قیمت میلگرد استنلس استیل

سایزاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
601٫4841کارخانهکیلوگرم230000 تومان
401٫4841کارخانهکیلوگرم230000 تومان
181٫4841کارخانهکیلوگرم245000 تومان
151٫4841کارخانهکیلوگرم230000 تومان
121٫4841کارخانهکیلوگرم230000 تومان
101٫4841کارخانهکیلوگرم230000 تومان
61٫4841کارخانهکیلوگرم230000 تومان
451٫4841کارخانهکیلوگرم230000 تومان
280316Lکارخانهکیلوگرم230000 تومان
220316Lکارخانهکیلوگرم230000 تومان
155316Lکارخانهکیلوگرم230000 تومان
130316Lکارخانهکیلوگرم230000 تومان
120316Lکارخانهکیلوگرم230000 تومان
90316Lکارخانهکیلوگرم230000 تومان
85316Lکارخانهکیلوگرم230000 تومان
80316Lکارخانهکیلوگرم230000 تومان
70316Lکارخانهکیلوگرم230000 تومان
65316Lکارخانهکیلوگرم230000 تومان
60316Lکارخانهکیلوگرم230000 تومان
55316Lکارخانهکیلوگرم230000 تومان
50316Lکارخانهکیلوگرم230000 تومان
45316Lکارخانهکیلوگرم230000 تومان
40316Lکارخانهکیلوگرم230000 تومان
36316Lکارخانهکیلوگرم230000 تومان
30316Lکارخانهکیلوگرم230000 تومان
28316Lکارخانهکیلوگرم230000 تومان
25316Lکارخانهکیلوگرم230000 تومان
20316Lکارخانهکیلوگرم230000 تومان
16316Lکارخانهکیلوگرم230000 تومان
15316Lکارخانهکیلوگرم230000 تومان
14316Lکارخانهکیلوگرم230000 تومان
10316Lکارخانهکیلوگرم230000 تومان
5316Lکارخانهکیلوگرم230000 تومان
80304Lکارخانهکیلوگرم230000 تومان
65304Lکارخانهکیلوگرم230000 تومان
60304Lکارخانهکیلوگرم230000 تومان
55304Lکارخانهکیلوگرم230000 تومان
50304Lکارخانهکیلوگرم230000 تومان
40304Lکارخانهکیلوگرم230000 تومان
30304Lکارخانهکیلوگرم230000 تومان
25304Lکارخانهکیلوگرم230000 تومان
20304Lکارخانهکیلوگرم230000 تومان
14304Lکارخانهکیلوگرم230000 تومان
12304Lکارخانهکیلوگرم230000 تومان
10304Lکارخانهکیلوگرم230000 تومان
8304Lکارخانهکیلوگرم230000 تومان
6304Lکارخانهکیلوگرم230000 تومان
5304Lکارخانهکیلوگرم230000 تومان
3304Lکارخانهکیلوگرم230000 تومان
280304Lکارخانهکیلوگرم230000 تومان