قیمت ورق A283

ضخامتگریدحالتبرندابعادمحل تحویلقیمت
15GrCشیتفولاد مبارکه6000*1500کارخانه31100 تومان
15GrCرولفولاد مبارکه6000*1500کارخانه31100 تومان
12GrCرولفولاد مبارکه1500کارخانه32000 تومان
12GrCشیتفولاد مبارکه6000*1500کارخانه32100 تومان
10GrCرولفولاد مبارکه1500کارخانه33000 تومان
10GrCشیتفولاد مبارکه6000*1500کارخانه33000 تومان
8GrCشیتفولاد مبارکه6000*1500کارخانه33000 تومان
8GrCرولفولاد مبارکه1500کارخانه32100 تومان
8GrCرولفولاد مبارکه1500کارخانه31000 تومان
6GrCشیتفولاد مبارکه6000*1500کارخانه30100 تومان