قیمت مش

سایزضخامتبرندمحل تحویلقیمت
20*2010مش تهرانکارخانه23500 تومان
10*1010مش تهرانکارخانه22500 تومان
15*1510فولاد تهرانکارخانه23000 تومان
20*208مش تهرانکارخانه23000 تومان
10*108مش تهرانکارخانه23000 تومان
15*158مش تهرانکارخانه22600 تومان
25*25فولاد تهرانکارخانه22600 تومان
20*206مش تهرانکارخانه23500 تومان
15*156مش تهرانکارخانه23500 تومان
10*106مش تهرانکارخانه23500 تومان
30*306مش تهرانکارخانه23500 تومان