قیمت لوله بدون درز(مانیسمان)سبک

برندسایزحالتمحل تحویلقیمت
وارداتی86 متریکارخانه13000000 تومان
وارداتی66 متریکارخانه5700000 تومان
وارداتی46 متریکارخانه3000000 تومان
وارداتی1/416 متریکارخانه12900000 تومان
وارداتی36 متریکارخانه2300000 تومان
وارداتی1/216 متریکارخانه12900000 تومان
وارداتی26 متریکارخانه1250000 تومان
وارداتی1/226 متریکارخانه12900000 تومان
وارداتی3/46 متریکارخانه420000 تومان
وارداتی1/26 متریکارخانه1000000 تومان
وارداتی16 متریکارخانه630000 تومان