تاریخ بروزرسانی 27 مهر 1401

قیمت اسید شویی

برندسایزاستانداردحالتاستانداردمحل تحویلقیمت
فولاد مبارکه1500 ST37رولST37کارخانه33000 تومان
فولاد مبارکه1500 ST37رولST37کارخانه33000 تومان
فولاد مبارکه1250 ST33رولST33کارخانه33000 تومان
فولاد مبارکه1000 W22رولW22کارخانه33000 تومان
فولاد مبارکه1000 W22رولW22کارخانه33000 تومان
فولاد مبارکه1250 W22رولW22کارخانه33000 تومان
فولاد مبارکه1000 ST37رولST37کارخانه33000 تومان
فولاد مبارکه1250 ST37رولST37کارخانه33000 تومان
فولاد مبارکه1250 ST37رولST37کارخانه33000 تومان
فولاد مبارکه1000 ST37رولST37کارخانه33000 تومان
فولاد مبارکه1250 W22رولW22کارخانه33000 تومان
فولاد مبارکه1000 W22رولW22کارخانه33000 تومان
فولاد مبارکه1000 ST37رولST37کارخانه33000 تومان
فولاد مبارکه1000 ST37رولST37کارخانه33000 تومان
فولاد مبارکه1250 ST37رولST37کارخانه33000 تومان
فولاد مبارکه1250 W22رولW22کارخانه33000 تومان
فولاد مبارکه1000 W22رولW22کارخانه33000 تومان
فولاد مبارکه1000 W22رولW22کارخانه33000 تومان
فولاد مبارکه1000 ST37رولST37کارخانه33000 تومان
فولاد مبارکه1250 ST37رولST37کارخانه33000 تومان
فولاد مبارکه1250 W22رولW22کارخانه33000 تومان
فولاد مبارکه1250 ST33رولST33کارخانه33000 تومان
فولاد مبارکه1250 ST33رولST33کارخانه33000 تومان