تاریخ بروزرسانی 14 بهمن 1401

قیمت لوله گوشتدار

سایزحالتواحدمحل تحویلقیمت
220*80کارخانه519730 تومان
220*806متریکیلوگرمکارخانه

تماس بگیرید

150*806متریکیلوگرمکارخانه519730 تومان
133*636متریکیلوگرمکارخانه519730 تومان
140*706متریکیلوگرمکارخانه519730 تومان
140*806متریکیلوگرمکارخانه519730 تومان
120*606متریکیلوگرمکارخانه519730 تومان
90*406متریکیلوگرمکارخانه519730 تومان
83*436متریکیلوگرمکارخانه519730 تومان