تاریخ بروزرسانی 27 مهر 1401

قیمت میلگرد ساده

برندسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
فولاد متین206 متریکارخانهکیلوگرم24100 تومان
فولاد متین186 متریکارخانهکیلوگرم24100 تومان
فولاد متین166 متریکارخانهکیلوگرم24100 تومان
فولاد متین146 متریA1کارخانهکیلوگرم24100 تومان
فولاد متین126 متریA1کارخانهکیلوگرم24100 تومان
فولاد متین106 متریA1کارخانهکیلوگرم24100 تومان