قیمت میلگرد ساده

برندسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
فولاد متین206 متریکارخانهکیلوگرم23200 تومان
فولاد متین186 متریکارخانهکیلوگرم23200 تومان
فولاد متین166 متریکارخانهکیلوگرم23200 تومان
فولاد متین146 متریA1کارخانهکیلوگرم23200 تومان
فولاد متین126 متریA1کارخانهکیلوگرم23200 تومان
فولاد متین106 متریA1کارخانهکیلوگرم23200 تومان