تاریخ بروزرسانی 14 بهمن 1401

قیمت ورق ضد سایش

ابعاد ضخامتوضعیتکشور/کارخانهمحل تحویلقیمت
6000*200030فابریکاکسین اهوازکارخانه

تماس بگیرید

6000*200025فابریکاکسین اهوازکارخانه

تماس بگیرید

2000*600025شیتچینکارخانه

تماس بگیرید

2000*6000فابریکاکسین اهوازکارخانه

تماس بگیرید

2000*600015شیتچینکارخانه

تماس بگیرید

2000*600015فابریکاکسین اهوازکارخانه

تماس بگیرید

2000*600012شیتچینکارخانه

تماس بگیرید

2000*600012فابریکاکسین اهوازکارخانه

تماس بگیرید

2000*600010شیتچینکارخانه

تماس بگیرید

6000*200010فابریکاکسین اهوازکارخانه

تماس بگیرید

6000*200010فابریکاکسین اهوازکارخانه

تماس بگیرید

6000*200010فابریکاکسین اهوازکارخانه

تماس بگیرید

2000*60006شیتچینکارخانه

تماس بگیرید