ورق کرکره ای رنگی

قیمت ورق کرکره ای رنگی

نوع و سایز تولید کننده ابعاد (عرض) رنگ قیمت (تومان)
هر کیلو ورق کرکره ای رنگی ۰.۴ ایرانی ۱و۱.۲۵ آبی ، قرمز ، نارنجی ، سبز ، قهوه ای 28.000
هر کیلو ورق کرکره ای رنگی ۰.۵ ایرانی ۱و۱.۲۵ آبی ، قرمز ، نارنجی ، سبز ، قهوه ای 28.000
هر کیلو ورق کرکره ای رنگی ۰.۶ ایرانی ۱و۱.۲۵ آبی ، قرمز ، نارنجی ، سبز ، قهوه ای 28.000
هر کیلو ورق کرکره ای رنگی ۰.۷ ایرانی ۱و۱.۲۵ آبی ، قرمز ، نارنجی ، سبز ، قهوه ای 28.000
هر کیلو ورق کرکره ای رنگی ۰.۸ ایرانی ۱و۱.۲۵ آبی ، قرمز ، نارنجی ، سبز ، قهوه ای 28.000
هر کیلو ورق کرکره ای رنگی ۰.۹ ایرانی ۱و۱.۲۵ آبی ، قرمز ، نارنجی ، سبز ، قهوه ای 28.000
هر کیلو ورق کرکره ای رنگی ۱ ایرانی ۱و۱.۲۵ آبی ، قرمز ، نارنجی ، سبز ، قهوه ای 28.000
هر کیلو ورق کرکره ای رنگی ۱.۲۵ ایرانی ۱و۱.۲۵ آبی ، قرمز ، نارنجی ، سبز ، قهوه ای 28.000
هر کیلو ورق کرکره ای رنگی ۱.۵ ایرانی ۱و۱.۲۵ آبی ، قرمز ، نارنجی ، سبز ، قهوه ای 28.000
هر کیلو ورق کرکره ای رنگی ۲ ایرانی ۱و۱.۲۵ آبی ، قرمز ، نارنجی ، سبز ، قهوه ای 28.000

ورق کرکره ای گالوانیزه

قیمت ورق کرکره ای گالوانیزه

نوع و سایز تولید کننده ابعاد (عرض) نوع قیمت (تومان)
هر کیلو ورق کرکره ای گالوانیزه ۰.۴ ایرانی ۱و۱.۲۵ سینوسی / شادولاین 27.200
هر کیلو ورق کرکره ای گالوانیزه ۰.۵ ایرانی ۱و۱.۲۵ سینوسی / شادولاین 27.200
هر کیلو ورق کرکره ای گالوانیزه ۰.۶ ایرانی ۱و۱.۲۵ سینوسی / شادولاین 27.200
هر کیلو ورق کرکره ای گالوانیزه ۰.۷ ایرانی ۱و۱.۲۵ سینوسی / شادولاین 27.200
هر کیلو ورق کرکره ای گالوانیزه ۰.۸ ایرانی ۱و۱.۲۵ سینوسی / شادولاین 27.200
هر کیلو ورق کرکره ای گالوانیزه ۰.۹ ایرانی ۱و۱.۲۵ سینوسی / شادولاین 27.200
هر کیلو ورق کرکره ای گالوانیزه ۱ ایرانی ۱و۱.۲۵ سینوسی / شادولاین 27.200
هر کیلو ورق کرکره ای گالوانیزه ۱.۲۵ ایرانی ۱و۱.۲۵ سینوسی / شادولاین 27.200
هر کیلو ورق کرکره ای گالوانیزه ۱.۵ ایرانی ۱و۱.۲۵ سینوسی / شادولاین 27.200
هر کیلو ورق کرکره ای گالوانیزه ۲ ایرانی ۱و۱.۲۵ سینوسی / شادولاین 27.200