تاریخ بروزرسانی 6 آبان 1401

قیمت ورق آجدار 12

حالتبرندابعادمحل تحویلقیمت
رولقزاق1500کارخانه38000 تومان
رول قزاق1000کارخانه38000 تومان
رولکره1500کارخانه38000 تومان
رولقزاق1250کارخانه38000 تومان

قیمت ورق آجدار 10

حالتبرندابعادمحل تحویلقیمت
رولکره1500کارخانه38000 تومان
رولکره1000کارخانه38000 تومان
رولقزاق1250کارخانه38000 تومان
رولقزاق1000کارخانه38000 تومان
برشفولادمبارکه6000*1500 کارخانه38000 تومان
رولفولادمبارکه1250کارخانه38000 تومان

قیمت ورق آجدار 8

حالتبرندابعادمحل تحویلقیمت
رولکره1500 کارخانه38000 تومان
رولقزاق1250کارخانه38000 تومان
رول قزاق1500کارخانه38000 تومان
رولقزاق1000کارخانه38000 تومان
برش‌خورده فولادمبارکه6000*1500کارخانه38000 تومان
رولفولادمبارکه1250کارخانه38000 تومان

قیمت ورق آجدار 6

حالتبرندابعادمحل تحویلقیمت
رولچین1000کارخانه38000 تومان
رولچین1000کارخانه38000 تومان
برش‌خوردهقزاق6000*1500کارخانه38000 تومان
رولقزاق1500کارخانه38000 تومان
رولکره1500 کارخانه38000 تومان
برش‌خوردهفولادمبارکه2000*1000کارخانه38000 تومان
برش‌خوردهفولادمبارکه6000*1500کارخانه38000 تومان
رول گیلان1000کارخانه38000 تومان

قیمت ورق آجدار 5

حالتبرندابعادمحل تحویلقیمت
رولM.M.Kک1000کارخانه38000 تومان
رول قزاق1500کارخانه38000 تومان
برش‌خوردهفولادمبارکه1000*2000 کارخانه38000 تومان
رولکره1500کارخانه38000 تومان
برش‌خوردهفولادمبارکه6000*1500 کارخانه38000 تومان
شیتفولادمبارکه1000کارخانه38000 تومان
رولچین1000کارخانه38000 تومان
برش‌خوردهاکراین6000*1500کارخانه38000 تومان
برش‌خوردهفولادمبارکه1250*2500 کارخانه38000 تومان
رول گیلان1000 کارخانه38000 تومان

قیمت ورق آجدار 4

حالتبرندابعادمحل تحویلقیمت
برش‌خورده فولادمبارکه1000*2000 کارخانه38000 تومان
شیتفولادمبارکه1000 کارخانه38000 تومان
برش‌خوردهفولادمبارکه6000*1500 کارخانه38000 تومان
رولقزاق1250کارخانه38000 تومان
رولچین1000کارخانه38000 تومان
رولکره1500 کارخانه38000 تومان
برش‌خوردهفولادمبارکه1250*2500 کارخانه38000 تومان
ST371000 رول کارخانه38000 تومان

قیمت ورق آجدار 3

حالتبرندابعادمحل تحویلقیمت
رولکره1000کارخانه38000 تومان
برش‌خورده فولادمبارکه6000*1500 کارخانه38000 تومان
رولکره1250 کارخانه38000 تومان
برش‌خوردهفولادمبارکه1000*2000 کارخانه38000 تومان
رولکره1500 کارخانه38000 تومان
رول قزاق1500کارخانه38000 تومان
برش‌خوردهفولادمبارکه1250*2500 کارخانه38000 تومان
برش‌خوردهچین1000*2000 کارخانه38000 تومان
برش‌خوردهچین1250*2500کارخانه38000 تومان

قیمت ورق آجدار 2

حالتبرندابعادمحل تحویلقیمت
برش‌خوردهقزاق1000*2000کارخانه38000 تومان
برش‌خوردهکره1000*2000 کارخانه38000 تومان
برش‌خوردهکره1250*2500 کارخانه38000 تومان
رول گیلان1000کارخانه38000 تومان