قیمت ورق گالوانیزه

سایزضخامتبرندحالتمحل تحویلقیمت
10006  چینرولکارخانه41000 تومان
10005  چینرولکارخانه41000 تومان
12504  چینرولکارخانه41000 تومان
10004  چینرولکارخانه41000 تومان
12503  چینرولکارخانه41000 تومان
10003  چینرولکارخانه41000 تومان
12502.5  چینرولکارخانه41000 تومان
10002.5  چینرولکارخانه41000 تومان
12502  چینرولکارخانه41000 تومان
10002  چینرولکارخانه41000 تومان
12502  تارازرولکارخانه41000 تومان
12502  تارازرولکارخانه41000 تومان
10002  تارازرولکارخانه41000 تومان
10002  تارازرولکارخانه41000 تومان
12501.5  تارازرولکارخانه41000 تومان
12501.5  تارازرولکارخانه41000 تومان
10001.5  تارازرولکارخانه41000 تومان
10001.5  تارازرولکارخانه41000 تومان
12501.2  تارازرولکارخانه41000 تومان
12501.2  تارازرولکارخانه41000 تومان
10001.2  تارازرولکارخانه40000 تومان
10001.2  تارازرولکارخانه41000 تومان
12501  تارازرولکارخانه41000 تومان
12501  تارازرولکارخانه45000 تومان
10001  تارازرولکارخانه41000 تومان
10001  تارازرولکارخانه41000 تومان
12500.9  تارازرولکارخانه41000 تومان
12500.9  تارازرولکارخانه41000 تومان
10000.9  تارازرولکارخانه41000 تومان
10000.9  تارازرولکارخانه41000 تومان
12500.8  تارازرولکارخانه41000 تومان
12500.8  تارازرولکارخانه41000 تومان
10000.8  تارازرولکارخانه41000 تومان
10000.8  تارازرولکارخانه41000 تومان
12500.7  تارازرولکارخانه41000 تومان
12500.7  تارازرولکارخانه41000 تومان
10000.7  تارازرولکارخانه41000 تومان
10000.7  تارازرولکارخانه41000 تومان
12500.6  تارازرولکارخانه41000 تومان
12500.6  تارازرولکارخانه41000 تومان
10000.6  تارازرولکارخانه41000 تومان
10000.6  تارازرولکارخانه41000 تومان
12500.55  تارازرولکارخانه41000 تومان
12500.55  تارازرولکارخانه41000 تومان
10000.55  تارازرولکارخانه41000 تومان
10000.55  تارازرولکارخانه41000 تومان
12500.5  تارازرولکارخانه41000 تومان
12500.5  تارازرولکارخانه41000 تومان
10000.5  تارازرولکارخانه41000 تومان
10000.5  تارازرولکارخانه41000 تومان
10000.4  تارازرولکارخانه41000 تومان
10000.4  تارازرولکارخانه41000 تومان
12502.5  هفت الماسرولکارخانه41000 تومان
12502.5هفت الماسرولکارخانه41000 تومان
10002.5  هفت الماسرولکارخانه41000 تومان
10002.5هفت الماسرولکارخانه41000 تومان
12502  هفت الماسرولکارخانه41000 تومان
1250هفت الماسرولکارخانه41000 تومان
10002  هفت الماسرولکارخانه41000 تومان
1000هفت الماسرولکارخانه41000 تومان
12501.5  هفت الماسرولکارخانه41000 تومان
12501.5 هفت الماسرولکارخانه41000 تومان
10001.5  هفت الماسرولکارخانه41000 تومان
10001.5 هفت الماسرولکارخانه45000 تومان
12501.25  هفت الماسرولکارخانه41000 تومان
12501.25  هفت الماسرولکارخانه41000 تومان
10001.25  هفت الماسرولکارخانه41000 تومان
10001.25 هفت الماسرولکارخانه41000 تومان
12501  هفت الماسرولکارخانه41000 تومان
1250هفت الماسرولکارخانه41000 تومان
10001  هفت الماسرولکارخانه41000 تومان
1000هفت الماسرولکارخانه41000 تومان
12500.9  هفت الماسرولکارخانه41000 تومان
12500.9 هفت الماسرولکارخانه41000 تومان
10000.9  هفت الماسرولکارخانه41000 تومان
10000.9 هفت الماسرولکارخانه41000 تومان
12500.8  هفت الماسرولکارخانه41000 تومان
12500.8 هفت الماسرولکارخانه41000 تومان
10000.8  هفت الماسرولکارخانه41000 تومان
10000.8 هفت الماسرولکارخانه41000 تومان
12500.7  هفت الماسرولکارخانه41000 تومان
12500.7 هفت الماسرولکارخانه45000 تومان
10000.7  هفت الماسرولکارخانه41000 تومان
10000.7 هفت الماسرولکارخانه41000 تومان
12500.6  هفت الماسرولکارخانه41000 تومان
12500.6 هفت الماسرولکارخانه41000 تومان
10000.6  هفت الماسرولکارخانه41000 تومان
10000.6 هفت الماسرولکارخانه41000 تومان
12500.55  هفت الماسرولکارخانه41000 تومان
12500.55  هفت الماسرولکارخانه41000 تومان
10000.55  هفت الماسرولکارخانه41000 تومان
10000.55  هفت الماسرولکارخانه41000 تومان
12500.5  هفت الماسرولکارخانه41000 تومان
12500.5 هفت الماسرولکارخانه41000 تومان
10000.5  هفت الماسرولکارخانه41000 تومان
10000.5 هفت الماسرولکارخانه41000 تومان
12500.4  هفت الماسرولکارخانه41000 تومان
12500.4 هفت الماسرولکارخانه41000 تومان
10000.4  هفت الماسرولکارخانه40000 تومان
10000.4 هفت الماسرولکارخانه41000 تومان
1000  0.8       هفت الماسرولکارخانه41000 تومان
10001.5 کاشانرولکارخانه41000 تومان
10001.5کاشانرولکارخانه41000 تومان
12501.25کاشانرولکارخانه41000 تومان
12501.25کاشانرولکارخانه41000 تومان
10001.25 کاشانرولکارخانه41000 تومان
10001.25کاشانرولکارخانه41000 تومان
12501کاشانرولکارخانه41000 تومان
12501کاشانرولکارخانه41000 تومان
1000کاشانرولکارخانه41000 تومان
1000کاشانرولکارخانه41000 تومان
12500.9  کاشانرولکارخانه41000 تومان
12500.9کاشانرولکارخانه41000 تومان
10000.9 کاشانرولکارخانه41000 تومان
10000.9 کاشانرولکارخانه41000 تومان
12500.8 کاشانرولکارخانه41000 تومان
12500.8کاشانرولکارخانه41000 تومان
10000.8 کاشانرولکارخانه41000 تومان
10000.8کاشانرولکارخانه41000 تومان
12500.7 کاشانرولکارخانه41000 تومان
12500.7 کاشانرولکارخانه41000 تومان
10000.7 کاشانرولکارخانه41000 تومان
10000.7کاشانرولکارخانه41000 تومان
12500.6 کاشانرولکارخانه41000 تومان
12500.6 کاشانرولکارخانه41000 تومان
10000.6 کاشانرولکارخانه41000 تومان
10000.6 کاشانرولکارخانه41000 تومان
12500.55  کاشانرولکارخانه41000 تومان
12500.55  کاشانرولکارخانه45000 تومان
10000.55  کاشانرولکارخانه41000 تومان
10000.55  کاشانرولکارخانه41000 تومان
12500.5 کاشانرولکارخانه41000 تومان
12500.5کاشانرولکارخانه41000 تومان
10000.5 کاشانرولکارخانه41000 تومان
10000.5 کاشانرولکارخانه41000 تومان
12500.45 کاشانرولکارخانه41000 تومان
12500.45  کاشانرولکارخانه41000 تومان
10000.45 کاشانرولکارخانه41000 تومان
10000.45  کاشانرولکارخانه41000 تومان
12500.4 کاشانرولکارخانه41000 تومان
12500.4کاشانرولکارخانه41000 تومان
10000.4 کاشانرولکارخانه41000 تومان
10000.4کاشانرولکارخانه41000 تومان
10000.35  کاشانرولکارخانه41000 تومان
10000.35  کاشانرولکارخانه41000 تومان
12500.3  کاشانرولکارخانه41000 تومان
10000.3 کاشانرولکارخانه41000 تومان
10000.3  کاشانرولکارخانه41000 تومان
1250شهر کردرولکارخانه41000 تومان
1250شهر کردرولکارخانه41000 تومان
1000شهر کردرولکارخانه41000 تومان
1000شهر کردرولکارخانه41000 تومان
12501.5شهر کردرولکارخانه41000 تومان
12501.5 شهر کردرولکارخانه41000 تومان
10001.5 شهر کردرولکارخانه41000 تومان
10001.5 شهر کردرولکارخانه41000 تومان
12501.25 شهر کردرولکارخانه41000 تومان
12501.25 شهر کردرولکارخانه41000 تومان
10001.25 شهر کردرولکارخانه41000 تومان
10001.25 شهر کردرولکارخانه41000 تومان
1250شهر کردرولکارخانه41000 تومان
1250شهر کردرولکارخانه41000 تومان
1000شهر کردرولکارخانه41000 تومان
1000شهر کردرولکارخانه41000 تومان
12500.9شهر کردرولکارخانه41000 تومان
12500.9 شهر کردرولکارخانه41000 تومان
10000.9  شهر کردرولکارخانه41000 تومان
10000.9 شهر کردرولکارخانه41000 تومان
12500.8شهر کردرولکارخانه41000 تومان
12500.8 شهر کردرولکارخانه41000 تومان
10000.8شهر کردرولکارخانه41000 تومان
10000.8 شهر کردرولکارخانه41000 تومان
12500.7شهر کردرولکارخانه41000 تومان
12500.7شهر کردرولکارخانه41000 تومان
10000.7شهر کردرولکارخانه41000 تومان
10000.7شهر کردرولکارخانه41000 تومان
12500.6 شهر کردرولکارخانه41000 تومان
12500.6 شهر کردرولکارخانه41000 تومان
10000.6 شهر کردرولکارخانه41000 تومان
10000.6شهر کردرولکارخانه41000 تومان
12500.5 شهر کردرولکارخانه41000 تومان
12500.5شهر کردرولکارخانه41000 تومان
10000.5  شهر کردرولکارخانه41000 تومان
10000.5 شهر کردرولکارخانه41000 تومان
10000.4  شهر کردرولکارخانه41000 تومان
10000.4  شهر کردرولکارخانه41000 تومان
1000  2.5       شهریاز تبریزرولکارخانه41000 تومان
1250  3     شهریاز تبریزرولکارخانه41000 تومان
1250  2       شهریاز تبریزرولکارخانه41000 تومان
1250  2.5       شهریاز تبریزرولکارخانه41000 تومان
1000  3       شهریاز تبریزرولکارخانه41000 تومان
1000  2     شهریاز تبریزرولکارخانه41000 تومان