قیمت لحظه ای قوطی پروفیل

 

قیمت لحظه ای پروفیل ۲

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت (تومان)
هر کیلو پروفیل 507 – 508 – 509 ایرانی پروفیل درب و پنجره هر متر 2.44 23.600
هر کیلو قوطی 10*20 ایرانی شاخه 4.5 23.600
هر کیلو قوطی 10*25 ایرانی شاخه 5.5 23.600
هر کیلو قوطی 10*30 ایرانی شاخه 6.5 23.600
هر کیلو قوطی 25*25 ایرانی شاخه 9 23.600
هر کیلو قوطی 20*20 ایرانی 7 23.600
هر کیلو قوطی 20*30 ایرانی شاخه 9.5 23.600
هر کیلو قوطی 50*30 ایرانی شاخه 16 23.600
هر کیلو قوطی 60*30 ایرانی شاخه 17 23.600
هر کیلو قوطی 40*40 ایرانی شاخه 15 23.600
هر کیلو قوطی 40*60 ایرانی شاخه 19 23.600
هر کیلو قوطی 100*40 ایرانی شاخه 28 23.600
هر کیلو قوطی 70*70 ایرانی شاخه 27 23.600
هر کیلو قوطی 40*80 ایرانی شاخه 23 23.600

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قیمت لحظه ای پروفیل ۲.۲

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت (تومان)
هر کیلو پروفیل 507 – 508 – 509 ایرانی پروفیل درب و پنجره هر متر 2.44
هر کیلو قوطی 10*20 ایرانی شاخه 4.5 24.600
هر کیلو قوطی 10*25 ایرانی شاخه 7.5 24.600
هر کیلو قوطی 10*30 ایرانی شاخه 8.5 24.600
هر کیلو قوطی 25*25 ایرانی شاخه 10.5 24.600
هر کیلو قوطی 20*20 ایرانی 8.5 24.600
هر کیلو قوطی 20*30 ایرانی شاخه 10.5 24.600
هر کیلو قوطی 50*30 ایرانی شاخه 17 24.600
هر کیلو قوطی 60*30 ایرانی شاخه 18.5 24.600
هر کیلو قوطی 40*40 ایرانی شاخه 17 24.600
هر کیلو قوطی 40*60 ایرانی شاخه 21 24.600
هر کیلو قوطی 100*40 ایرانی شاخه 29 24.600
هر کیلو قوطی 70*70 ایرانی شاخه 29 24.600
هر کیلو قوطی 40*80 ایرانی شاخه 25 24.600

 

فهرست
Call Now Buttonبرقراری تماس فوری