تاریخ بروزرسانی 14 بهمن 1401

قیمت لوازم داربست

نام کالامحل تحویلقیمت
لوله داربستی 3 21/2 اینچ اصفهان 6متری کارخانهکارخانه3715900 تومان
لوله داربستی اصفهان 2/5 11/2 اینچ قطر بیرونی 50 6 متریکارخانه3715900 تومان
لوله داربستی اصفهان کارخانه 2 11/2 اینچ قطر بیرونی شاخه 6 متریکارخانه3715900 تومان
لوله داربستی تهران کارخانه 3 11/2 اینچ قطر بیرونی 50 شاخه 6 متریکارخانه3715900 تومان
لوله داربستی تهران کارخانه 2/5 11/2 اینچ قطر بیرونی 50شاخه 6 متریکارخانه3715900 تومان
لوله داربستی تهران کارخانه 2 11/2 اینچ قطر بیرونی 50 شاخه 6 متریکارخانه3715900 تومان