قیمت ورق ضد سایش

ابعاد ضخامتوضعیتکشور/کارخانهمحل تحویلقیمت
6000*200030فابریکاکسین اهوازکارخانه50000 تومان
6000*200025فابریکاکسین اهوازکارخانه50000 تومان
2000*600025شیتچینکارخانه50000 تومان
2000*6000فابریکاکسین اهوازکارخانه49000 تومان
2000*600015شیتچینکارخانه49000 تومان
2000*600015فابریکاکسین اهوازکارخانه49000 تومان
2000*600012شیتچینکارخانه49000 تومان
2000*600012فابریکاکسین اهوازکارخانه49000 تومان
2000*600010شیتچینکارخانه49000 تومان
6000*200010فابریکاکسین اهوازکارخانه49000 تومان
6000*200010فابریکاکسین اهوازکارخانه49000 تومان
6000*200010فابریکاکسین اهوازکارخانه49000 تومان
2000*60006شیتچینکارخانه49000 تومان