قیمت میلگرد استنلس استیل

سایزاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
601٫4841کارخانهکیلوگرم228900 تومان
401٫4841کارخانهکیلوگرم228900 تومان
181٫4841کارخانهکیلوگرم228900 تومان
151٫4841کارخانهکیلوگرم228900 تومان
121٫4841کارخانهکیلوگرم228900 تومان
101٫4841کارخانهکیلوگرم228900 تومان
61٫4841کارخانهکیلوگرم228900 تومان
451٫4841کارخانهکیلوگرم228900 تومان
280316Lکارخانهکیلوگرم228900 تومان
220316Lکارخانهکیلوگرم228900 تومان
155316Lکارخانهکیلوگرم228900 تومان
130316Lکارخانهکیلوگرم228900 تومان
120316Lکارخانهکیلوگرم228900 تومان
90316Lکارخانهکیلوگرم228900 تومان
85316Lکارخانهکیلوگرم228900 تومان
80316Lکارخانهکیلوگرم228900 تومان
70316Lکارخانهکیلوگرم228900 تومان
65316Lکارخانهکیلوگرم228900 تومان
60316Lکارخانهکیلوگرم228900 تومان
55316Lکارخانهکیلوگرم228900 تومان
50316Lکارخانهکیلوگرم228900 تومان
45316Lکارخانهکیلوگرم228900 تومان
40316Lکارخانهکیلوگرم228900 تومان
36316Lکارخانهکیلوگرم228900 تومان
30316Lکارخانهکیلوگرم228900 تومان
28316Lکارخانهکیلوگرم228900 تومان
25316Lکارخانهکیلوگرم228900 تومان
20316Lکارخانهکیلوگرم228900 تومان
16316Lکارخانهکیلوگرم228900 تومان
15316Lکارخانهکیلوگرم228900 تومان
14316Lکارخانهکیلوگرم228900 تومان
10316Lکارخانهکیلوگرم228900 تومان
5316Lکارخانهکیلوگرم228900 تومان
80304Lکارخانهکیلوگرم228900 تومان
65304Lکارخانهکیلوگرم228900 تومان
60304Lکارخانهکیلوگرم228900 تومان
55304Lکارخانهکیلوگرم228900 تومان
50304Lکارخانهکیلوگرم228900 تومان
40304Lکارخانهکیلوگرم228900 تومان
30304Lکارخانهکیلوگرم228900 تومان
25304Lکارخانهکیلوگرم228900 تومان
20304Lکارخانهکیلوگرم228900 تومان
14304Lکارخانهکیلوگرم228900 تومان
12304Lکارخانهکیلوگرم228900 تومان
10304Lکارخانهکیلوگرم228900 تومان
8304Lکارخانهکیلوگرم228900 تومان
6304Lکارخانهکیلوگرم228900 تومان
5304Lکارخانهکیلوگرم228900 تومان
3304Lکارخانهکیلوگرم228900 تومان
280304Lکارخانهکیلوگرم228900 تومان

قیمت میلگرد ساده

برندسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
فولاد متین206 متریکارخانهکیلوگرم24750 تومان
فولاد متین186 متریکارخانهکیلوگرم24750 تومان
فولاد متین166 متریکارخانهکیلوگرم24750 تومان
فولاد متین146 متریA1کارخانهکیلوگرم24750 تومان
فولاد متین126 متریA1کارخانهکیلوگرم25250 تومان
فولاد متین106 متریA1کارخانهکیلوگرم25250 تومان

قیمت میلگرد آجدار آذر فولاد امین

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار32شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22350 تومان
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22350 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22350 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22350 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22350 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22350 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22350 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22350 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22350 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22350 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم22350 تومان

قیمت میلگرد آجدار آریا ذوب

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22300 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22300 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22300 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22300 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22300 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22300 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم22300 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم22300 تومان

قیمت میلگرد آجدار آریان فولاد

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21590 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21590 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21590 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21590 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21590 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21590 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21590 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21590 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم21590 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم21590 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21590 تومان

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار32شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22530 تومان
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22530 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22530 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22530 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22530 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22530 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22530 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22530 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22530 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم22530 تومان
میلگرد آجدارA2کارخانهکیلوگرم22530 تومان

قیمت میلگرد ابرکوه

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم20450 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم20450 تومان
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم20450 تومان
میلگرد آجدار32شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم20880 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم20880 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم20880 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم20880 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم20880 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم20880 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم20880 تومان

قیمت میلگرد آجدار ابهر

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22350 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22350 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22350 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22350 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22350 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22350 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22350 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22350 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم22350 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم22350 تومان

قیمت میلگرد آجدار بافق یزد

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار32شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21800 تومان
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21800 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21800 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21800 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21800 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21800 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21800 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21800 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21800 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21800 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21800 تومان

قیمت میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22450 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21300 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21300 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21300 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21300 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21300 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21300 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21300 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم21300 تومان

قیمت میلگرد آجدار حسن رود

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم20450 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم20450 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22370 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22370 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22370 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم22370 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم22370 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم22370 تومان

قیمت میلگرد آجدار درپاد تبریز

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21140 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21140 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21140 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21140 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21140 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21140 تومان

قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22350 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22350 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22350 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22350 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22350 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22350 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22350 تومان

قیمت میلگرد آجدار راد همدان

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار32شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23180 تومان
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23180 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23180 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23180 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23180 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23180 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23180 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23180 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23180 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم23180 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21800 تومان

قیمت میلگرد آجدار شاهرود

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22370 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22370 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22370 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22370 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22370 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22370 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22370 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22370 تومان

قیمت میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21000 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21000 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21000 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21000 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21000 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21000 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22370 تومان

قیمت میلگرد آجدار ظفر بناب

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22690 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22690 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22690 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22690 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22690 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم22690 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22690 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22690 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22690 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم22690 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22690 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم22690 تومان

قیمت میلگرد آجدار فایکو

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار32شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21550 تومان
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21550 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21550 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21550 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21550 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21550 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21550 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21550 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21550 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21550 تومان

قیمت میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم22430 تومان

قیمت میلگرد آجدار قائم

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار32شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21310 تومان
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21310 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21310 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21310 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21310 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21310 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21310 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21310 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21310 تومان

قیمت میلگرد آجدار قزوین

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم22300 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم22300 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22700 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم22700 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22700 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22700 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم22700 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم22700 تومان

قیمت میلگرد آجدار کاشان

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22530 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22530 تومان
میلگرد آجدار32شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22530 تومان
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22530 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22530 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22530 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22530 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22530 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22530 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22530 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22530 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22530 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22530 تومان

قیمت میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار32شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22300 تومان
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22300 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22300 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22300 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22300 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22300 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22300 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22300 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22300 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم22300 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22300 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22300 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA2کارخانهکیلوگرم22300 تومان

قیمت میلگرد آجدار کوثر اهواز

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار32شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم20450 تومان
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم20450 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم20450 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم20450 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم20450 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم20450 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم20450 تومان
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22430 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22430 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22430 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22430 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22430 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22430 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22430 تومان

قیمت میلگرد آجدار معراج کرد کوی

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم20450 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم20450 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم20450 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21500 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم20450 تومان

قیمت میلگرد آجدار میانه

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار32شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21000 تومان
میلگرد آجدار28شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21000 تومان
میلگرد آجدار25شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21000 تومان
میلگرد آجدار22شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21000 تومان
میلگرد آجدار20شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21000 تومان
میلگرد آجدار18شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21000 تومان
میلگرد آجدار16شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21000 تومان
میلگرد آجدار14شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21000 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21000 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم21000 تومان

قیمت میلگرد آجدار نورد گرم سمنان

نوعسایزحالتاستانداردمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22690 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22690 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22690 تومان
میلگرد آجدار12شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22650 تومان
میلگرد آجدار10شاخه 12 متریA3کارخانهکیلوگرم22650 تومان