تاریخ بروزرسانی 27 مهر 1401

قیمت ورق A283

ضخامتگریدحالتبرندابعادمحل تحویلقیمت
15GrCشیتفولاد مبارکه6000*1500کارخانه41500 تومان
15GrCرولفولاد مبارکه6000*1500کارخانه41500 تومان
12GrCرولفولاد مبارکه1500کارخانه41500 تومان
12GrCشیتفولاد مبارکه6000*1500کارخانه41500 تومان
10GrCرولفولاد مبارکه1500کارخانه41500 تومان
10GrCشیتفولاد مبارکه6000*1500کارخانه41500 تومان
8GrCشیتفولاد مبارکه6000*1500کارخانه41500 تومان
8GrCرولفولاد مبارکه1500کارخانه41500 تومان
8GrCرولفولاد مبارکه1500کارخانه41500 تومان
6GrCشیتفولاد مبارکه6000*1500کارخانه41500 تومان