تاریخ بروزرسانی 14 بهمن 1401

قیمت میلگرد آجدار آذر فولاد امین

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار32شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15300 تومان
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15300 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم16000 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15700 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم16000 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم16000 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم16000 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم16300 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم17100 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم16200 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم16500 تومان

قیمت میلگرد آجدار آریا ذوب

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15500 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15500 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15500 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15500 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15500 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15500 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم16000 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم16500 تومان

قیمت میلگرد آجدار آریان فولاد

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15500 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15500 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15500 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم16000 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم15900 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم15900 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم16000 تومان

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار32شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15500 تومان
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم16400 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم16400 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15500 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15500 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم16400 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم16400 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم16600 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم16600 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم15700 تومان
میلگرد آجدارA2کارخانهکیلوگرم16700 تومان

قیمت میلگرد ابرکوه

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم17200 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15700 تومان
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15200 تومان
میلگرد آجدار32شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15200 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15200 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15200 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15200 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15200 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15300 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15300 تومان

قیمت میلگرد آجدار ابهر

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15200 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15250 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15250 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15250 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15250 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15500 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15700 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15700 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم14900 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم15900 تومان

قیمت میلگرد آجدار بافق یزد

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار32شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید


قیمت میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15300 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15300 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15300 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15300 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15500 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید


قیمت میلگرد آجدار حسن رود

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم16600 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم16600 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم16100 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم16000 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم16000 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم16200 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم16200 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم16600 تومان

قیمت میلگرد آجدار درپاد تبریز

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم16300 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم16300 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم16300 تومان

قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15700 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15500 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15600 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15600 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15700 تومان

قیمت میلگرد آجدار راد همدان

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار32شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15605 تومان
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15455 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15455 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15405 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15405 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15405 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15405 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15735 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15505 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم160050 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید


قیمت میلگرد آجدار شاهرود

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم16300 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم16300 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم16300 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم16300 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم16600 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم16500 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم16300 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم16300 تومان

قیمت میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15850 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15850 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15850 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15850 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15850 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15850 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید


قیمت میلگرد آجدار ظفر بناب

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15650 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15650 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15650 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15650 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15650 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم15850 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15050 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15150 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15350 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم17500 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15350 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم15550 تومان

قیمت میلگرد آجدار فایکو

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار32شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم14850 تومان
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم14850 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم14850 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم14850 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم14850 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم14900 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم14950 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید


قیمت میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم16300 تومان

قیمت میلگرد آجدار قائم

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار32شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید


قیمت میلگرد آجدار قزوین

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم15450 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم15450 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم16150 تومان

قیمت میلگرد آجدار کاشان

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار32شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید


قیمت میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار32شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15800 تومان
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15900 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم15850 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم16000 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید


قیمت میلگرد آجدار کوثر اهواز

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار32شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید


قیمت میلگرد آجدار معراج کرد کوی

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید


قیمت میلگرد آجدار میانه

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار32شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم16000 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم16000 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم16000 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید


قیمت میلگرد آجدار نورد گرم سمنان

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

قیمت میلگرد آجدار نیشابور

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار32شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار28A3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار25A3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار22A3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار20A3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار18A3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار16A3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار14A3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید