قیمت ورق آجدار 12

حالتبرندابعادمحل تحویلقیمت
رولقزاق1500کارخانه37807 تومان
رول قزاق1000کارخانه37807 تومان
رولکره1500کارخانه37807 تومان
رولقزاق1250کارخانه37807 تومان

قیمت ورق آجدار 10

حالتبرندابعادمحل تحویلقیمت
رولکره1500کارخانه37807 تومان
رولکره1000کارخانه37807 تومان
رولقزاق1250کارخانه37807 تومان
رولقزاق1000کارخانه37807 تومان
برشفولادمبارکه6000*1500 کارخانه37807 تومان
رولفولادمبارکه1250کارخانه37807 تومان

قیمت ورق آجدار 8

حالتبرندابعادمحل تحویلقیمت
رولکره1500 کارخانه42314 تومان
رولقزاق1250کارخانه42314 تومان
رول قزاق1500کارخانه42314 تومان
رولقزاق1000کارخانه42314 تومان
برش‌خورده فولادمبارکه6000*1500کارخانه42314 تومان
رولفولادمبارکه1250کارخانه42314 تومان

قیمت ورق آجدار 6

حالتبرندابعادمحل تحویلقیمت
رولچین1000کارخانه48359 تومان
رولچین1000کارخانه48359 تومان
برش‌خوردهقزاق6000*1500کارخانه48359 تومان
رولقزاق1500کارخانه48359 تومان
رولکره1500 کارخانه48359 تومان
برش‌خوردهفولادمبارکه2000*1000کارخانه48359 تومان
برش‌خوردهفولادمبارکه6000*1500کارخانه48359 تومان
رول گیلان1000کارخانه48359 تومان

قیمت ورق آجدار 5

حالتبرندابعادمحل تحویلقیمت
رولM.M.Kک1000کارخانه48232 تومان
رول قزاق1500کارخانه48232 تومان
برش‌خوردهفولادمبارکه1000*2000 کارخانه48232 تومان
رولکره1500کارخانه48232 تومان
برش‌خوردهفولادمبارکه6000*1500 کارخانه48232 تومان
شیتفولادمبارکه1000کارخانه48232 تومان
رولچین1000کارخانه48232 تومان
برش‌خوردهاکراین6000*1500کارخانه48232 تومان
برش‌خوردهفولادمبارکه1250*2500 کارخانه48232 تومان
رول گیلان1000 کارخانه48232 تومان

قیمت ورق آجدار 4

حالتبرندابعادمحل تحویلقیمت
برش‌خورده فولادمبارکه1000*2000 کارخانه49982 تومان
شیتفولادمبارکه1000 کارخانه49982 تومان
برش‌خوردهفولادمبارکه6000*1500 کارخانه49982 تومان
رولقزاق1250کارخانه49982 تومان
رولچین1000کارخانه49982 تومان
رولکره1500 کارخانه49982 تومان
برش‌خوردهفولادمبارکه1250*2500 کارخانه49982 تومان
ST371000 رول کارخانه49982 تومان

قیمت ورق آجدار 3

حالتبرندابعادمحل تحویلقیمت
رولکره1000کارخانه48232 تومان
برش‌خورده فولادمبارکه6000*1500 کارخانه48232 تومان
رولکره1250 کارخانه48232 تومان
برش‌خوردهفولادمبارکه1000*2000 کارخانه48232 تومان
رولکره1500 کارخانه48232 تومان
رول قزاق1500کارخانه48232 تومان
برش‌خوردهفولادمبارکه1250*2500 کارخانه48232 تومان
برش‌خوردهچین1000*2000 کارخانه48232 تومان
برش‌خوردهچین1250*2500کارخانه48232 تومان

قیمت ورق آجدار 2

حالتبرندابعادمحل تحویلقیمت
برش‌خوردهقزاق1000*2000کارخانه48232 تومان
برش‌خوردهکره1000*2000 کارخانه48232 تومان
برش‌خوردهکره1250*2500 کارخانه48232 تومان
رول گیلان1000کارخانه48232 تومان