تاریخ بروزرسانی 27 مهر 1401

قیمت لوله درز مستقیم تست آب

ضحامتسایزاستانداردحالتمحل تحویلقیمت
54تست آب6 متریکارخانه35500 تومان
44تست آب6 متریکارخانه35500 تومان
34تست آب6 متریکارخانه35500 تومان
1/224تست آب6 متریکارخانه35500 تومان
24تست آب6 متریکارخانه35500 تومان
53تست آب6 متریکارخانه35500 تومان
43تست آب6 متریکارخانه35500 تومان
21/236 متریکارخانه31000 تومان
23تست آب6 متریکارخانه35500 تومان
11/43تست آب6 متریکارخانه35500 تومان
136 متریکارخانه31000 تومان
11/23تست آب6 متریکارخانه35500 تومان
21/22/5تست آب6 متریکارخانه35500 تومان
22/5تست آب6 متریکارخانه35500 تومان
11/42/5تست آب6 متریکارخانه35500 تومان
11/22/5تست آب6 متریکارخانه35500 تومان
12/5تست آب6 متریکارخانه33000 تومان
3/42/5تست آب6 متریکارخانه33000 تومان
1/22/5تست آب6 متریکارخانه35500 تومان
12تست آب6 متریکارخانه35500 تومان
3/42تست آب6 متریکارخانه35500 تومان
1/22تست آب6 متریکارخانه33000 تومان