تاریخ بروزرسانی 6 مهر 1402

قیمت میلگرد استنلس استیل

سایزاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
601٫4841کارخانهکیلوگرم140000 تومان
401٫4841کارخانهکیلوگرم140000 تومان
181٫4841کارخانهکیلوگرم140000 تومان
151٫4841کارخانهکیلوگرم140000 تومان
121٫4841کارخانهکیلوگرم140000 تومان
101٫4841کارخانهکیلوگرم140000 تومان
61٫4841کارخانهکیلوگرم140000 تومان
451٫4841کارخانهکیلوگرم140000 تومان
280316Lکارخانهکیلوگرم140000 تومان
220316Lکارخانهکیلوگرم140000 تومان
155316Lکارخانهکیلوگرم140000 تومان
130316Lکارخانهکیلوگرم140000 تومان
120316Lکارخانهکیلوگرم140000 تومان
90316Lکارخانهکیلوگرم140000 تومان
85316Lکارخانهکیلوگرم140000 تومان
80316Lکارخانهکیلوگرم140000 تومان
70316Lکارخانهکیلوگرم140000 تومان
65316Lکارخانهکیلوگرم140000 تومان
60316Lکارخانهکیلوگرم140000 تومان
55316Lکارخانهکیلوگرم140000 تومان
50316Lکارخانهکیلوگرم140000 تومان
45316Lکارخانهکیلوگرم140000 تومان
40316Lکارخانهکیلوگرم140000 تومان
36316Lکارخانهکیلوگرم140000 تومان
30316Lکارخانهکیلوگرم140000 تومان
28316Lکارخانهکیلوگرم140000 تومان
25316Lکارخانهکیلوگرم140000 تومان
20316Lکارخانهکیلوگرم140000 تومان
16316Lکارخانهکیلوگرم140000 تومان
15316Lکارخانهکیلوگرم140000 تومان
14316Lکارخانهکیلوگرم140000 تومان
10316Lکارخانهکیلوگرم140000 تومان
5316Lکارخانهکیلوگرم140000 تومان
80304Lکارخانهکیلوگرم140000 تومان
65304Lکارخانهکیلوگرم140000 تومان
60304Lکارخانهکیلوگرم140000 تومان
55304Lکارخانهکیلوگرم140000 تومان
50304Lکارخانهکیلوگرم140000 تومان
40304Lکارخانهکیلوگرم140000 تومان
30304Lکارخانهکیلوگرم140000 تومان
25304Lکارخانهکیلوگرم140000 تومان
20304Lکارخانهکیلوگرم140000 تومان
14304Lکارخانهکیلوگرم140000 تومان
12304Lکارخانهکیلوگرم140000 تومان
10304Lکارخانهکیلوگرم140000 تومان
8304Lکارخانهکیلوگرم140000 تومان
6304Lکارخانهکیلوگرم140000 تومان
5304Lکارخانهکیلوگرم140000 تومان
3304Lکارخانهکیلوگرم140000 تومان
280304Lکارخانهکیلوگرم140000 تومان