تاریخ بروزرسانی 14 بهمن 1401

قیمت ورق A283

ضخامتگریدحالتبرندابعادمحل تحویلقیمت
15GrCشیتفولاد مبارکه6000*1500کارخانه

تماس بگیرید

15GrCرولفولاد مبارکه6000*1500کارخانه

تماس بگیرید

12GrCرولفولاد مبارکه1500کارخانه

تماس بگیرید

12GrCشیتفولاد مبارکه6000*1500کارخانه

تماس بگیرید

10GrCرولفولاد مبارکه1500کارخانه

تماس بگیرید

10GrCشیتفولاد مبارکه6000*1500کارخانه

تماس بگیرید

8GrCشیتفولاد مبارکه6000*1500کارخانه

تماس بگیرید

8GrCرولفولاد مبارکه1500کارخانه

تماس بگیرید

8GrCرولفولاد مبارکه1500کارخانه

تماس بگیرید

6GrCشیتفولاد مبارکه6000*1500کارخانه

تماس بگیرید