تاریخ بروزرسانی 14 بهمن 1401

قیمت ورق رنگی

ضخامترنگحالتبرندابعادمحل تحویلقیمت
0٫25بنفشرول چین1000 کارخانه

تماس بگیرید

0٫18بنفشرول چین1000 کارخانه

تماس بگیرید

0٫18  صورتیرولچین1000کارخانه

تماس بگیرید

0٫7 آبیرولفولاد مبارکه1250 کارخانه

تماس بگیرید

0٫7 سفید یخچالیرولفولاد مبارکه1250کارخانه

تماس بگیرید

0٫6 سفید یخچالیرولفولاد مبارکه1250 کارخانه

تماس بگیرید

0٫6 آبیرولفولاد مبارکه1250 کارخانه

تماس بگیرید

0٫5 سفید یخچالیرولفولاد مبارکه1250کارخانه

تماس بگیرید

0٫5  آبیرولفولاد مبارکه1250کارخانه

تماس بگیرید

0٫5قهوه ای سوختهرولفولاد مبارکه1250کارخانه

تماس بگیرید

0٫5 قرمزرولفولاد مبارکه1250کارخانه

تماس بگیرید

0٫5 نارنجیرولفولاد مبارکه1250 کارخانه

تماس بگیرید

0٫5 نارنجیرولفولاد مبارکه1000کارخانه

تماس بگیرید

0٫4 نارنجیرولفولاد مبارکه1250 کارخانه

تماس بگیرید

0٫4 قرمزرولفولاد مبارکه1250کارخانه

تماس بگیرید

0٫4سفید یخچالیرولفولاد مبارکه1250کارخانه

تماس بگیرید

0٫4 سفید یخچالیرولفولاد مبارکه1000 کارخانه

تماس بگیرید