قیمت میلگرد آجدار آذر فولاد امین

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار32شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23703 تومان
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23703 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23703 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23703 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23703 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23703 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23703 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23703 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23703 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23703 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم23703 تومان

قیمت میلگرد آجدار آریا ذوب

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23649 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23649 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23649 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23649 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23649 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23649 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم23649 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم23649 تومان

قیمت میلگرد آجدار آریان فولاد

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22897 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22897 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22897 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22897 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22897 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22897 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22897 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22897 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم22897 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم22897 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22897 تومان

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار32شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23894 تومان
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23894 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23894 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23894 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23894 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23894 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23894 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23894 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23894 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم23894 تومان
میلگرد آجدارA2کارخانهکیلوگرم23894 تومان

قیمت میلگرد ابرکوه

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21689 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21689 تومان
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21689 تومان
میلگرد آجدار32شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22143 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22143 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22143 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22143 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22143 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22143 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22143 تومان

قیمت میلگرد آجدار ابهر

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23703 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23703 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23703 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23703 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23703 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23703 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23703 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23703 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم23703 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم23703 تومان

قیمت میلگرد آجدار بافق یزد

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار32شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23119 تومان
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23119 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23119 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23119 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23119 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23119 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23119 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23119 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23119 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23119 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23119 تومان

قیمت میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23809 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22589 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22589 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22589 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22589 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22589 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22589 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22589 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم22589 تومان

قیمت میلگرد آجدار حسن رود

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21689 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21689 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23724 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23724 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23724 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم23724 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم23724 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم23724 تومان

قیمت میلگرد آجدار درپاد تبریز

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22419 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22419 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22419 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22419 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22419 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22419 تومان

قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23703 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23703 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23703 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23703 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23703 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23703 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23703 تومان

قیمت میلگرد آجدار راد همدان

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار32شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم24582 تومان
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم24582 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم24582 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم24582 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم24582 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم24582 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم24582 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم24582 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم24582 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم24582 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23119 تومان

قیمت میلگرد آجدار شاهرود

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23724 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23724 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23724 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23724 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23724 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23724 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23724 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23724 تومان

قیمت میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22271 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22271 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22271 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22271 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22271 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22271 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23724 تومان

قیمت میلگرد آجدار ظفر بناب

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم24063 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم24063 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم24063 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم24063 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم24063 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم24063 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم24063 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم24063 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم24063 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم24063 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم24063 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم24063 تومان

قیمت میلگرد آجدار فایکو

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار32شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22854 تومان
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22854 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22854 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22854 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22854 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22854 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22854 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22854 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22854 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22854 تومان

قیمت میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم23788 تومان

قیمت میلگرد آجدار قائم

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار32شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22600 تومان
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22600 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22600 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22600 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22600 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22600 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22600 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22600 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22600 تومان

قیمت میلگرد آجدار قزوین

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم23649 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم23649 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم24073 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم24073 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم24073 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم24073 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم24073 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم24073 تومان

قیمت میلگرد آجدار کاشان

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23894 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23894 تومان
میلگرد آجدار32شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23894 تومان
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23894 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23894 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23894 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23894 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23894 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23894 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23894 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23894 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23894 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23894 تومان