قیمت نبشی

سایزبرندحالتمحل تحویلقیمت
4*40*40اسپیرال6متری کارخانه21500 تومان
12میلیمترکارخانه293120 تومان
10میلیمترکارخانه293120 تومان
8میلیمترکارخانه293120 تومان
6میلیمترکارخانه293120 تومان
5میلیمترکارخانه293120 تومان
4میلیمترکارخانه293120 تومان
80*80کارخانه233550 تومان
50*50کارخانه233550 تومان
40*40کارخانه233550 تومان
30*30کارخانه233550 تومان
20*20کارخانه233550 تومان
6*60*60آونگان6متری کارخانه21250 تومان
12*120*120آونگان6متری کارخانه21250 تومان
10*100*100آونگان6متری کارخانه21250 تومان
8*80*80ظهوریان6متری کارخانه21250 تومان
6*60*60ظهوریان6متری کارخانه21250 تومان
6*60*60ظهوریان6متری کارخانه21250 تومان
5*50*50ظهوریان6متری کارخانه21250 تومان
5*50*50ظهوریان6متری کارخانه21250 تومان
4*40*40ظهوریان6متری کارخانه21250 تومان
4*40*40ظهوریان6متری کارخانه21250 تومان
3*30*30ظهوریان6متری کارخانه21250 تومان
3*30*30ظهوریان6متری کارخانه21250 تومان
10*100*100ظهوریان6متری کارخانه21250 تومان
4*40*40اسپیرال6متری کارخانه21250 تومان
3*40*40اسپیرال6متری کارخانه21250 تومان
2*40*40اسپیرال6متری کارخانه21250 تومان
3*30*30اسپیرال6متری کارخانه21250 تومان
2*30*30اسپیرال6متری کارخانه21250 تومان
8*80*80ناب تبریز6متری کارخانه21250 تومان
6*80*80ناب تبریز6متری کارخانه21250 تومان
7*80*80ناب تبریز6متری کارخانه21250 تومان
7*70*70ناب تبریز6متری کارخانه21250 تومان
6*70*70ناب تبریز6متری کارخانه21250 تومان
5*70*70ناب تبریز6متری کارخانه21250 تومان
5*7.5*7.5ناب تبریز6متری کارخانه21250 تومان
6*60*60ناب تبریز6متری کارخانه21250 تومان
5*60*60ناب تبریز6متری کارخانه21250 تومان
4*60*60ناب تبریز6متری کارخانه21250 تومان
3*60*60ناب تبریز6متری کارخانه21250 تومان
5*50*50ناب تبریز6متری کارخانه21250 تومان
4*50*50ناب تبریز6متری کارخانه21250 تومان
3*50*50ناب تبریز6متری کارخانه21250 تومان
5*45*45ناب تبریز6متری کارخانه21250 تومان
4*40*40ناب تبریز6متری کارخانه21250 تومان
3*40*40ناب تبریز6متری کارخانه21250 تومان
10*100*100ناب تبریز6متری کارخانه21250 تومان
8*100*100ناب تبریز6متری کارخانه21250 تومان
7*100*100ناب تبریز6متری کارخانه21250 تومان
8*80*80شکفته6متری کارخانه21300 تومان
8*80*80شکفته6متری کارخانه21300 تومان
8*80*80شکفته12متری کارخانه21300 تومان
6*60*60شکفته6متری کارخانه21300 تومان
6*60*60شکفته6متری کارخانه21300 تومان
5*50*50شکفته6متری کارخانه21300 تومان
5*50*50شکفته6متری کارخانه21300 تومان
4*40*40شکفته6متری کارخانه21300 تومان
4*40*40شکفته6متری کارخانه21300 تومان
3*30*30شکفته6متری کارخانه21300 تومان
3*30*30شکفته6متری کارخانه21300 تومان
10*100*100شکفته6متری کارخانه21300 تومان
10*100*100شکفته6متری کارخانه21300 تومان
10*100*100شکفته12متری کارخانه21300 تومان
8*80*80آریان فولاد6متری کارخانه21700 تومان
8*80*80آریان فولاد6متری کارخانه21700 تومان
6*60*60آریان فولاد6متری کارخانه21700 تومان
6*60*60آریان فولاد6متری کارخانه21700 تومان
5*60*60آریان فولاد6متری کارخانه21700 تومان
5*50*50آریان فولاد6متری کارخانه21700 تومان
5*50*50آریان فولاد6متری کارخانه21700 تومان
4*50*50آریان فولاد6متری کارخانه21700 تومان
4*40*40آریان فولاد6متری کارخانه21700 تومان
4*40*40آریان فولاد6متری کارخانه21700 تومان
3*40*40آریان فولاد6متری کارخانه21700 تومان
12*120*120آریان فولاد6متری کارخانه21700 تومان
12*120*120آریان فولاد6متری کارخانه21700 تومان
10*100*100آریان فولاد6متری کارخانه21700 تومان
10*100*100آریان فولاد6متری کارخانه21700 تومان
5*70*70آریان فولاد6متری کارخانه21700 تومان
7*70*70آریان فولاد6متری کارخانه21700 تومان