تاریخ بروزرسانی 14 بهمن 1401

قیمت لوله مسی

ضحامتسایزبرندحالتمحل تحویلقیمت
1“3/81مهراصل6متریکارخانه

تماس بگیرید

0.81“5/8مهراصل15متریکارخانه

تماس بگیرید

0.81“3/8مهراصل15متریکارخانه

تماس بگیرید

0٫81“1/2مهراصل15متریکارخانه

تماس بگیرید

0.75“5/8مهراصل15متریکارخانه

تماس بگیرید

0٫75“5/8مهراصل50متریکارخانه

تماس بگیرید

0٫75“3/8مهراصل50متریکارخانه

تماس بگیرید

0.75“3/8مهراصل15متریکارخانه

تماس بگیرید

0.75“3/4مهراصل15متریکارخانه

تماس بگیرید

0٫75“1/4مهراصل50متریکارخانه

تماس بگیرید

0.75“1/4مهراصل15متریکارخانه

تماس بگیرید

0٫75“1/2مهراصل50متریکارخانه

تماس بگیرید

0.75“1/2مهراصل15متریکارخانه

تماس بگیرید

0٫63“3/8مهراصل50متریکارخانه

تماس بگیرید

0٫63“1/4مهراصل50متریکارخانه

تماس بگیرید

0٫63“1/2مهراصل50متریکارخانه

تماس بگیرید

0٫63“3/8بابک15متریکارخانه

تماس بگیرید

0٫63“1/4بابک15متریکارخانه

تماس بگیرید

0٫75“5/8بابک15متریکارخانه

تماس بگیرید

0٫81“3/8بابک15متریکارخانه

تماس بگیرید

0٫81“3/4بابک15متریکارخانه

تماس بگیرید

0٫75“1/4بابک15متریکارخانه

تماس بگیرید

0٫75“3/4بابک15متریکارخانه

تماس بگیرید

0٫81“7/8بابک15متریکارخانه

تماس بگیرید

0٫81متریکارخانه

تماس بگیرید

0٫75“7/8بابک15متریکارخانه

تماس بگیرید

0٫75“1/2بابک15متریکارخانه

تماس بگیرید

0٫81“1/2بابک15متریکارخانه

تماس بگیرید

0٫75“3/8بابک15متریکارخانه

تماس بگیرید

0٫63“5/8بابک15متریکارخانه

تماس بگیرید