تاریخ بروزرسانی 27 مهر 1401

قیمت ورق A516

ضخامتگریدحالتبرندابعادمحل تحویلقیمت
15Gr 70برش خوردهفولاد مبارکه6000*1500کارخانه41200 تومان
15Gr 70رولفولاد مبارکه1500کارخانه41200 تومان
12Gr 70برش خوردهفولاد مبارکه6000*1500کارخانه41200 تومان
12Gr 70رولفولاد مبارکه1500کارخانه41200 تومان
10Gr 70برش خوردهفولاد مبارکه6000*1500کارخانه41200 تومان
10Gr 70رولفولاد مبارکه1500کارخانه41200 تومان
8Gr 70برش خوردهفولاد مبارکه6000*1500کارخانه41200 تومان
8Gr 70رولفولاد مبارکه1500کارخانه41200 تومان
6Gr 70برش خوردهفولاد مبارکه6000*1500کارخانه41200 تومان
6Gr 70رولفولاد مبارکه1500کارخانه41200 تومان