تاریخ بروزرسانی 20 شهریور 1401

ورق گالوانیزه با قیمت مناسب در بازارآهن

قیمت عرف ورق گالوانیزه در بازارآهن

نوع و سایز تولید کننده ابعاد (عرض) وزن قیمت (تومان)
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۴ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷ 26.700
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۵ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷ 26.700
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۶ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷ 26.700
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۷ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷ 25.600
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۸ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷ 25.600
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۹ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷ 24.850
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷ 24.850
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷ 24.850
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷ 24.850
هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷ 25.300

ورق گالوانیزه با قیمت بالا در بازارآهن

گرانقیمت ترین ورق های گالوانیزه در بازارآهن

نوع و سایز تولید کننده ابعاد (عرض) وزن قیمت (تومان)
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۴ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷ 27.600
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۵ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷ 26.700
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۶ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷ 25.000
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۷ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷ 25.000
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۸ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷ 24.850
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۹ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷ 24.850
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷ 24.850
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷ 24.850
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷ 24.850
هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷ 26.700