قیمت لحظه ای پروفیل ۲

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت (تومان)
هر کیلو پروفیل 507 – 508 – 509 ایرانی پروفیل درب و پنجره هر متر 2.44 25.500
هر کیلو قوطی 10*20 ایرانی شاخه 4.5 25.500
هر کیلو قوطی 10*25 ایرانی شاخه 5.5 25.500
هر کیلو قوطی 10*30 ایرانی شاخه 6.5 25.500
هر کیلو قوطی 25*25 ایرانی شاخه 9 25.500
هر کیلو قوطی 20*20 ایرانی 7 25.500
هر کیلو قوطی 20*30 ایرانی شاخه 9.5 25.500
هر کیلو قوطی 50*30 ایرانی شاخه 16 25.500
هر کیلو قوطی 60*30 ایرانی شاخه 17 25.500
هر کیلو قوطی 40*40 ایرانی شاخه 15 25.500
هر کیلو قوطی 40*60 ایرانی شاخه 19 25.500
هر کیلو قوطی 100*40 ایرانی شاخه 28 25.500
هر کیلو قوطی 70*70 ایرانی شاخه 27 25.500
هر کیلو قوطی 40*80 ایرانی شاخه 23 25.500

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قیمت لحظه ای پروفیل ۲.۲

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت (تومان)
هر کیلو پروفیل 507 – 508 – 509 ایرانی پروفیل درب و پنجره هر متر 2.44 24.500
هر کیلو قوطی 10*20 ایرانی شاخه 4.5 24.500
هر کیلو قوطی 10*25 ایرانی شاخه 7.5 24.500
هر کیلو قوطی 10*30 ایرانی شاخه 8.5 24.500
هر کیلو قوطی 25*25 ایرانی شاخه 10.5 24.500
هر کیلو قوطی 20*20 ایرانی 8.5 24.500
هر کیلو قوطی 20*30 ایرانی شاخه 10.5 24.500
هر کیلو قوطی 50*30 ایرانی شاخه 17 24.500
هر کیلو قوطی 60*30 ایرانی شاخه 18.5 24.500
هر کیلو قوطی 40*40 22.900 24.500
هر کیلو قوطی 100*40 ایرانی شاخه 29 24.500
هر کیلو قوطی 70*70 ایرانی شاخه 29 24.500
هر کیلو قوطی 40*80 ایرانی شاخه 23 24.500