تاریخ بروزرسانی 14 بهمن 1401

قیمت ورق گالوانیزه

سایزضخامتبرندحالتمحل تحویلقیمت
10006  چینرولکارخانه

تماس بگیرید

10005  چینرولکارخانه27650 تومان
12504  چینرولکارخانه28500 تومان
10004  چینرولکارخانه28500 تومان
12503  چینرولکارخانه27950 تومان
10003  چینرولکارخانه27950 تومان
12502.5  چینرولکارخانه

تماس بگیرید

10002.5  چینرولکارخانه

تماس بگیرید

12502  چینرولکارخانه27750 تومان
10002  چینرولکارخانه27650 تومان
12502  تارازرولکارخانه

تماس بگیرید

12502  تارازرولکارخانه

تماس بگیرید

10002  تارازرولکارخانه

تماس بگیرید

10002  تارازرولکارخانه

تماس بگیرید

12501.5  تارازرولکارخانه

تماس بگیرید

12501.5  تارازرولکارخانه

تماس بگیرید

10001.5  تارازرولکارخانه

تماس بگیرید

10001.5  تارازرولکارخانه

تماس بگیرید

12501.2  تارازرولکارخانه

تماس بگیرید

12501.2  تارازرولکارخانه

تماس بگیرید

10001.2  تارازرولکارخانه

تماس بگیرید

10001.2  تارازرولکارخانه

تماس بگیرید

12501  تارازرولکارخانه

تماس بگیرید

12501  تارازرولکارخانه

تماس بگیرید

10001  تارازرولکارخانه

تماس بگیرید

10001  تارازرولکارخانه

تماس بگیرید

12500.9  تارازرولکارخانه21685 تومان
12500.9  تارازرولکارخانه

تماس بگیرید

10000.9  تارازرولکارخانه26950 تومان
10000.9  تارازرولکارخانه

تماس بگیرید

12500.8  تارازرولکارخانه27300 تومان
12500.8  تارازرولکارخانه26950 تومان
10000.8  تارازرولکارخانه27300 تومان
10000.8  تارازرولکارخانه26950 تومان
12500.7  تارازرولکارخانه27300 تومان
12500.7  تارازرولکارخانه

تماس بگیرید

10000.7  تارازرولکارخانه27450 تومان
10000.7  تارازرولکارخانه

تماس بگیرید

12500.6  تارازرولکارخانه27400 تومان
12500.6  تارازرولکارخانه

تماس بگیرید

10000.6  تارازرولکارخانه27550 تومان
10000.6  تارازرولکارخانه

تماس بگیرید

12500.55  تارازرولکارخانه

تماس بگیرید

12500.55  تارازرولکارخانه

تماس بگیرید

10000.55  تارازرولکارخانه

تماس بگیرید

10000.55  تارازرولکارخانه

تماس بگیرید

12500.5  تارازرولکارخانه28200 تومان
12500.5  تارازرولکارخانه27950 تومان
10000.5  تارازرولکارخانه28850 تومان
10000.5  تارازرولکارخانه28550 تومان
10000.4  تارازرولکارخانه31000 تومان
10000.4  تارازرولکارخانه

تماس بگیرید

12502.5  هفت الماسرولکارخانه26100 تومان
12502.5هفت الماسرولکارخانه

تماس بگیرید

10002.5  هفت الماسرولکارخانه26100 تومان
10002.5هفت الماسرولکارخانه

تماس بگیرید

12502  هفت الماسرولکارخانه26600 تومان
1250هفت الماسرولکارخانه

تماس بگیرید

10002  هفت الماسرولکارخانه26650 تومان
1000هفت الماسرولکارخانه26700 تومان
12501.5  هفت الماسرولکارخانه

تماس بگیرید

12501.5 هفت الماسرولکارخانه

تماس بگیرید

10001.5  هفت الماسرولکارخانه26750 تومان
10001.5 هفت الماسرولکارخانه26450 تومان
12501.25  هفت الماسرولکارخانه26650 تومان
12501.25  هفت الماسرولکارخانه

تماس بگیرید

10001.25  هفت الماسرولکارخانه26750 تومان
10001.25 هفت الماسرولکارخانه

تماس بگیرید

12501  هفت الماسرولکارخانه26750 تومان
1250هفت الماسرولکارخانه26550 تومان
10001  هفت الماسرولکارخانه

تماس بگیرید

1000هفت الماسرولکارخانه26650 تومان
12500.9  هفت الماسرولکارخانه26750 تومان
12500.9 هفت الماسرولکارخانه

تماس بگیرید

10000.9  هفت الماسرولکارخانه

تماس بگیرید

10000.9 هفت الماسرولکارخانه

تماس بگیرید

12500.8  هفت الماسرولکارخانه26850 تومان
12500.8 هفت الماسرولکارخانه26650 تومان
10000.8  هفت الماسرولکارخانه27000 تومان
10000.8 هفت الماسرولکارخانه26750 تومان
12500.7  هفت الماسرولکارخانه26900 تومان
12500.7 هفت الماسرولکارخانه

تماس بگیرید

10000.7  هفت الماسرولکارخانه27200 تومان
10000.7 هفت الماسرولکارخانه

تماس بگیرید

12500.6  هفت الماسرولکارخانه26900 تومان
12500.6 هفت الماسرولکارخانه

تماس بگیرید

10000.6  هفت الماسرولکارخانه27100 تومان
10000.6 هفت الماسرولکارخانه

تماس بگیرید

12500.55  هفت الماسرولکارخانه

تماس بگیرید

12500.55  هفت الماسرولکارخانه

تماس بگیرید

10000.55  هفت الماسرولکارخانه

تماس بگیرید

10000.55  هفت الماسرولکارخانه

تماس بگیرید

12500.5  هفت الماسرولکارخانه27800 تومان
12500.5 هفت الماسرولکارخانه27600 تومان
10000.5  هفت الماسرولکارخانه28400 تومان
10000.5 هفت الماسرولکارخانه28100 تومان
12500.4  هفت الماسرولکارخانه29700 تومان
12500.4 هفت الماسرولکارخانه

تماس بگیرید

10000.4  هفت الماسرولکارخانه

تماس بگیرید

10000.4 هفت الماسرولکارخانه

تماس بگیرید

1000  0.8       هفت الماسرولکارخانه

تماس بگیرید

10001.5 کاشانرولکارخانه

تماس بگیرید

10001.5کاشانرولکارخانه

تماس بگیرید

12501.25کاشانرولکارخانه

تماس بگیرید

12501.25کاشانرولکارخانه

تماس بگیرید

10001.25 کاشانرولکارخانه

تماس بگیرید

10001.25کاشانرولکارخانه

تماس بگیرید

12501کاشانرولکارخانه

تماس بگیرید

12501کاشانرولکارخانه

تماس بگیرید

1000کاشانرولکارخانه

تماس بگیرید

1000کاشانرولکارخانه

تماس بگیرید

12500.9  کاشانرولکارخانه27300 تومان
12500.9کاشانرولکارخانه

تماس بگیرید

10000.9 کاشانرولکارخانه27350 تومان
10000.9 کاشانرولکارخانه

تماس بگیرید

12500.8 کاشانرولکارخانه27350 تومان
12500.8کاشانرولکارخانه27100 تومان
10000.8 کاشانرولکارخانه27550 تومان
10000.8کاشانرولکارخانه27300 تومان
12500.7 کاشانرولکارخانه27550 تومان
12500.7 کاشانرولکارخانه

تماس بگیرید

10000.7 کاشانرولکارخانه27750 تومان
10000.7کاشانرولکارخانه

تماس بگیرید

12500.6 کاشانرولکارخانه28000 تومان
12500.6 کاشانرولکارخانه

تماس بگیرید

10000.6 کاشانرولکارخانه28400 تومان
10000.6 کاشانرولکارخانه

تماس بگیرید

12500.55  کاشانرولکارخانه28150 تومان
12500.55  کاشانرولکارخانه

تماس بگیرید

10000.55  کاشانرولکارخانه28100 تومان
10000.55  کاشانرولکارخانه

تماس بگیرید

12500.5 کاشانرولکارخانه28650 تومان
12500.5کاشانرولکارخانه28400 تومان
10000.5 کاشانرولکارخانه30200 تومان
10000.5 کاشانرولکارخانه29950 تومان
12500.45 کاشانرولکارخانه30150 تومان
12500.45  کاشانرولکارخانه

تماس بگیرید

10000.45 کاشانرولکارخانه30150 تومان
10000.45  کاشانرولکارخانه

تماس بگیرید

12500.4 کاشانرولکارخانه30850 تومان
12500.4کاشانرولکارخانه

تماس بگیرید

10000.4 کاشانرولکارخانه31150 تومان
10000.4کاشانرولکارخانه

تماس بگیرید

10000.35  کاشانرولکارخانه

تماس بگیرید

10000.35  کاشانرولکارخانه

تماس بگیرید

12500.3  کاشانرولکارخانه

تماس بگیرید

10000.3 کاشانرولکارخانه33600 تومان
10000.3  کاشانرولکارخانه

تماس بگیرید

1250شهر کردرولکارخانه

تماس بگیرید

1250شهر کردرولکارخانه

تماس بگیرید

1000شهر کردرولکارخانه

تماس بگیرید

1000شهر کردرولکارخانه

تماس بگیرید

12501.5شهر کردرولکارخانه

تماس بگیرید

12501.5 شهر کردرولکارخانه24250 تومان
10001.5 شهر کردرولکارخانه26750 تومان
10001.5 شهر کردرولکارخانه24250 تومان
12501.25 شهر کردرولکارخانه27000 تومان
12501.25 شهر کردرولکارخانه

تماس بگیرید

10001.25 شهر کردرولکارخانه27100 تومان
10001.25 شهر کردرولکارخانه

تماس بگیرید

1250شهر کردرولکارخانه

تماس بگیرید

1250شهر کردرولکارخانه24600 تومان
1000شهر کردرولکارخانه26100 تومان
1000شهر کردرولکارخانه24650 تومان
12500.9شهر کردرولکارخانه27000 تومان
12500.9 شهر کردرولکارخانه

تماس بگیرید

10000.9  شهر کردرولکارخانه27200 تومان
10000.9 شهر کردرولکارخانه

تماس بگیرید

12500.8شهر کردرولکارخانه27150 تومان
12500.8 شهر کردرولکارخانه27100 تومان
10000.8شهر کردرولکارخانه27300 تومان
10000.8 شهر کردرولکارخانه24800 تومان
12500.7شهر کردرولکارخانه27400 تومان
12500.7شهر کردرولکارخانه

تماس بگیرید

10000.7شهر کردرولکارخانه27550 تومان
10000.7شهر کردرولکارخانه

تماس بگیرید

12500.6 شهر کردرولکارخانه27850 تومان
12500.6 شهر کردرولکارخانه

تماس بگیرید

10000.6 شهر کردرولکارخانه27550 تومان
10000.6شهر کردرولکارخانه

تماس بگیرید

12500.5 شهر کردرولکارخانه27950 تومان
12500.5شهر کردرولکارخانه25550 تومان
10000.5  شهر کردرولکارخانه28200 تومان
10000.5 شهر کردرولکارخانه25450 تومان
10000.4  شهر کردرولکارخانه31000 تومان
10000.4  شهر کردرولکارخانه

تماس بگیرید

1000  2.5       شهریاز تبریزرولکارخانه26650 تومان
1250  3     شهریاز تبریزرولکارخانه26650 تومان
1250  2       شهریاز تبریزرولکارخانه26750 تومان
1250  2.5       شهریاز تبریزرولکارخانه26650 تومان
1000  3       شهریاز تبریزرولکارخانه26650 تومان
1000  2     شهریاز تبریزرولکارخانه26650 تومان