تاریخ بروزرسانی 23 شهریور 1401

قیمت ورق آلومینیوم آجدار

آلیاژابعادضخامتبرندحالتمحل تحویلقیمت
10501000*2000 3        پارس آلومان کارشیتکارخانه74600 تومان
10501000*2000 2        پارس آلومان کارشیتکارخانه74600 تومان
10501000*2000 1        پارس آلومان کارشیتکارخانه74600 تومان
10501250*2500 3        آلومینیوم پارسشیتکارخانه74600 تومان
10501000*2000 3        آلومینیوم پارسشیتکارخانه74600 تومان
10501250*2500 2.5        آلومینیوم پارسشیتکارخانه74600 تومان
10501000*2000 2.5        آلومینیوم پارسشیتکارخانه74400 تومان
10501250*2500 2        آلومینیوم پارسشیتکارخانه74500 تومان
10501000*2000 2        آلومینیوم پارسشیتکارخانه74600 تومان
10501250*2500 1.5        آلومینیوم پارسشیتکارخانه74600 تومان
10501000*2000 1.5        آلومینیوم پارسشیتکارخانه74600 تومان
10501250*2500 1        آلومینیوم پارسشیتکارخانه74600 تومان
10501000*2000 1        آلومینیوم پارسشیتکارخانه74600 تومان
31051000*2000 5        نورد آلومینیوم اراکشیتکارخانه76850 تومان
31051000*2000 4        نورد آلومینیوم اراکشیتکارخانه76850 تومان
31051200*2500 3        نورد آلومینیوم اراکشیتکارخانه76800 تومان
31051000*2000 3        نورد آلومینیوم اراکشیتکارخانه76800 تومان
31051200*2500 2.5        نورد آلومینیوم اراکشیتکارخانه76900 تومان
31051000*2000 2.5        نورد آلومینیوم اراکشیتکارخانه76850 تومان
31051200*2500 2        نورد آلومینیوم اراکشیتکارخانه76800 تومان
31051000*2000 2        نورد آلومینیوم اراکشیتکارخانه77000 تومان
31051200*2500 1.5        نورد آلومینیوم اراکشیتکارخانه76900 تومان
31051000*2000 1.5        نورد آلومینیوم اراکشیتکارخانه76900 تومان
31051200*2500 1        نورد آلومینیوم اراکشیتکارخانه76800 تومان
31051000*2000 1        نورد آلومینیوم اراکشیتکارخانه76800 تومان