قیمت میلگرد ساده

برندسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
فولاد متین206 متریکارخانهکیلوگرم24750 تومان
فولاد متین186 متریکارخانهکیلوگرم24750 تومان
فولاد متین166 متریکارخانهکیلوگرم24750 تومان
فولاد متین146 متریA1کارخانهکیلوگرم24750 تومان
فولاد متین126 متریA1کارخانهکیلوگرم25250 تومان
فولاد متین106 متریA1کارخانهکیلوگرم25250 تومان