قیمت ورق گالوانیزه

سایزضخامتبرندحالتمحل تحویلقیمت
10006  چینرولکارخانه69834 تومان
10005  چینرولکارخانه69834 تومان
12504  چینرولکارخانه69834 تومان
10004  چینرولکارخانه69834 تومان
12503  چینرولکارخانه69834 تومان
10003  چینرولکارخانه69834 تومان
12502.5  چینرولکارخانه69834 تومان
10002.5  چینرولکارخانه69834 تومان
12502  چینرولکارخانه69834 تومان
10002  چینرولکارخانه69834 تومان
12502  تارازرولکارخانه69834 تومان
12502  تارازرولکارخانه69834 تومان
10002  تارازرولکارخانه69834 تومان
10002  تارازرولکارخانه69834 تومان
12501.5  تارازرولکارخانه69834 تومان
12501.5  تارازرولکارخانه69834 تومان
10001.5  تارازرولکارخانه69834 تومان
10001.5  تارازرولکارخانه69834 تومان
12501.2  تارازرولکارخانه69834 تومان
12501.2  تارازرولکارخانه69834 تومان
10001.2  تارازرولکارخانه69834 تومان
10001.2  تارازرولکارخانه69834 تومان
12501  تارازرولکارخانه69834 تومان
12501  تارازرولکارخانه69834 تومان
10001  تارازرولکارخانه69834 تومان
10001  تارازرولکارخانه69834 تومان
12500.9  تارازرولکارخانه69834 تومان
12500.9  تارازرولکارخانه69834 تومان
10000.9  تارازرولکارخانه69834 تومان
10000.9  تارازرولکارخانه69834 تومان
12500.8  تارازرولکارخانه69834 تومان
12500.8  تارازرولکارخانه69834 تومان
10000.8  تارازرولکارخانه69834 تومان
10000.8  تارازرولکارخانه69834 تومان
12500.7  تارازرولکارخانه69834 تومان
12500.7  تارازرولکارخانه69834 تومان
10000.7  تارازرولکارخانه69834 تومان
10000.7  تارازرولکارخانه69834 تومان
12500.6  تارازرولکارخانه69834 تومان
12500.6  تارازرولکارخانه69834 تومان
10000.6  تارازرولکارخانه69834 تومان
10000.6  تارازرولکارخانه69834 تومان
12500.55  تارازرولکارخانه69834 تومان
12500.55  تارازرولکارخانه69834 تومان
10000.55  تارازرولکارخانه69834 تومان
10000.55  تارازرولکارخانه69834 تومان
12500.5  تارازرولکارخانه69834 تومان
12500.5  تارازرولکارخانه69834 تومان
10000.5  تارازرولکارخانه69834 تومان
10000.5  تارازرولکارخانه69834 تومان
10000.4  تارازرولکارخانه69834 تومان
10000.4  تارازرولکارخانه69834 تومان
12502.5  هفت الماسرولکارخانه69834 تومان
12502.5هفت الماسرولکارخانه69834 تومان
10002.5  هفت الماسرولکارخانه69834 تومان
10002.5هفت الماسرولکارخانه69834 تومان
12502  هفت الماسرولکارخانه69834 تومان
1250هفت الماسرولکارخانه69834 تومان
10002  هفت الماسرولکارخانه69834 تومان
1000هفت الماسرولکارخانه69834 تومان
12501.5  هفت الماسرولکارخانه69834 تومان
12501.5 هفت الماسرولکارخانه69834 تومان
10001.5  هفت الماسرولکارخانه69834 تومان
10001.5 هفت الماسرولکارخانه69834 تومان
12501.25  هفت الماسرولکارخانه69834 تومان
12501.25  هفت الماسرولکارخانه69834 تومان
10001.25  هفت الماسرولکارخانه69834 تومان
10001.25 هفت الماسرولکارخانه69834 تومان
12501  هفت الماسرولکارخانه69834 تومان
1250هفت الماسرولکارخانه69834 تومان
10001  هفت الماسرولکارخانه69834 تومان
1000هفت الماسرولکارخانه69834 تومان
12500.9  هفت الماسرولکارخانه69834 تومان
12500.9 هفت الماسرولکارخانه69834 تومان
10000.9  هفت الماسرولکارخانه69834 تومان
10000.9 هفت الماسرولکارخانه69834 تومان
12500.8  هفت الماسرولکارخانه69834 تومان
12500.8 هفت الماسرولکارخانه69834 تومان
10000.8  هفت الماسرولکارخانه69834 تومان
10000.8 هفت الماسرولکارخانه69834 تومان
12500.7  هفت الماسرولکارخانه69834 تومان
12500.7 هفت الماسرولکارخانه69834 تومان
10000.7  هفت الماسرولکارخانه69834 تومان
10000.7 هفت الماسرولکارخانه69834 تومان
12500.6  هفت الماسرولکارخانه69834 تومان
12500.6 هفت الماسرولکارخانه69834 تومان
10000.6  هفت الماسرولکارخانه69834 تومان
10000.6 هفت الماسرولکارخانه69834 تومان
12500.55  هفت الماسرولکارخانه69834 تومان
12500.55  هفت الماسرولکارخانه69834 تومان
10000.55  هفت الماسرولکارخانه69834 تومان
10000.55  هفت الماسرولکارخانه69834 تومان
12500.5  هفت الماسرولکارخانه69834 تومان
12500.5 هفت الماسرولکارخانه69834 تومان
10000.5  هفت الماسرولکارخانه69834 تومان
10000.5 هفت الماسرولکارخانه69834 تومان
12500.4  هفت الماسرولکارخانه69834 تومان
12500.4 هفت الماسرولکارخانه69834 تومان
10000.4  هفت الماسرولکارخانه69834 تومان
10000.4 هفت الماسرولکارخانه69834 تومان
1000  0.8       هفت الماسرولکارخانه69834 تومان
10001.5 کاشانرولکارخانه69834 تومان
10001.5کاشانرولکارخانه69834 تومان
12501.25کاشانرولکارخانه69834 تومان
12501.25کاشانرولکارخانه69834 تومان
10001.25 کاشانرولکارخانه69834 تومان
10001.25کاشانرولکارخانه69834 تومان
12501کاشانرولکارخانه69834 تومان
12501کاشانرولکارخانه69834 تومان
1000کاشانرولکارخانه69834 تومان
1000کاشانرولکارخانه69834 تومان
12500.9  کاشانرولکارخانه69834 تومان
12500.9کاشانرولکارخانه69834 تومان
10000.9 کاشانرولکارخانه69834 تومان
10000.9 کاشانرولکارخانه69834 تومان
12500.8 کاشانرولکارخانه69834 تومان
12500.8کاشانرولکارخانه69834 تومان
10000.8 کاشانرولکارخانه69834 تومان
10000.8کاشانرولکارخانه69834 تومان
12500.7 کاشانرولکارخانه69834 تومان
12500.7 کاشانرولکارخانه69834 تومان
10000.7 کاشانرولکارخانه69834 تومان
10000.7کاشانرولکارخانه69834 تومان
12500.6 کاشانرولکارخانه69834 تومان
12500.6 کاشانرولکارخانه69834 تومان
10000.6 کاشانرولکارخانه69834 تومان
10000.6 کاشانرولکارخانه69834 تومان
12500.55  کاشانرولکارخانه69834 تومان
12500.55  کاشانرولکارخانه69834 تومان
10000.55  کاشانرولکارخانه69834 تومان
10000.55  کاشانرولکارخانه69834 تومان
12500.5 کاشانرولکارخانه69834 تومان
12500.5کاشانرولکارخانه69834 تومان
10000.5 کاشانرولکارخانه69834 تومان
10000.5 کاشانرولکارخانه69834 تومان
12500.45 کاشانرولکارخانه69834 تومان
12500.45  کاشانرولکارخانه69834 تومان
10000.45 کاشانرولکارخانه69834 تومان
10000.45  کاشانرولکارخانه69834 تومان
12500.4 کاشانرولکارخانه69834 تومان
12500.4کاشانرولکارخانه69834 تومان
10000.4 کاشانرولکارخانه69834 تومان
10000.4کاشانرولکارخانه69834 تومان
10000.35  کاشانرولکارخانه69834 تومان
10000.35  کاشانرولکارخانه69834 تومان
12500.3  کاشانرولکارخانه69834 تومان
10000.3 کاشانرولکارخانه69834 تومان
10000.3  کاشانرولکارخانه69834 تومان
1250شهر کردرولکارخانه69834 تومان
1250شهر کردرولکارخانه69834 تومان
1000شهر کردرولکارخانه69834 تومان
1000شهر کردرولکارخانه69834 تومان
12501.5شهر کردرولکارخانه69834 تومان
12501.5 شهر کردرولکارخانه69834 تومان
10001.5 شهر کردرولکارخانه69834 تومان
10001.5 شهر کردرولکارخانه69834 تومان
12501.25 شهر کردرولکارخانه69834 تومان
12501.25 شهر کردرولکارخانه69834 تومان
10001.25 شهر کردرولکارخانه69834 تومان
10001.25 شهر کردرولکارخانه69834 تومان
1250شهر کردرولکارخانه69834 تومان
1250شهر کردرولکارخانه69834 تومان
1000شهر کردرولکارخانه69834 تومان
1000شهر کردرولکارخانه69834 تومان
12500.9شهر کردرولکارخانه69834 تومان
12500.9 شهر کردرولکارخانه69834 تومان
10000.9  شهر کردرولکارخانه69834 تومان
10000.9 شهر کردرولکارخانه69834 تومان
12500.8شهر کردرولکارخانه69834 تومان
12500.8 شهر کردرولکارخانه69834 تومان
10000.8شهر کردرولکارخانه69834 تومان
10000.8 شهر کردرولکارخانه69834 تومان
12500.7شهر کردرولکارخانه69834 تومان
12500.7شهر کردرولکارخانه69834 تومان
10000.7شهر کردرولکارخانه69834 تومان
10000.7شهر کردرولکارخانه69834 تومان
12500.6 شهر کردرولکارخانه69834 تومان
12500.6 شهر کردرولکارخانه69834 تومان
10000.6 شهر کردرولکارخانه69834 تومان
10000.6شهر کردرولکارخانه69834 تومان
12500.5 شهر کردرولکارخانه69834 تومان
12500.5شهر کردرولکارخانه69834 تومان
10000.5  شهر کردرولکارخانه69834 تومان
10000.5 شهر کردرولکارخانه69834 تومان
10000.4  شهر کردرولکارخانه69834 تومان
10000.4  شهر کردرولکارخانه69834 تومان
1000  2.5       شهریاز تبریزرولکارخانه69834 تومان
1250  3     شهریاز تبریزرولکارخانه69834 تومان
1250  2       شهریاز تبریزرولکارخانه69834 تومان
1250  2.5       شهریاز تبریزرولکارخانه69834 تومان
1000  3       شهریاز تبریزرولکارخانه69834 تومان
1000  2     شهریاز تبریزرولکارخانه69834 تومان