تاریخ بروزرسانی 14 بهمن 1401

قیمت ورق آجدار 12

حالتبرندابعادمحل تحویلقیمت
رولقزاق1500کارخانه

تماس بگیرید

رول قزاق1000کارخانه

تماس بگیرید

رولکره1500کارخانه

تماس بگیرید

رولقزاق1250کارخانه

تماس بگیرید

قیمت ورق آجدار 10

حالتبرندابعادمحل تحویلقیمت
رولکره1500کارخانه

تماس بگیرید

رولکره1000کارخانه

تماس بگیرید

رولقزاق1250کارخانه

تماس بگیرید

رولقزاق1000کارخانه

تماس بگیرید

برشفولادمبارکه6000*1500 کارخانه

تماس بگیرید

رولفولادمبارکه1250کارخانه

تماس بگیرید

قیمت ورق آجدار 8

حالتبرندابعادمحل تحویلقیمت
رولکره1500 کارخانه

تماس بگیرید

رولقزاق1250کارخانه

تماس بگیرید

رول قزاق1500کارخانه

تماس بگیرید

رولقزاق1000کارخانه

تماس بگیرید

برش‌خورده فولادمبارکه6000*1500کارخانه

تماس بگیرید

رولفولادمبارکه1250کارخانه

تماس بگیرید

قیمت ورق آجدار 6

حالتبرندابعادمحل تحویلقیمت
رولچین1000کارخانه

تماس بگیرید

رولچین1000کارخانه

تماس بگیرید

برش‌خوردهقزاق6000*1500کارخانه

تماس بگیرید

رولقزاق1500کارخانه

تماس بگیرید

رولکره1500 کارخانه

تماس بگیرید

برش‌خوردهفولادمبارکه2000*1000کارخانه

تماس بگیرید

برش‌خوردهفولادمبارکه6000*1500کارخانه

تماس بگیرید

رول گیلان1000کارخانه

تماس بگیرید

قیمت ورق آجدار 5

حالتبرندابعادمحل تحویلقیمت
رولM.M.Kک1000کارخانه

تماس بگیرید

رول قزاق1500کارخانه

تماس بگیرید

برش‌خوردهفولادمبارکه1000*2000 کارخانه

تماس بگیرید

رولکره1500کارخانه

تماس بگیرید

برش‌خوردهفولادمبارکه6000*1500 کارخانه

تماس بگیرید

شیتفولادمبارکه1000کارخانه

تماس بگیرید

رولچین1000کارخانه

تماس بگیرید

برش‌خوردهاکراین6000*1500کارخانه

تماس بگیرید

برش‌خوردهفولادمبارکه1250*2500 کارخانه

تماس بگیرید

رول گیلان1000 کارخانه

تماس بگیرید

قیمت ورق آجدار 4

حالتبرندابعادمحل تحویلقیمت
برش‌خورده فولادمبارکه1000*2000 کارخانه

تماس بگیرید

شیتفولادمبارکه1000 کارخانه

تماس بگیرید

برش‌خوردهفولادمبارکه6000*1500 کارخانه

تماس بگیرید

رولقزاق1250کارخانه

تماس بگیرید

رولچین1000کارخانه

تماس بگیرید

رولکره1500 کارخانه

تماس بگیرید

برش‌خوردهفولادمبارکه1250*2500 کارخانه

تماس بگیرید

ST371000 رول کارخانه

تماس بگیرید

قیمت ورق آجدار 3

حالتبرندابعادمحل تحویلقیمت
رولکره1000کارخانه

تماس بگیرید

برش‌خورده فولادمبارکه6000*1500 کارخانه

تماس بگیرید

رولکره1250 کارخانه

تماس بگیرید

برش‌خوردهفولادمبارکه1000*2000 کارخانه

تماس بگیرید

رولکره1500 کارخانه

تماس بگیرید

رول قزاق1500کارخانه

تماس بگیرید

برش‌خوردهفولادمبارکه1250*2500 کارخانه

تماس بگیرید

برش‌خوردهچین1000*2000 کارخانه

تماس بگیرید

برش‌خوردهچین1250*2500کارخانه

تماس بگیرید

قیمت ورق آجدار 2

حالتبرندابعادمحل تحویلقیمت
برش‌خوردهقزاق1000*2000کارخانه

تماس بگیرید

برش‌خوردهکره1000*2000 کارخانه

تماس بگیرید

برش‌خوردهکره1250*2500 کارخانه

تماس بگیرید

رول گیلان1000کارخانه

تماس بگیرید