ورق سیاه ۰.۷ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷ 23.350
هر کیلو ورق سیاه ۰.۸ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷ 23.550
هر کیلو ورق سیاه ۰.۹ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷ 23.550
هر کیلو ورق سیاه ۱ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷ 23.150
هر کیلو ورق سیاه ۱.۲۵ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷ 23.000
هر کیلو ورق سیاه ۱.۵ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷ 23.000
هر کیلو ورق ۲ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷ 23.200

ورق ساختمانی با قیمت مناسب در بازارآهن

قیمت عرف ورق ساختمانی در بازارآهن

نوع و سایز تولید کننده ابعاد (عرض) وزن قیمت (تومان)
هر کیلو ورق سیاه ۰.۴ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷  26.450
هر کیلو ورق سیاه ۰.۵ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷  26.700
هر کیلو ورق سیاه ۰.۶ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷  26.550
هر کیلو ورق سیاه ۰.۷ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷  26.550
هر کیلو ورق سیاه ۰.۸ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷  26.900
هر کیلو ورق سیاه ۰.۹ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷  26.950
هر کیلو ورق سیاه ۱ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷  26.900
هر کیلو ورق سیاه ۱.۲۵ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷  26.850
هر کیلو ورق سیاه ۱.۵ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷  26.700
هر کیلو ورق ۲ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷  26.850

ورق ساختمانی با قیمت بالا در بازارآهن

گرانقیمت ترین ورق های ساختمانی در بازارآهن

نوع و سایز تولید کننده ابعاد (عرض) وزن قیمت (تومان)
هر کیلو ورق سیاه ۰.۴ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷ 28.000
هر کیلو ورق سیاه ۰.۵ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷ 28.000
هر کیلو ورق سیاه ۰.۶ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷ 28.000
هر کیلو ورق سیاه ۰.۷ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷ 28.000
هر کیلو ورق سیاه ۰.۸ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷ 28.000
هر کیلو ورق سیاه ۰.۹ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷ 28.000
هر کیلو ورق سیاه ۱ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷ 28.000
هر کیلو ورق سیاه ۱.۲۵ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷ 28.000
هر کیلو ورق سیاه ۱.۵ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷ 28.000
هر کیلو ورق ۲ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷ 28.000