قیمت ورق رنگی الکترواستاتیک

ضخامتحالتابعادمحل تحویلقیمت
0.5شیت1250کارخانه48000 تومان
0.9شیت1250کارخانه48000 تومان
0.7شیت1250کارخانه48000 تومان
0.4شیت1250کارخانه48000 تومان
1شیت1250کارخانه48000 تومان
0.6شیت1250کارخانه48000 تومان
0.8شیت1250کارخانه48000 تومان