تاریخ بروزرسانی 14 بهمن 1401

قیمت میلگرد ساده

برندسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
فولاد متین206 متریکارخانهکیلوگرم16200 تومان
فولاد متین186 متریکارخانهکیلوگرم16200 تومان
فولاد متین166 متریکارخانهکیلوگرم16600 تومان
فولاد متین146 متریA1کارخانهکیلوگرم16600 تومان
فولاد متین126 متریA1کارخانهکیلوگرم16600 تومان
فولاد متین106 متریA1کارخانهکیلوگرم16600 تومان