تاریخ بروزرسانی 14 آبان 1401

قیمت میلگرد آجدار آذر فولاد امین

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار32شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23900 تومان
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23900 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23900 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23900 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23900 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23900 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23900 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23900 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23900 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23900 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم23900 تومان

قیمت میلگرد آجدار آریا ذوب

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21000 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21000 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21000 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21000 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21000 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21000 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم21000 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم21000 تومان

قیمت میلگرد آجدار آریان فولاد

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21000 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21500 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21500 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21500 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21500 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21500 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21500 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21500 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم21500 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم21500 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21500 تومان

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار32شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21000 تومان
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21000 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21500 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21500 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21500 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21000 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21500 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21000 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21000 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم21000 تومان
میلگرد آجدارA2کارخانهکیلوگرم21500 تومان

قیمت میلگرد ابرکوه

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21000 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21000 تومان
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21000 تومان
میلگرد آجدار32شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21000 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21000 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21000 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21000 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21000 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21500 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21500 تومان

قیمت میلگرد آجدار ابهر

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23900 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23900 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23900 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23900 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23900 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23900 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23900 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23900 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم23900 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم23900 تومان

قیمت میلگرد آجدار بافق یزد

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار32شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم24000 تومان
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم24000 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم24000 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم24000 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم24000 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم24000 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم24000 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم24000 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم24000 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم24000 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم24000 تومان

قیمت میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم24000 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم24000 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم24000 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم24000 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23900 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23900 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23900 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23900 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم23900 تومان

قیمت میلگرد آجدار حسن رود

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21000 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21000 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21500 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21000 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21000 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم21000 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم21000 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم21000 تومان

قیمت میلگرد آجدار درپاد تبریز

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21000 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21000 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21000 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21000 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21000 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21000 تومان

قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23900 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23900 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23900 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23900 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23900 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23900 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23900 تومان

قیمت میلگرد آجدار راد همدان

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار32شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم24000 تومان
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم24000 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم24000 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم24000 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم24000 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم24000 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم24000 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم24000 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم24000 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم24000 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم24000 تومان

قیمت میلگرد آجدار شاهرود

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21500 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21500 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21500 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21500 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21500 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21500 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21500 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21500 تومان

قیمت میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21500 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21500 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21500 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21500 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21500 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21500 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21500 تومان

قیمت میلگرد آجدار ظفر بناب

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23900 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23900 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23900 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23900 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23900 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم23900 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23900 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23900 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23900 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم23900 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23900 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم23900 تومان

قیمت میلگرد آجدار فایکو

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار32شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23900 تومان
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23900 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23900 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23900 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23900 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23900 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23900 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23900 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23900 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23900 تومان

قیمت میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم24000 تومان

قیمت میلگرد آجدار قائم

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار32شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21500 تومان
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21000 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21000 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21000 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21000 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21000 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21000 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21500 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21500 تومان

قیمت میلگرد آجدار قزوین

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم21000 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم21000 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم24000 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم24000 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم24000 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم24000 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم24000 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم24000 تومان

قیمت میلگرد آجدار کاشان

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21500 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21000 تومان
میلگرد آجدار32شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21000 تومان
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21000 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21000 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21000 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21000 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21500 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21500 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21500 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21500 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21000 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21000 تومان

قیمت میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار32شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21000 تومان
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21000 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21000 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21000 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21000 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21000 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21000 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21000 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21000 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم21000 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21000 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21000 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم21000 تومان

قیمت میلگرد آجدار کوثر اهواز

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار32شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21000 تومان
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21000 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21000 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21000 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21000 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21000 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21000 تومان
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21500 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21500 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21500 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم24000 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم24000 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم24000 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم24000 تومان

قیمت میلگرد آجدار معراج کرد کوی

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21000 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21000 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21000 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21000 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21000 تومان

قیمت میلگرد آجدار میانه

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار32شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23900 تومان
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23900 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23900 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23900 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23900 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23900 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23900 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23900 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23900 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23900 تومان

قیمت میلگرد آجدار نورد گرم سمنان

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21500 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21500 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21500 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم24000 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم24000 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم24000 تومان

قیمت میلگرد آجدار نیشابور

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار32شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23900 تومان
میلگرد آجدار28A3کارخانهکیلوگرم23900 تومان
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23900 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23900 تومان
میلگرد آجدار25A3کارخانهکیلوگرم23900 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23900 تومان
میلگرد آجدار22A3کارخانهکیلوگرم23900 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23900 تومان
میلگرد آجدار20A3کارخانهکیلوگرم23900 تومان
میلگرد آجدار18A3کارخانهکیلوگرم23900 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23900 تومان
میلگرد آجدار16A3کارخانهکیلوگرم23900 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23900 تومان
میلگرد آجدار14A3کارخانهکیلوگرم23900 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23900 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23900 تومان