قیمت ورق سیاه

برندسایزحالتمحل تحویلواحدقیمت
فولاد مبارکه6000*1500 برش خوردهکارخانهکیلوگرم34900 تومان
فولاد مبارکه6000*1500 فابریککارخانهکیلوگرم34900 تومان
فولاد مبارکه6000*1500 فابریککارخانهکیلوگرم34900 تومان
فولاد مبارکه1500 رولکارخانهکیلوگرم34900 تومان
فولاد مبارکه6000*1500 برش خوردهکارخانهکیلوگرم34600 تومان
فولاد مبارکه6000*1500 فابریککارخانهکیلوگرم34600 تومان
فولاد مبارکه6000*1500 فابریککارخانهکیلوگرم34600 تومان
فولاد مبارکه1500 رولکارخانهکیلوگرم34600 تومان
فولاد مبارکه1500 رولکارخانهکیلوگرم34600 تومان
فولاد مبارکه6000*1500 برش خوردهکارخانهکیلوگرم36890 تومان
فولاد مبارکه6000*1500 فابریککارخانهکیلوگرم36890 تومان
فولاد مبارکه6000*1500 فابریککارخانهکیلوگرم36890 تومان
فولاد مبارکه1500 رولکارخانهکیلوگرم36890 تومان
فولاد مبارکه1500 رولکارخانهکیلوگرم36890 تومان
فولاد مبارکه6000*1500 برش خوردهکارخانهکیلوگرم40490 تومان
فولاد مبارکه6000*1500 فابریککارخانهکیلوگرم40490 تومان
فولاد مبارکه6000*1500 فابریککارخانهکیلوگرم40490 تومان
فولاد مبارکه1500 رولکارخانهکیلوگرم40490 تومان
فولاد مبارکه1500 رولکارخانهکیلوگرم40490 تومان
فولاد مبارکه6000*1500 برش خوردهکارخانهکیلوگرم40480 تومان
فولاد مبارکه6000*1500 فابریککارخانهکیلوگرم40480 تومان
فولاد مبارکه6000*1500 فابریککارخانهکیلوگرم40480 تومان
فولاد مبارکه1500 رولکارخانهکیلوگرم40480 تومان
فولاد مبارکه1250 رولکارخانهکیلوگرم40480 تومان
فولاد مبارکه1000 رولکارخانهکیلوگرم40480 تومان
فولاد مبارکه1000 رولکارخانهکیلوگرم40480 تومان
فولاد مبارکه6000*1500 فابریککارخانهکیلوگرم40195 تومان
فولاد مبارکه6000*1500 برش خوردهکارخانهکیلوگرم40195 تومان
فولاد مبارکه1500 رولکارخانهکیلوگرم40195 تومان
فولاد مبارکه1500 رولکارخانهکیلوگرم40195 تومان
فولاد مبارکه1000 رولکارخانهکیلوگرم40195 تومان
فولاد مبارکه1000 رولکارخانهکیلوگرم40195 تومان
فولاد مبارکه6000*1500 برش خوردهکارخانهکیلوگرم38380 تومان
فولاد مبارکه1500*3000 برش خوردهکارخانهکیلوگرم38380 تومان
فولاد مبارکه1250*2500 برش خوردهکارخانهکیلوگرم38380 تومان
فولاد مبارکه1000*2000 برش خوردهکارخانهکیلوگرم38550 تومان
فولاد مبارکه1500 رولکارخانهکیلوگرم38380 تومان
فولاد مبارکه1500 رولکارخانهکیلوگرم38380 تومان
فولاد مبارکه1250 رولکارخانهکیلوگرم38380 تومان
فولاد مبارکه1000 رولکارخانهکیلوگرم38380 تومان
فولاد مبارکه6000*1500 برش خوردهکارخانهکیلوگرم39300 تومان
فولاد مبارکه2500*1250 برش خوردهکارخانهکیلوگرم39300 تومان
فولاد مبارکه1000*2000 برش خوردهکارخانهکیلوگرم39300 تومان
فولاد مبارکه1000*2000 برش خوردهکارخانهکیلوگرم39300 تومان
فولاد مبارکه1500 رولکارخانهکیلوگرم39300 تومان
فولاد مبارکه1500 رولکارخانهکیلوگرم39300 تومان
فولاد مبارکه1250 رولکارخانهکیلوگرم39300 تومان
فولاد مبارکه1250 رولکارخانهکیلوگرم39300 تومان
فولاد مبارکه1000 رولکارخانهکیلوگرم39300 تومان
فولاد مبارکه1250*2500 برش خوردهکارخانهکیلوگرم39300 تومان
فولاد مبارکه1000*2000 برش خوردهکارخانهکیلوگرم39300 تومان
فولاد مبارکه1500 رولکارخانهکیلوگرم39300 تومان
فولاد مبارکه1250 رولکارخانهکیلوگرم39300 تومان
کارخانهکیلوگرم39300 تومان