تاریخ بروزرسانی 12 بهمن 1401

قیمت ورق آلومینیوم

ابعاد ضخامتمحل تحویلقیمت
2000*1000    15    کارخانه76000 تومان
2000*1000    14    کارخانه78000 تومان
2000*1000    12    کارخانه78000 تومان
2000*1000    10    کارخانه74000 تومان
2000*1000    8    کارخانه74000 تومان
2000*1000    7    کارخانه74000 تومان
2000*1000    6    کارخانه74000 تومان
2000*1000    5    کارخانه74000 تومان
2000*1000    3    کارخانه76000 تومان
2000*1000    2    کارخانه76000 تومان
2000*1000    1    کارخانه76000 تومان
2000*1000    0٫6    کارخانه76000 تومان
2000*1000    0٫5    کارخانه76000 تومان
2000*1000    0٫8    کارخانه75600 تومان
2000*1000    3    کارخانه76000 تومان
2000*1000    2    کارخانه76000 تومان
2000*1000    0٫7    کارخانه76000 تومان
2000*1000    0٫6    کارخانه76000 تومان
2000*1000    0٫5    کارخانه76000 تومان
2000*1000    0٫4    کارخانه76000 تومان
2000*1000    0/4   کارخانه74000 تومان
2500*1250    4    کارخانه76000 تومان
2000*1000    3    کارخانه76000 تومان
2500*1250    3    کارخانه76000 تومان
2000*1000    2٫5    کارخانه76000 تومان
2500*1250    2٫5    کارخانه76000 تومان
2500*1250    2    کارخانه76000 تومان
عرض 1000    2    کارخانه76000 تومان
2000*1000    2    کارخانه76000 تومان
2000*1000    1٫6    کارخانه76000 تومان
عرض 1000    1٫5    کارخانه76000 تومان
2000*1000    1٫5    کارخانه76000 تومان
2500*1250    1٫25    کارخانه76000 تومان
عرض 1250    1٫25    کارخانه76000 تومان
2000*1000    1٫25    کارخانه76000 تومان
عرض 1000    1٫25    کارخانه76000 تومان
2500*1250    1    کارخانه76000 تومان
عرض 1250    1    کارخانه76000 تومان
2000*1000    1    کارخانه76000 تومان
عرض 1000    1    کارخانه76000 تومان
2500*1250    0٫8    کارخانه75600 تومان
عرض 1000    0٫8    کارخانه76000 تومان
عرض 1250    0٫8    کارخانه76000 تومان
2000*1000    0٫8    کارخانه75600 تومان
عرض 1000    0٫7    کارخانه76000 تومان
عرض 1250    0٫7    کارخانه76000 تومان
2500*1250    0٫7    کارخانه76000 تومان
2000*1000    0٫7    کارخانه76000 تومان
عرض 1200    0٫6    کارخانه76000 تومان
عرض 1000    0٫6    کارخانه76000 تومان
2500*1250    0٫6    کارخانه76000 تومان
2000*1000    0٫6    کارخانه7600 تومان
عرض 1250    0٫5    کارخانه7600 تومان
2500*1250    0٫5    کارخانه76000 تومان
عرض 1000    0٫5    کارخانه76000 تومان
2000*1000    0٫5    کارخانه76000 تومان
2500*1250    0٫4    کارخانه76000 تومان
عرض 1000    0٫4    کارخانه76000 تومان
2000*1000    0٫4    کارخانه76000 تومان
عرض 1000    0٫3    کارخانه76000 تومان
2000*1000    0٫3    کارخانه76000 تومان
2500*1250    0٫3    کارخانه76000 تومان