تاریخ بروزرسانی 27 مهر 1401

قیمت ورق مسی

ضحامتسایزبرندحالتمحل تحویلقیمت
4 باهنر660*2000 کارخانه295000 تومان
3 باهنر660*2000 کارخانه295000 تومان
1٫25 باهنر660*2000 کارخانه295000 تومان
1 باهنر660*2000 کارخانه295000 تومان
0٫7 باهنر660*2000 کارخانه295000 تومان
0٫5 باهنر660*2000 کارخانه295000 تومان
0٫4باهنرشیتکارخانه295000 تومان
0.2باهنررولکارخانه295000 تومان
1.5  باهنر  کارخانه295000 تومان
0.1  باهنر  کارخانه295000 تومان