قیمت ورق ضد سایش

ابعاد ضخامتوضعیتکشور/کارخانهمحل تحویلقیمت
6000*200030فابریکاکسین اهوازکارخانه40000 تومان
6000*200025فابریکاکسین اهوازکارخانه40000 تومان
2000*600025شیتچینکارخانه55000 تومان
2000*6000فابریکاکسین اهوازکارخانه55000 تومان
2000*600015شیتچینکارخانه55000 تومان
2000*600015فابریکاکسین اهوازکارخانه55000 تومان
2000*600012شیتچینکارخانه55000 تومان
2000*600012فابریکاکسین اهوازکارخانه40000 تومان
2000*600010شیتچینکارخانه55000 تومان
6000*200010فابریکاکسین اهوازکارخانه40000 تومان
6000*200010فابریکاکسین اهوازکارخانه40000 تومان
6000*200010فابریکاکسین اهوازکارخانه55000 تومان
2000*60006شیتچینکارخانه55000 تومان