تاریخ بروزرسانی 27 مهر 1401

قیمت لوله گوشتدار

سایزحالتواحدمحل تحویلقیمت
220*80کارخانه65000 تومان
220*806متریکیلوگرمکارخانه65000 تومان
150*806متریکیلوگرمکارخانه65000 تومان
133*636متریکیلوگرمکارخانه65000 تومان
140*706متریکیلوگرمکارخانه65000 تومان
140*806متریکیلوگرمکارخانه65000 تومان
120*606متریکیلوگرمکارخانه65000 تومان
90*406متریکیلوگرمکارخانه65000 تومان
83*436متریکیلوگرمکارخانه65000 تومان