تاریخ بروزرسانی 14 بهمن 1401

قیمت ورق رنگی الکترواستاتیک

ضخامتحالتابعادمحل تحویلقیمت
0.5شیت1250کارخانه

تماس بگیرید

0.9شیت1250کارخانه

تماس بگیرید

0.7شیت1250کارخانه

تماس بگیرید

0.4شیت1250کارخانه

تماس بگیرید

1شیت1250کارخانه

تماس بگیرید

0.6شیت1250کارخانه

تماس بگیرید

0.8شیت1250کارخانه

تماس بگیرید