تاریخ بروزرسانی 14 بهمن 1401

قیمت ورق مسی

ضحامتسایزبرندحالتمحل تحویلقیمت
4 باهنر660*2000 کارخانه290200 تومان
3 باهنر660*2000 کارخانه290200 تومان
1٫25 باهنر660*2000 کارخانه290200 تومان
1 باهنر660*2000 کارخانه290200 تومان
0٫7 باهنر660*2000 کارخانه290300 تومان
0٫5 باهنر660*2000 کارخانه290300 تومان
0٫4باهنرشیتکارخانه290300 تومان
0.2باهنررولکارخانه302300 تومان
1.5  باهنر  کارخانه

تماس بگیرید

0.1  باهنر  کارخانه302300 تومان