تاریخ بروزرسانی 15 تیر 1401

پروفیل 2

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت (تومان)
پروفیل 507 کارخانه 6 متری 24.200
پروفیل 508 کارخانه 6 متری 24.200
پروفیل 509 کارخانه 6 متری 24.200
پروفیل 10*20 کارخانه 6 متری 24.200
پروفیل 20*30 کارخانه 6 متری 24.200
پروفیل 30*30 کارخانه 6 متری 24.200
پروفیل 20*30 کارخانه 6 متری 24.200
پروفیل 20*40 کارخانه 6 متری 24.200
پروفیل 40*80 کارخانه 6 متری 24.200
پروفیل 50*30 کارخانه 6 متری 24.200
پروفیل 50*50 کارخانه 6 متری 24.200
پروفیل 60*30 کارخانه 6 متری 24.200
پروفیل 60*60 کارخانه 6 متری 24.200
پروفیل80*80 کارخانه 6متری 24.200

پروفیل 2.5

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت (تومان)
پروفیل 40*40 کارخانه 6 متری 23.700
پروفیل 50*30 کارخانه 6 متری 23.700
پروفیل 50*50 کارخانه 6 متری 23.700
پروفیل 60*30 کارخانه 6 متری 23.700
پروفیل 60*60 کارخانه 6 متری 23.700
پروفیل 70*70 کارخانه 6 متری 23.700
پروفیل 80*80 کارخانه 6 متری 23.700
پروفیل 80*40 کارخانه 6 متری 23.700
پروفیل 90*90 کارخانه 6 متری 23.700
پروفیل 100*100 کارخانه 6 متری 23.700

پروفیل 3

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت (تومان)
پروفیل 50*50 کارخانه 6 متری 23.650
پروفیل 60*60 کارخانه 6 متری 23.650
پروفیل 70*70 کارخانه 6 متری 23.650
پروفیل 80*80 کارخانه 6 متری 23.650
پروفیل 90*90 کارخانه 6 متری 23.650
پروفیل 100*100 کارخانه 6 متری 23.650
پروفیل 120*120 کارخانه 6 متری 23.650
پروفیل 140*140 کارخانه 6 متری 23.650

پروفیل 4

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت (تومان)
پروفیل 60*60 کارخانه 6 متری 23.700
پروفیل 60*100 کارخانه 6 متری 23.700
پروفیل 70*70 کارخانه 6 متری 23.700
پروفیل 80*40 کارخانه 6 متری 23.700
پروفیل 80*60 کارخانه 6 متری 23.700
پروفیل 90*90 کارخانه 6 متری 23.700
پروفیل 100*50 کارخانه 6 متری 23.700
پروفیل 120*120 کارخانه 6 متری 23.700
پروفیل 140*140 کارخانه 6 متری 23.700
[کل: 2 میانگین: 3]