قیمت ورق A516

ضخامتگریدحالتبرندابعادمحل تحویلقیمت
880*80کارخانه330549 تومان
15Gr 70برش خوردهفولاد مبارکه6000*1500کارخانه36959 تومان
15Gr 70رولفولاد مبارکه1500کارخانه36959 تومان
12Gr 70برش خوردهفولاد مبارکه6000*1500کارخانه36959 تومان
12Gr 70رولفولاد مبارکه1500کارخانه36959 تومان
10Gr 70برش خوردهفولاد مبارکه6000*1500کارخانه36959 تومان
10Gr 70رولفولاد مبارکه1500کارخانه36959 تومان
8Gr 70برش خوردهفولاد مبارکه6000*1500کارخانه36959 تومان
8Gr 70رولفولاد مبارکه1500کارخانه36959 تومان
6Gr 70برش خوردهفولاد مبارکه6000*1500کارخانه36959 تومان
6Gr 70رولفولاد مبارکه1500کارخانه36959 تومان