تاریخ بروزرسانی 14 بهمن 1401

قیمت میلگرد استنلس استیل

سایزاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
601٫4841کارخانهکیلوگرم2367000 تومان
401٫4841کارخانهکیلوگرم2367000 تومان
181٫4841کارخانهکیلوگرم2367000 تومان
151٫4841کارخانهکیلوگرم2367000 تومان
121٫4841کارخانهکیلوگرم2367000 تومان
101٫4841کارخانهکیلوگرم2367000 تومان
61٫4841کارخانهکیلوگرم2367000 تومان
451٫4841کارخانهکیلوگرم2367000 تومان
280316Lکارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

220316Lکارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

155316Lکارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

130316Lکارخانهکیلوگرم1459000 تومان
120316Lکارخانهکیلوگرم1411000 تومان
90316Lکارخانهکیلوگرم1362000 تومان
85316Lکارخانهکیلوگرم1313000 تومان
80316Lکارخانهکیلوگرم1284000 تومان
70316Lکارخانهکیلوگرم1284000 تومان
65316Lکارخانهکیلوگرم1284000 تومان
60316Lکارخانهکیلوگرم1284000 تومان
55316Lکارخانهکیلوگرم1284000 تومان
50316Lکارخانهکیلوگرم1284000 تومان
45316Lکارخانهکیلوگرم1284000 تومان
40316Lکارخانهکیلوگرم1284000 تومان
36316Lکارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

30316Lکارخانهکیلوگرم1284000 تومان
28316Lکارخانهکیلوگرم1284000 تومان
25316Lکارخانهکیلوگرم1284000 تومان
20316Lکارخانهکیلوگرم1284000 تومان
16316Lکارخانهکیلوگرم1284000 تومان
15316Lکارخانهکیلوگرم1284000 تومان
14316Lکارخانهکیلوگرم1284000 تومان
10316Lکارخانهکیلوگرم1411000 تومان
5316Lکارخانهکیلوگرم1284000 تومان
80304Lکارخانهکیلوگرم1022000 تومان
65304Lکارخانهکیلوگرم1022000 تومان
60304Lکارخانهکیلوگرم1022000 تومان
55304Lکارخانهکیلوگرم1022000 تومان
50304Lکارخانهکیلوگرم1022000 تومان
40304Lکارخانهکیلوگرم1022000 تومان
30304Lکارخانهکیلوگرم1022000 تومان
25304Lکارخانهکیلوگرم1022000 تومان
20304Lکارخانهکیلوگرم1022000 تومان
14304Lکارخانهکیلوگرم1022000 تومان
12304Lکارخانهکیلوگرم1022000 تومان
10304Lکارخانهکیلوگرم1022000 تومان
8304Lکارخانهکیلوگرم1022000 تومان
6304Lکارخانهکیلوگرم1022000 تومان
5304Lکارخانهکیلوگرم1022000 تومان
3304Lکارخانهکیلوگرم1022000 تومان
280304Lکارخانهکیلوگرم1022000 تومان