قیمت میلگرد آجدار آذر فولاد امین

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار32شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22550 تومان
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22500 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22500 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22500 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22500 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22500 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22500 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22500 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22500 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22500 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم22500 تومان

قیمت میلگرد آجدار آریا ذوب

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22390 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22390 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22390 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22390 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22390 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22390 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم22390 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم22390 تومان

قیمت میلگرد آجدار آریان فولاد

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21650 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21650 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21650 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21650 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21650 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21650 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21650 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21650 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم21650 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم21650 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21650 تومان

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار32شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22660 تومان
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22660 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22660 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22660 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22660 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22660 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22660 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22660 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22660 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم22660 تومان
میلگرد آجدارA2کارخانهکیلوگرم22660 تومان

قیمت میلگرد ابرکوه

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21560 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21560 تومان
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21560 تومان
میلگرد آجدار32شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم20920 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم20920 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم20920 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم20920 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم20920 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم20920 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم20920 تومان

قیمت میلگرد آجدار ابهر

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22500 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22500 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22500 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22500 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22500 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22500 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22500 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22500 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم22500 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم22550 تومان

قیمت میلگرد آجدار بافق یزد

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار32شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21880 تومان
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21880 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21880 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21880 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21808 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21880 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21880 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21880 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21880 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21880 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21880 تومان

قیمت میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22500 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21380 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21380 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21380 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21380 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21380 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21380 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21380 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم21380 تومان

قیمت میلگرد آجدار حسن رود

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21560 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21560 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22420 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22420 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22420 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم22420 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم22420 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم22420 تومان

قیمت میلگرد آجدار درپاد تبریز

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21190 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21190 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21190 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21190 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21190 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21190 تومان

قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22480 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22480 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22480 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22480 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22480 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22480 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22480 تومان

قیمت میلگرد آجدار راد همدان

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار32شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23230 تومان
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23230 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23230 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23230 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23230 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23230 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23230 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23230 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23230 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23230 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23230 تومان

قیمت میلگرد آجدار شاهرود

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22420 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22420 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22420 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22420 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22420 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22420 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22420 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22420 تومان

قیمت میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21090 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21090 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21090 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21090 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21090 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21090 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21090 تومان

قیمت میلگرد آجدار ظفر بناب

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22850 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22850 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22850 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22850 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22850 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم22850 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22852 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22850 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22850 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم22852 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22852 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم22850 تومان

قیمت میلگرد آجدار فایکو

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار32شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21650 تومان
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21650 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21650 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21650 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21650 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21650 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21650 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21650 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21650 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21650 تومان

قیمت میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم22500 تومان

قیمت میلگرد آجدار قائم

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار32شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21380 تومان
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21380 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21380 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21380 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21380 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21380 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21380 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21380 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21380 تومان

قیمت میلگرد آجدار قزوین

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم22390 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم22390 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22780 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم22780 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22780 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22780 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم22780 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم22780 تومان

قیمت میلگرد آجدار کاشان

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22360 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22360 تومان
میلگرد آجدار32شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22360 تومان
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22360 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22360 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22360 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22360 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22360 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22360 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22360 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22360 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22360 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22660 تومان

قیمت میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار32شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22390 تومان
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22390 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22390 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22390 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22390 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22390 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22390 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22390 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22390 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم22390 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22390 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22390 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم22390 تومان

قیمت میلگرد آجدار کوثر اهواز

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار32شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم20550 تومان
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم20550 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم20550 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم20550 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم20550 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم20550 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم20550 تومان
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم20550 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم20550 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم20550 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم20550 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم20550 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم20550 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم20550 تومان

قیمت میلگرد آجدار معراج کرد کوی

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21560 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21560 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21560 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21560 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم20550 تومان

قیمت میلگرد آجدار میانه

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار32شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21160 تومان
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21160 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21160 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21160 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21160 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21160 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21160 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21160 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21160 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21160 تومان

قیمت میلگرد آجدار نورد گرم سمنان

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22750 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22750 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22750 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22750 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22750 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22750 تومان

قیمت میلگرد آجدار نیشابور

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار32شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21470 تومان
میلگرد آجدار28A3کارخانهکیلوگرم21470 تومان
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21470 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21470 تومان
میلگرد آجدار25A3کارخانهکیلوگرم21470 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21470 تومان
میلگرد آجدار22A3کارخانهکیلوگرم21470 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21470 تومان
میلگرد آجدار20A3کارخانهکیلوگرم21470 تومان
میلگرد آجدار18A3کارخانهکیلوگرم21470 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21470 تومان
میلگرد آجدار16A3کارخانهکیلوگرم21470 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21470 تومان
میلگرد آجدار14A3کارخانهکیلوگرم21470 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21470 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21470 تومان