تاریخ بروزرسانی 6 مهر 1402

قیمت ورق سیاه

برندسایزحالتمحل تحویلواحدقیمت
فولاد مبارکه6000*1500 برش خوردهکارخانهکیلوگرم32000 تومان
فولاد مبارکه6000*1500 فابریککارخانهکیلوگرم32000 تومان
فولاد مبارکه6000*1500 فابریککارخانهکیلوگرم32000 تومان
فولاد مبارکه1500 رولکارخانهکیلوگرم32000 تومان
فولاد مبارکه6000*1500 برش خوردهکارخانهکیلوگرم32500 تومان
فولاد مبارکه6000*1500 فابریککارخانهکیلوگرم32500 تومان
فولاد مبارکه6000*1500 فابریککارخانهکیلوگرم32500 تومان
فولاد مبارکه1500 رولکارخانهکیلوگرم32500 تومان
فولاد مبارکه1500 رولکارخانهکیلوگرم32500 تومان
فولاد مبارکه6000*1500 برش خوردهکارخانهکیلوگرم32500 تومان
فولاد مبارکه6000*1500 فابریککارخانهکیلوگرم32500 تومان
فولاد مبارکه6000*1500 فابریککارخانهکیلوگرم32500 تومان
فولاد مبارکه1500 رولکارخانهکیلوگرم32500 تومان
فولاد مبارکه1500 رولکارخانهکیلوگرم32500 تومان
فولاد مبارکه6000*1500 برش خوردهکارخانهکیلوگرم28000 تومان
فولاد مبارکه6000*1500 فابریککارخانهکیلوگرم31000 تومان
فولاد مبارکه6000*1500 فابریککارخانهکیلوگرم31000 تومان
فولاد مبارکه1500 رولکارخانهکیلوگرم35800 تومان
فولاد مبارکه1500 رولکارخانهکیلوگرم35800 تومان
فولاد مبارکه6000*1500 برش خوردهکارخانهکیلوگرم31000 تومان
فولاد مبارکه6000*1500 فابریککارخانهکیلوگرم31000 تومان
فولاد مبارکه6000*1500 فابریککارخانهکیلوگرم31000 تومان
فولاد مبارکه1500 رولکارخانهکیلوگرم30600 تومان
فولاد مبارکه1250 رولکارخانهکیلوگرم30600 تومان
فولاد مبارکه1000 رولکارخانهکیلوگرم30600 تومان
فولاد مبارکه1000 رولکارخانهکیلوگرم30600 تومان
فولاد مبارکه6000*1500 فابریککارخانهکیلوگرم31000 تومان
فولاد مبارکه6000*1500 برش خوردهکارخانهکیلوگرم31000 تومان
فولاد مبارکه1500 رولکارخانهکیلوگرم30600 تومان
فولاد مبارکه1500 رولکارخانهکیلوگرم30600 تومان
فولاد مبارکه1000 رولکارخانهکیلوگرم30600 تومان
فولاد مبارکه1000 رولکارخانهکیلوگرم30600 تومان
فولاد مبارکه6000*1500 برش خوردهکارخانهکیلوگرم32000 تومان
فولاد مبارکه1500*3000 برش خوردهکارخانهکیلوگرم31800 تومان
فولاد مبارکه1250*2500 برش خوردهکارخانهکیلوگرم31800 تومان
فولاد مبارکه1000*2000 برش خوردهکارخانهکیلوگرم31800 تومان
فولاد مبارکه1500 رولکارخانهکیلوگرم31500 تومان
فولاد مبارکه1500 رولکارخانهکیلوگرم31500 تومان
فولاد مبارکه1250 رولکارخانهکیلوگرم31500 تومان
فولاد مبارکه1000 رولکارخانهکیلوگرم31500 تومان
فولاد مبارکه6000*1500 برش خوردهکارخانهکیلوگرم32000 تومان
فولاد مبارکه2500*1250 برش خوردهکارخانهکیلوگرم32000 تومان
فولاد مبارکه1000*2000 برش خوردهکارخانهکیلوگرم32000 تومان
فولاد مبارکه1000*2000 برش خوردهکارخانهکیلوگرم32000 تومان
فولاد مبارکه1500 رولکارخانهکیلوگرم31500 تومان
فولاد مبارکه1500 رولکارخانهکیلوگرم31500 تومان
فولاد مبارکه1250 رولکارخانهکیلوگرم31500 تومان
فولاد مبارکه1250 رولکارخانهکیلوگرم31500 تومان
فولاد مبارکه1000 رولکارخانهکیلوگرم31500 تومان
فولاد مبارکه1250*2500 برش خوردهکارخانهکیلوگرم32000 تومان
فولاد مبارکه1000*2000 برش خوردهکارخانهکیلوگرم33000 تومان
فولاد مبارکه1500 رولکارخانهکیلوگرم32000 تومان
فولاد مبارکه1250 رولکارخانهکیلوگرم32000 تومان
کارخانهکیلوگرم33000 تومان