تاریخ بروزرسانی 23 شهریور 1401

قیمت ورق گالوانیزه

سایزضخامتبرندحالتمحل تحویلقیمت
10006  چینرولکارخانه
10005  چینرولکارخانه27650 تومان
12504  چینرولکارخانه28500 تومان
10004  چینرولکارخانه28500 تومان
12503  چینرولکارخانه27950 تومان
10003  چینرولکارخانه27950 تومان
12502.5  چینرولکارخانه
10002.5  چینرولکارخانه
12502  چینرولکارخانه27750 تومان
10002  چینرولکارخانه27650 تومان
12502  تارازرولکارخانه
12502  تارازرولکارخانه
10002  تارازرولکارخانه
10002  تارازرولکارخانه
12501.5  تارازرولکارخانه
12501.5  تارازرولکارخانه
10001.5  تارازرولکارخانه
10001.5  تارازرولکارخانه
12501.2  تارازرولکارخانه
12501.2  تارازرولکارخانه
10001.2  تارازرولکارخانه
10001.2  تارازرولکارخانه
12501  تارازرولکارخانه
12501  تارازرولکارخانه
10001  تارازرولکارخانه
10001  تارازرولکارخانه
12500.9  تارازرولکارخانه21685 تومان
12500.9  تارازرولکارخانه
10000.9  تارازرولکارخانه26950 تومان
10000.9  تارازرولکارخانه
12500.8  تارازرولکارخانه27300 تومان
12500.8  تارازرولکارخانه26950 تومان
10000.8  تارازرولکارخانه27300 تومان
10000.8  تارازرولکارخانه26950 تومان
12500.7  تارازرولکارخانه27300 تومان
12500.7  تارازرولکارخانه
10000.7  تارازرولکارخانه27450 تومان
10000.7  تارازرولکارخانه
12500.6  تارازرولکارخانه27400 تومان
12500.6  تارازرولکارخانه
10000.6  تارازرولکارخانه27550 تومان
10000.6  تارازرولکارخانه
12500.55  تارازرولکارخانه
12500.55  تارازرولکارخانه
10000.55  تارازرولکارخانه
10000.55  تارازرولکارخانه
12500.5  تارازرولکارخانه28200 تومان
12500.5  تارازرولکارخانه27950 تومان
10000.5  تارازرولکارخانه28850 تومان
10000.5  تارازرولکارخانه28550 تومان
10000.4  تارازرولکارخانه31000 تومان
10000.4  تارازرولکارخانه
12502.5  هفت الماسرولکارخانه26100 تومان
12502.5هفت الماسرولکارخانه
10002.5  هفت الماسرولکارخانه26100 تومان
10002.5هفت الماسرولکارخانه
12502  هفت الماسرولکارخانه26600 تومان
1250هفت الماسرولکارخانه
10002  هفت الماسرولکارخانه26650 تومان
1000هفت الماسرولکارخانه26700 تومان
12501.5  هفت الماسرولکارخانه
12501.5 هفت الماسرولکارخانه
10001.5  هفت الماسرولکارخانه26750 تومان
10001.5 هفت الماسرولکارخانه26450 تومان
12501.25  هفت الماسرولکارخانه26650 تومان
12501.25  هفت الماسرولکارخانه
10001.25  هفت الماسرولکارخانه26750 تومان
10001.25 هفت الماسرولکارخانه
12501  هفت الماسرولکارخانه26750 تومان
1250هفت الماسرولکارخانه26550 تومان
10001  هفت الماسرولکارخانه
1000هفت الماسرولکارخانه26650 تومان
12500.9  هفت الماسرولکارخانه26750 تومان
12500.9 هفت الماسرولکارخانه
10000.9  هفت الماسرولکارخانه
10000.9 هفت الماسرولکارخانه
12500.8  هفت الماسرولکارخانه26850 تومان
12500.8 هفت الماسرولکارخانه26650 تومان
10000.8  هفت الماسرولکارخانه27000 تومان
10000.8 هفت الماسرولکارخانه26750 تومان
12500.7  هفت الماسرولکارخانه26900 تومان
12500.7 هفت الماسرولکارخانه
10000.7  هفت الماسرولکارخانه27200 تومان
10000.7 هفت الماسرولکارخانه
12500.6  هفت الماسرولکارخانه26900 تومان
12500.6 هفت الماسرولکارخانه
10000.6  هفت الماسرولکارخانه27100 تومان
10000.6 هفت الماسرولکارخانه
12500.55  هفت الماسرولکارخانه
12500.55  هفت الماسرولکارخانه
10000.55  هفت الماسرولکارخانه
10000.55  هفت الماسرولکارخانه
12500.5  هفت الماسرولکارخانه27800 تومان
12500.5 هفت الماسرولکارخانه27600 تومان
10000.5  هفت الماسرولکارخانه28400 تومان
10000.5 هفت الماسرولکارخانه28100 تومان
12500.4  هفت الماسرولکارخانه29700 تومان
12500.4 هفت الماسرولکارخانه
10000.4  هفت الماسرولکارخانه
10000.4 هفت الماسرولکارخانه
1000  0.8       هفت الماسرولکارخانه
10001.5 کاشانرولکارخانه
10001.5کاشانرولکارخانه
12501.25کاشانرولکارخانه
12501.25کاشانرولکارخانه
10001.25 کاشانرولکارخانه
10001.25کاشانرولکارخانه
12501کاشانرولکارخانه
12501کاشانرولکارخانه
1000کاشانرولکارخانه
1000کاشانرولکارخانه
12500.9  کاشانرولکارخانه27300 تومان
12500.9کاشانرولکارخانه
10000.9 کاشانرولکارخانه27350 تومان
10000.9 کاشانرولکارخانه
12500.8 کاشانرولکارخانه27350 تومان
12500.8کاشانرولکارخانه27100 تومان
10000.8 کاشانرولکارخانه27550 تومان
10000.8کاشانرولکارخانه27300 تومان
12500.7 کاشانرولکارخانه27550 تومان
12500.7 کاشانرولکارخانه
10000.7 کاشانرولکارخانه27750 تومان
10000.7کاشانرولکارخانه
12500.6 کاشانرولکارخانه28000 تومان
12500.6 کاشانرولکارخانه
10000.6 کاشانرولکارخانه28400 تومان
10000.6 کاشانرولکارخانه
12500.55  کاشانرولکارخانه28150 تومان
12500.55  کاشانرولکارخانه
10000.55  کاشانرولکارخانه28100 تومان
10000.55  کاشانرولکارخانه
12500.5 کاشانرولکارخانه28650 تومان
12500.5کاشانرولکارخانه28400 تومان
10000.5 کاشانرولکارخانه30200 تومان
10000.5 کاشانرولکارخانه29950 تومان
12500.45 کاشانرولکارخانه30150 تومان
12500.45  کاشانرولکارخانه
10000.45 کاشانرولکارخانه30150 تومان
10000.45  کاشانرولکارخانه
12500.4 کاشانرولکارخانه30850 تومان
12500.4کاشانرولکارخانه
10000.4 کاشانرولکارخانه31150 تومان
10000.4کاشانرولکارخانه
10000.35  کاشانرولکارخانه
10000.35  کاشانرولکارخانه
12500.3  کاشانرولکارخانه
10000.3 کاشانرولکارخانه33600 تومان
10000.3  کاشانرولکارخانه
1250شهر کردرولکارخانه
1250شهر کردرولکارخانه
1000شهر کردرولکارخانه
1000شهر کردرولکارخانه
12501.5شهر کردرولکارخانه
12501.5 شهر کردرولکارخانه24250 تومان
10001.5 شهر کردرولکارخانه26750 تومان
10001.5 شهر کردرولکارخانه24250 تومان
12501.25 شهر کردرولکارخانه27000 تومان
12501.25 شهر کردرولکارخانه
10001.25 شهر کردرولکارخانه27100 تومان
10001.25 شهر کردرولکارخانه
1250شهر کردرولکارخانه
1250شهر کردرولکارخانه24600 تومان
1000شهر کردرولکارخانه26100 تومان
1000شهر کردرولکارخانه24650 تومان
12500.9شهر کردرولکارخانه27000 تومان
12500.9 شهر کردرولکارخانه
10000.9  شهر کردرولکارخانه27200 تومان
10000.9 شهر کردرولکارخانه
12500.8شهر کردرولکارخانه27150 تومان
12500.8 شهر کردرولکارخانه27100 تومان
10000.8شهر کردرولکارخانه27300 تومان
10000.8 شهر کردرولکارخانه24800 تومان
12500.7شهر کردرولکارخانه27400 تومان
12500.7شهر کردرولکارخانه
10000.7شهر کردرولکارخانه27550 تومان
10000.7شهر کردرولکارخانه
12500.6 شهر کردرولکارخانه27850 تومان
12500.6 شهر کردرولکارخانه
10000.6 شهر کردرولکارخانه27550 تومان
10000.6شهر کردرولکارخانه
12500.5 شهر کردرولکارخانه27950 تومان
12500.5شهر کردرولکارخانه25550 تومان
10000.5  شهر کردرولکارخانه28200 تومان
10000.5 شهر کردرولکارخانه25450 تومان
10000.4  شهر کردرولکارخانه31000 تومان
10000.4  شهر کردرولکارخانه
1000  2.5       شهریاز تبریزرولکارخانه26650 تومان
1250  3     شهریاز تبریزرولکارخانه26650 تومان
1250  2       شهریاز تبریزرولکارخانه26750 تومان
1250  2.5       شهریاز تبریزرولکارخانه26650 تومان
1000  3       شهریاز تبریزرولکارخانه26650 تومان
1000  2     شهریاز تبریزرولکارخانه26650 تومان