قیمت لوله درز مستقیم صنعتی

ضحامتسایزاستانداردحالتمحل تحویلقیمت
66صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
1/26صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
46صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
46صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
56صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
66صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
56صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
35صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
45صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
35صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
45صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
65صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
55صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
65صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
1/25صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
64صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
54صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
44صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
21/24صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
21/24صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
24صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
24صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
34صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
64صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
1/224صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
1/234صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
33/5صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
1/223/5صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
63صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
53صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
43صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
336 متریکارخانه36000 تومان
21/23صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
23صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
11/23صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
13صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
1/223صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
43صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
13صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
11/43صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
1/22/8صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
62٫5صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
52٫5صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
42٫5صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
32٫5صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
32٫5صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
21/22٫5صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
22٫5صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
11/42٫5صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
11/22٫5صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
12٫5صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
3/42٫5صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
1/22٫5صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
42/5صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
12/5صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
42صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
32صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
22صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
11/42صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
11/22صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
12صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
3/42صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
1/22صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
21/22صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
12صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
1/232صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
1/412صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان