قیمت ورق مسی

ضحامتسایزبرندحالتمحل تحویلقیمت
4 باهنر660*2000 کارخانه601303 تومان
3 باهنر660*2000 کارخانه601303 تومان
1٫25 باهنر660*2000 کارخانه601303 تومان
1 باهنر660*2000 کارخانه601303 تومان
0٫7 باهنر660*2000 کارخانه601303 تومان
0٫5 باهنر660*2000 کارخانه601303 تومان
0٫4باهنرشیتکارخانه601303 تومان
0.2باهنررولکارخانه601303 تومان
1.5  باهنر  کارخانه601303 تومان
0.1  باهنر  کارخانه601303 تومان