تاریخ بروزرسانی 23 شهریور 1401

قیمت ورق ضد سایش

ابعاد ضخامتوضعیتکشور/کارخانهمحل تحویلقیمت
6000*200030فابریکاکسین اهوازکارخانه
6000*200025فابریکاکسین اهوازکارخانه
2000*600025شیتچینکارخانه
2000*6000فابریکاکسین اهوازکارخانه
2000*600015شیتچینکارخانه
2000*600015فابریکاکسین اهوازکارخانه
2000*600012شیتچینکارخانه
2000*600012فابریکاکسین اهوازکارخانه
2000*600010شیتچینکارخانه
6000*200010فابریکاکسین اهوازکارخانه
6000*200010فابریکاکسین اهوازکارخانه
6000*200010فابریکاکسین اهوازکارخانه
2000*60006شیتچینکارخانه