قیمت میلگرد استنلس استیل

سایزاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
601٫4841کارخانهکیلوگرم230000 تومان
401٫4841کارخانهکیلوگرم230000 تومان
181٫4841کارخانهکیلوگرم245000 تومان
151٫4841کارخانهکیلوگرم230000 تومان
121٫4841کارخانهکیلوگرم230000 تومان
101٫4841کارخانهکیلوگرم230000 تومان
61٫4841کارخانهکیلوگرم230000 تومان
451٫4841کارخانهکیلوگرم230000 تومان
280316Lکارخانهکیلوگرم230000 تومان
220316Lکارخانهکیلوگرم230000 تومان
155316Lکارخانهکیلوگرم230000 تومان
130316Lکارخانهکیلوگرم230000 تومان
120316Lکارخانهکیلوگرم230000 تومان
90316Lکارخانهکیلوگرم230000 تومان
85316Lکارخانهکیلوگرم230000 تومان
80316Lکارخانهکیلوگرم230000 تومان
70316Lکارخانهکیلوگرم230000 تومان
65316Lکارخانهکیلوگرم230000 تومان
60316Lکارخانهکیلوگرم230000 تومان
55316Lکارخانهکیلوگرم230000 تومان
50316Lکارخانهکیلوگرم230000 تومان
45316Lکارخانهکیلوگرم230000 تومان
40316Lکارخانهکیلوگرم230000 تومان
36316Lکارخانهکیلوگرم230000 تومان
30316Lکارخانهکیلوگرم230000 تومان
28316Lکارخانهکیلوگرم230000 تومان
25316Lکارخانهکیلوگرم230000 تومان
20316Lکارخانهکیلوگرم230000 تومان
16316Lکارخانهکیلوگرم230000 تومان
15316Lکارخانهکیلوگرم230000 تومان
14316Lکارخانهکیلوگرم230000 تومان
10316Lکارخانهکیلوگرم230000 تومان
5316Lکارخانهکیلوگرم230000 تومان
80304Lکارخانهکیلوگرم230000 تومان
65304Lکارخانهکیلوگرم230000 تومان
60304Lکارخانهکیلوگرم230000 تومان
55304Lکارخانهکیلوگرم230000 تومان
50304Lکارخانهکیلوگرم230000 تومان
40304Lکارخانهکیلوگرم230000 تومان
30304Lکارخانهکیلوگرم230000 تومان
25304Lکارخانهکیلوگرم230000 تومان
20304Lکارخانهکیلوگرم230000 تومان
14304Lکارخانهکیلوگرم230000 تومان
12304Lکارخانهکیلوگرم230000 تومان
10304Lکارخانهکیلوگرم230000 تومان
8304Lکارخانهکیلوگرم230000 تومان
6304Lکارخانهکیلوگرم230000 تومان
5304Lکارخانهکیلوگرم230000 تومان
3304Lکارخانهکیلوگرم230000 تومان
280304Lکارخانهکیلوگرم230000 تومان

قیمت میلگرد ساده

برندسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
فولاد متین206 متریکارخانهکیلوگرم23200 تومان
فولاد متین186 متریکارخانهکیلوگرم23200 تومان
فولاد متین166 متریکارخانهکیلوگرم23200 تومان
فولاد متین146 متریA1کارخانهکیلوگرم23200 تومان
فولاد متین126 متریA1کارخانهکیلوگرم23200 تومان
فولاد متین106 متریA1کارخانهکیلوگرم23200 تومان

قیمت میلگرد آجدار آذر فولاد امین

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار32شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22550 تومان
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22500 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22500 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22500 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22500 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22500 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22500 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22500 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22500 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22500 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم22500 تومان

قیمت میلگرد آجدار آریا ذوب

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22390 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22390 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22390 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22390 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22390 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22390 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم22390 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم22390 تومان

قیمت میلگرد آجدار آریان فولاد

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21650 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21650 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21650 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21650 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21650 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21650 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21650 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21650 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم21650 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم21650 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21650 تومان

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار32شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22660 تومان
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22660 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22660 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22660 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22660 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22660 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22660 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22660 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22660 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم22660 تومان
میلگرد آجدارA2کارخانهکیلوگرم22660 تومان

قیمت میلگرد ابرکوه

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21560 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21560 تومان
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21560 تومان
میلگرد آجدار32شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم20920 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم20920 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم20920 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم20920 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم20920 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم20920 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم20920 تومان

قیمت میلگرد آجدار ابهر

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22500 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22500 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22500 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22500 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22500 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22500 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22500 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22500 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم22500 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم22550 تومان

قیمت میلگرد آجدار بافق یزد

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار32شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21880 تومان
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21880 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21880 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21880 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21808 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21880 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21880 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21880 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21880 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21880 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21880 تومان

قیمت میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22500 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21380 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21380 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21380 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21380 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21380 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21380 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21380 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم21380 تومان

قیمت میلگرد آجدار حسن رود

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21560 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21560 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22420 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22420 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22420 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم22420 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم22420 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم22420 تومان

قیمت میلگرد آجدار درپاد تبریز

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21190 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21190 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21190 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21190 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21190 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21190 تومان

قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22480 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22480 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22480 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22480 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22480 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22480 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22480 تومان

قیمت میلگرد آجدار راد همدان

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار32شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23230 تومان
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23230 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23230 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23230 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23230 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23230 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23230 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23230 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23230 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23230 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23230 تومان

قیمت میلگرد آجدار شاهرود

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22420 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22420 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22420 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22420 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22420 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22420 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22420 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22420 تومان

قیمت میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21090 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21090 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21090 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21090 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21090 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21090 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21090 تومان

قیمت میلگرد آجدار ظفر بناب

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22850 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22850 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22850 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22850 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22850 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم22850 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22852 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22850 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22850 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم22852 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22852 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم22850 تومان

قیمت میلگرد آجدار فایکو

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار32شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21650 تومان
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21650 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21650 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21650 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21650 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21650 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21650 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21650 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21650 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21650 تومان

قیمت میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم22500 تومان

قیمت میلگرد آجدار قائم

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار32شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21380 تومان
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21380 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21380 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21380 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21380 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21380 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21380 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21380 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21380 تومان

قیمت میلگرد آجدار قزوین

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم22390 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم22390 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22780 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم22780 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22780 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22780 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم22780 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم22780 تومان

قیمت میلگرد آجدار کاشان

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22360 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22360 تومان
میلگرد آجدار32شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22360 تومان
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22360 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22360 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22360 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22360 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22360 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22360 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22360 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22360 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22360 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22660 تومان

قیمت میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار32شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22390 تومان
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22390 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22390 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22390 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22390 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22390 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22390 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22390 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22390 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم22390 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22390 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22390 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم22390 تومان

قیمت میلگرد آجدار کوثر اهواز

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار32شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم20550 تومان
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم20550 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم20550 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم20550 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم20550 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم20550 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم20550 تومان
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم20550 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم20550 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم20550 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم20550 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم20550 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم20550 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم20550 تومان

قیمت میلگرد آجدار معراج کرد کوی

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21560 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21560 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21560 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21560 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم20550 تومان

قیمت میلگرد آجدار میانه

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار32شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21160 تومان
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21160 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21160 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21160 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21160 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21160 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21160 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21160 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21160 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21160 تومان