تاریخ بروزرسانی 8 بهمن 1401

قیمت میلگرد استنلس استیل

سایزاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
601٫4841کارخانهکیلوگرم2367000 تومان
401٫4841کارخانهکیلوگرم2367000 تومان
181٫4841کارخانهکیلوگرم2367000 تومان
151٫4841کارخانهکیلوگرم2367000 تومان
121٫4841کارخانهکیلوگرم2367000 تومان
101٫4841کارخانهکیلوگرم2367000 تومان
61٫4841کارخانهکیلوگرم2367000 تومان
451٫4841کارخانهکیلوگرم2367000 تومان
280316Lکارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

220316Lکارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

155316Lکارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

130316Lکارخانهکیلوگرم1459000 تومان
120316Lکارخانهکیلوگرم1411000 تومان
90316Lکارخانهکیلوگرم1362000 تومان
85316Lکارخانهکیلوگرم1313000 تومان
80316Lکارخانهکیلوگرم1284000 تومان
70316Lکارخانهکیلوگرم1284000 تومان
65316Lکارخانهکیلوگرم1284000 تومان
60316Lکارخانهکیلوگرم1284000 تومان
55316Lکارخانهکیلوگرم1284000 تومان
50316Lکارخانهکیلوگرم1284000 تومان
45316Lکارخانهکیلوگرم1284000 تومان
40316Lکارخانهکیلوگرم1284000 تومان
36316Lکارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

30316Lکارخانهکیلوگرم1284000 تومان
28316Lکارخانهکیلوگرم1284000 تومان
25316Lکارخانهکیلوگرم1284000 تومان
20316Lکارخانهکیلوگرم1284000 تومان
16316Lکارخانهکیلوگرم1284000 تومان
15316Lکارخانهکیلوگرم1284000 تومان
14316Lکارخانهکیلوگرم1284000 تومان
10316Lکارخانهکیلوگرم1411000 تومان
5316Lکارخانهکیلوگرم1284000 تومان
80304Lکارخانهکیلوگرم1022000 تومان
65304Lکارخانهکیلوگرم1022000 تومان
60304Lکارخانهکیلوگرم1022000 تومان
55304Lکارخانهکیلوگرم1022000 تومان
50304Lکارخانهکیلوگرم1022000 تومان
40304Lکارخانهکیلوگرم1022000 تومان
30304Lکارخانهکیلوگرم1022000 تومان
25304Lکارخانهکیلوگرم1022000 تومان
20304Lکارخانهکیلوگرم1022000 تومان
14304Lکارخانهکیلوگرم1022000 تومان
12304Lکارخانهکیلوگرم1022000 تومان
10304Lکارخانهکیلوگرم1022000 تومان
8304Lکارخانهکیلوگرم1022000 تومان
6304Lکارخانهکیلوگرم1022000 تومان
5304Lکارخانهکیلوگرم1022000 تومان
3304Lکارخانهکیلوگرم1022000 تومان
280304Lکارخانهکیلوگرم1022000 تومان

قیمت میلگرد ساده

برندسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
فولاد متین206 متریکارخانهکیلوگرم16200 تومان
فولاد متین186 متریکارخانهکیلوگرم16200 تومان
فولاد متین166 متریکارخانهکیلوگرم16600 تومان
فولاد متین146 متریA1کارخانهکیلوگرم16600 تومان
فولاد متین126 متریA1کارخانهکیلوگرم16600 تومان
فولاد متین106 متریA1کارخانهکیلوگرم16600 تومان

قیمت میلگرد آجدار آذر فولاد امین

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار32شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15300 تومان
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15300 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم16000 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15700 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم16000 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم16000 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم16000 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم16300 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم17100 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم16200 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم16500 تومان

قیمت میلگرد آجدار آریا ذوب

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15500 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15500 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15500 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15500 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15500 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15500 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم16000 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم16500 تومان

قیمت میلگرد آجدار آریان فولاد

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15500 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15500 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15500 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم16000 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم15900 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم15900 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم16000 تومان

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار32شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15500 تومان
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم16400 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم16400 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15500 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15500 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم16400 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم16400 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم16600 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم16600 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم15700 تومان
میلگرد آجدارA2کارخانهکیلوگرم16700 تومان

قیمت میلگرد ابرکوه

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم17200 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15700 تومان
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15200 تومان
میلگرد آجدار32شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15200 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15200 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15200 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15200 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15200 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15300 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15300 تومان

قیمت میلگرد آجدار ابهر

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15200 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15250 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15250 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15250 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15250 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15500 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15700 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15700 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم14900 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم15900 تومان

قیمت میلگرد آجدار بافق یزد

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار32شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید


قیمت میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15300 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15300 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15300 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15300 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15500 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید


قیمت میلگرد آجدار حسن رود

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم16600 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم16600 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم16100 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم16000 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم16000 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم16200 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم16200 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم16600 تومان

قیمت میلگرد آجدار درپاد تبریز

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم16300 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم16300 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم16300 تومان

قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15700 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15500 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15600 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15600 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15700 تومان

قیمت میلگرد آجدار راد همدان

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار32شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15605 تومان
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15455 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15455 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15405 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15405 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15405 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15405 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15735 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15505 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم160050 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید


قیمت میلگرد آجدار شاهرود

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم16300 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم16300 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم16300 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم16300 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم16600 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم16500 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم16300 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم16300 تومان

قیمت میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15850 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15850 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15850 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15850 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15850 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15850 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید


قیمت میلگرد آجدار ظفر بناب

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15650 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15650 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15650 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15650 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15650 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم15850 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15050 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15150 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15350 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم17500 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15350 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم15550 تومان

قیمت میلگرد آجدار فایکو

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار32شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم14850 تومان
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم14850 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم14850 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم14850 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم14850 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم14900 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم14950 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید


قیمت میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم16300 تومان

قیمت میلگرد آجدار قائم

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار32شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید


قیمت میلگرد آجدار قزوین

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم15450 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم15450 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم16150 تومان

قیمت میلگرد آجدار کاشان

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار32شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید


قیمت میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار32شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15800 تومان
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم15900 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم15850 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم16000 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید


قیمت میلگرد آجدار کوثر اهواز

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار32شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید


قیمت میلگرد آجدار معراج کرد کوی

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید


قیمت میلگرد آجدار میانه

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار32شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم16000 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم16000 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم16000 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید


قیمت میلگرد آجدار نورد گرم سمنان

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم

تماس بگیرید