تاریخ بروزرسانی 14 بهمن 1401

قیمت ورق A516

ضخامتگریدحالتبرندابعادمحل تحویلقیمت
15Gr 70برش خوردهفولاد مبارکه6000*1500کارخانه

تماس بگیرید

15Gr 70رولفولاد مبارکه1500کارخانه

تماس بگیرید

12Gr 70برش خوردهفولاد مبارکه6000*1500کارخانه

تماس بگیرید

12Gr 70رولفولاد مبارکه1500کارخانه

تماس بگیرید

10Gr 70برش خوردهفولاد مبارکه6000*1500کارخانه

تماس بگیرید

10Gr 70رولفولاد مبارکه1500کارخانه

تماس بگیرید

8Gr 70برش خوردهفولاد مبارکه6000*1500کارخانه

تماس بگیرید

8Gr 70رولفولاد مبارکه1500کارخانه

تماس بگیرید

6Gr 70برش خوردهفولاد مبارکه6000*1500کارخانه

تماس بگیرید

6Gr 70رولفولاد مبارکه1500کارخانه

تماس بگیرید