تاریخ بروزرسانی 27 مهر 1401

قیمت لوله بدون درز(مانیسمان)سبک

برندسایزحالتمحل تحویلقیمت
وارداتی86 متریکارخانه12900000 تومان
وارداتی66 متریکارخانه12900000 تومان
وارداتی46 متریکارخانه12900000 تومان
وارداتی1/416 متریکارخانه12900000 تومان
وارداتی36 متریکارخانه12900000 تومان
وارداتی1/216 متریکارخانه12900000 تومان
وارداتی26 متریکارخانه12900000 تومان
وارداتی1/226 متریکارخانه12900000 تومان
وارداتی3/46 متریکارخانه12900000 تومان
وارداتی1/26 متریکارخانه12900000 تومان
وارداتی16 متریکارخانه12900000 تومان