قیمت ورق A283

ضخامتگریدحالتبرندابعادمحل تحویلقیمت
15GrCشیتفولاد مبارکه6000*1500کارخانه30900 تومان
15GrCرولفولاد مبارکه6000*1500کارخانه30900 تومان
12GrCرولفولاد مبارکه1500کارخانه31850 تومان
12GrCشیتفولاد مبارکه6000*1500کارخانه31850 تومان
10GrCرولفولاد مبارکه1500کارخانه32800 تومان
10GrCشیتفولاد مبارکه6000*1500کارخانه32800 تومان
8GrCشیتفولاد مبارکه6000*1500کارخانه32800 تومان
8GrCرولفولاد مبارکه1500کارخانه31950 تومان
8GrCرولفولاد مبارکه1500کارخانه30850 تومان
6GrCشیتفولاد مبارکه6000*1500کارخانه30000 تومان