قیمت ورق آلومینیوم آجدار

ضخامتآلیاژحالتبرندابعادمحل تحویلقیمت
 3        1050شیتوارداتی1000*2000کارخانه160000 تومان
 2        1050شیتوارداتی1000*2000کارخانه160000 تومان
 1        1050شیتوارداتی1000*2000کارخانه160000 تومان
 3        1050شیتوارداتی1250*2500کارخانه160000 تومان
 3        1050شیتوارداتی1000*2000کارخانه160000 تومان
 2.5        1050شیتوارداتی1250*2500کارخانه160000 تومان
 2.5        1050شیتوارداتی1000*2000کارخانه160000 تومان
 2        1050شیتوارداتی1250*2500کارخانه160000 تومان
 2        1050شیتوارداتی1000*2000کارخانه160000 تومان
 1.5        1050شیتوارداتی1250*2500کارخانه160000 تومان
 1.5        1050شیتوارداتی1000*2000کارخانه160000 تومان
 1        1050شیتوارداتی1250*2500کارخانه160000 تومان
 1        1050شیتوارداتی1000*2000کارخانه160000 تومان
 5        3105شیتوارداتی1000*2000کارخانه160000 تومان
 4        3105شیتوارداتی1000*2000کارخانه160000 تومان
 3        3105شیتوارداتی1200*2500کارخانه160000 تومان
 3        3105شیتوارداتی1000*2000کارخانه160000 تومان
 2.5        3105شیتوارداتی1200*2500کارخانه160000 تومان
 2.5        3105شیتوارداتی1000*2000کارخانه160000 تومان
 2        3105شیتوارداتی1200*2500کارخانه160000 تومان
 2        3105شیتوارداتی1000*2000کارخانه160000 تومان
 1.5        3105شیتوارداتی1200*2500کارخانه160000 تومان
 1.5        3105شیتوارداتی1000*2000کارخانه160000 تومان
 1        3105شیتوارداتی1200*2500کارخانه160000 تومان
 1        3105شیتوارداتی1000*2000کارخانه160000 تومان