قیمت میلگرد استنلس استیل

سایزاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
601٫4841کارخانهکیلوگرم242749 تومان
401٫4841کارخانهکیلوگرم242749 تومان
181٫4841کارخانهکیلوگرم242749 تومان
151٫4841کارخانهکیلوگرم242749 تومان
121٫4841کارخانهکیلوگرم242749 تومان
101٫4841کارخانهکیلوگرم242749 تومان
61٫4841کارخانهکیلوگرم242749 تومان
451٫4841کارخانهکیلوگرم242749 تومان
280316Lکارخانهکیلوگرم242749 تومان
220316Lکارخانهکیلوگرم242749 تومان
155316Lکارخانهکیلوگرم242749 تومان
130316Lکارخانهکیلوگرم242749 تومان
120316Lکارخانهکیلوگرم242749 تومان
90316Lکارخانهکیلوگرم242749 تومان
85316Lکارخانهکیلوگرم242749 تومان
80316Lکارخانهکیلوگرم242749 تومان
70316Lکارخانهکیلوگرم242749 تومان
65316Lکارخانهکیلوگرم242749 تومان
60316Lکارخانهکیلوگرم242749 تومان
55316Lکارخانهکیلوگرم242749 تومان
50316Lکارخانهکیلوگرم242749 تومان
45316Lکارخانهکیلوگرم242749 تومان
40316Lکارخانهکیلوگرم242749 تومان
36316Lکارخانهکیلوگرم242749 تومان
30316Lکارخانهکیلوگرم242749 تومان
28316Lکارخانهکیلوگرم242749 تومان
25316Lکارخانهکیلوگرم242749 تومان
20316Lکارخانهکیلوگرم242749 تومان
16316Lکارخانهکیلوگرم242749 تومان
15316Lکارخانهکیلوگرم242749 تومان
14316Lکارخانهکیلوگرم242749 تومان
10316Lکارخانهکیلوگرم242749 تومان
5316Lکارخانهکیلوگرم242749 تومان
80304Lکارخانهکیلوگرم242749 تومان
65304Lکارخانهکیلوگرم242749 تومان
60304Lکارخانهکیلوگرم242749 تومان
55304Lکارخانهکیلوگرم242749 تومان
50304Lکارخانهکیلوگرم242749 تومان
40304Lکارخانهکیلوگرم242749 تومان
30304Lکارخانهکیلوگرم242749 تومان
25304Lکارخانهکیلوگرم242749 تومان
20304Lکارخانهکیلوگرم242749 تومان
14304Lکارخانهکیلوگرم242749 تومان
12304Lکارخانهکیلوگرم242749 تومان
10304Lکارخانهکیلوگرم242749 تومان
8304Lکارخانهکیلوگرم242749 تومان
6304Lکارخانهکیلوگرم242749 تومان
5304Lکارخانهکیلوگرم242749 تومان
3304Lکارخانهکیلوگرم242749 تومان
280304Lکارخانهکیلوگرم242749 تومان