تاریخ بروزرسانی 27 مهر 1401

قیمت لوله مسی

ضحامتسایزبرندحالتمحل تحویلقیمت
1“3/81مهراصل6متریکارخانه1700000 تومان
0.81“5/8مهراصل15متریکارخانه2700000 تومان
0.81“3/8مهراصل15متریکارخانه1600000 تومان
0٫81“1/2مهراصل15متریکارخانه2000000 تومان
0.75“5/8مهراصل15متریکارخانه2500000 تومان
0٫75“5/8مهراصل50متریکارخانه2500000 تومان
0٫75“3/8مهراصل50متریکارخانه1500000 تومان
0.75“3/8مهراصل15متریکارخانه1500000 تومان
0.75“3/4مهراصل15متریکارخانه1500000 تومان
0٫75“1/4مهراصل50متریکارخانه900000 تومان
0.75“1/4مهراصل15متریکارخانه900000 تومان
0٫75“1/2مهراصل50متریکارخانه2000000 تومان
0.75“1/2مهراصل15متریکارخانه2000000 تومان
0٫63“3/8مهراصل50متریکارخانه1300000 تومان
0٫63“1/4مهراصل50متریکارخانه2600000 تومان
0٫63“1/2مهراصل50متریکارخانه2600000 تومان
0٫63“3/8بابک15متریکارخانه1300000 تومان
0٫63“1/4بابک15متریکارخانه2600000 تومان
0٫75“5/8بابک15متریکارخانه2500000 تومان
0٫81“3/8بابک15متریکارخانه1550000 تومان
0٫81“3/4بابک15متریکارخانه3400000 تومان
0٫75“1/4بابک15متریکارخانه950000 تومان
0٫75“3/4بابک15متریکارخانه2900000 تومان
0٫81“7/8بابک15متریکارخانه1900000 تومان
0٫81متریکارخانه2600000 تومان
0٫75“7/8بابک15متریکارخانه1900000 تومان
0٫75“1/2بابک15متریکارخانه1700000 تومان
0٫81“1/2بابک15متریکارخانه950000 تومان
0٫75“3/8بابک15متریکارخانه1700000 تومان
0٫63“5/8بابک15متریکارخانه2000000 تومان