قیمت لوله مسی

ضحامتسایزبرندحالتمحل تحویلقیمت
1“3/81مهراصل6متریکارخانه3910000 تومان
0.81“5/8مهراصل15متریکارخانه3910000 تومان
0.81“3/8مهراصل15متریکارخانه3910000 تومان
0٫81“1/2مهراصل15متریکارخانه2330000 تومان
0.75“5/8مهراصل15متریکارخانه3910000 تومان
0٫75“5/8مهراصل50متریکارخانه3910000 تومان
0٫75“3/8مهراصل50متریکارخانه3910000 تومان
0.75“3/8مهراصل15متریکارخانه3910000 تومان
0.75“3/4مهراصل15متریکارخانه2330000 تومان
0٫75“1/4مهراصل50متریکارخانه1400000 تومان
0.75“1/4مهراصل15متریکارخانه1400000 تومان
0٫75“1/2مهراصل50متریکارخانه1400000 تومان
0.75“1/2مهراصل15متریکارخانه1944560 تومان
0٫63“3/8مهراصل50متریکارخانه1252100 تومان
0٫63“1/4مهراصل50متریکارخانه790830 تومان
0٫63“1/2مهراصل50متریکارخانه2456480 تومان
0٫63“3/8بابک15متریکارخانه1580730 تومان
0٫63“1/4بابک15متریکارخانه1580730 تومان
0٫75“5/8بابک15متریکارخانه1580730 تومان
0٫81“3/8بابک15متریکارخانه1580730 تومان
0٫81“3/4بابک15متریکارخانه1580730 تومان
0٫75“1/4بابک15متریکارخانه1580730 تومان
0٫75“3/4بابک15متریکارخانه1580730 تومان
0٫81“7/8بابک15متریکارخانه1580730 تومان
0٫81متریکارخانه1580730 تومان
0٫75“7/8بابک15متریکارخانه1580730 تومان
0٫75“1/2بابک15متریکارخانه1580730 تومان
0٫81“1/2بابک15متریکارخانه1580730 تومان
0٫75“3/8بابک15متریکارخانه1580730 تومان
0٫63“5/8بابک15متریکارخانه1580730 تومان