تاریخ بروزرسانی 27 مهر 1401

قیمت لوله استنلس استیل صنعتی

ردهسایزآلیاژمحل تحویلقیمت
801 اینچ304کارخانه190000 تومان
401/22 اینچ304کارخانه190000 تومان
102 اینچ304کارخانه190000 تومان
403/4 اینچ304کارخانه190000 تومان
101/41 اینچ304کارخانه190000 تومان
801/2 اینچ304کارخانه200000 تومان
405 اینچ304کارخانه190000 تومان
1012 اینچ304کارخانه190000 تومان
108 اینچ304کارخانه190000 تومان
804 اینچ304کارخانه190000 تومان
805 اینچ304کارخانه190000 تومان
401/41 اینچ304کارخانه190000 تومان
404 اینچ304کارخانه190000 تومان
802 اینچ304کارخانه190000 تومان
103 اینچ304کارخانه190000 تومان
803/4 اینچ304کارخانه190000 تومان
103/4 اینچ304کارخانه190000 تومان
402 اینچ304کارخانه190000 تومان
106 اینچ304کارخانه190000 تومان
405 اینچ304کارخانه190000 تومان
101/21 اینچ304کارخانه190000 تومان
406 اینچ304کارخانه190000 تومان
403 اینچ304کارخانه190000 تومان
101/2 اینچ304کارخانه190000 تومان
1010 اینچ304کارخانه190000 تومان
1018 اینچ304کارخانه190000 تومان
101/22 اینچ304کارخانه190000 تومان
401/21 اینچ304کارخانه190000 تومان
803 اینچ304کارخانه190000 تومان
401/41 اینچ304کارخانه190000 تومان
401 اینچ304کارخانه190000 تومان
104 اینچ304کارخانه190000 تومان
801/21 اینچ304کارخانه190000 تومان
101 اینچ304کارخانه190000 تومان
401/2 اینچ304کارخانه190000 تومان
105 اینچ1٫4841کارخانه190000 تومان
103 اینچ1٫4841کارخانه190000 تومان
104 اینچ1٫4841کارخانه190000 تومان
102 اینچ1٫4841کارخانه190000 تومان
101 اینچ1٫4841کارخانه190000 تومان