قیمت ورق ST52

حالتبرندابعادمحل تحویلقیمت
فابریکاکسین اهواز2000*6000کارخانه31000 تومان
فابریکاکسین اهواز6000*2000کارخانه31000 تومان
فابریکاکسین اهواز6000*2000کارخانه31000 تومان
فابریکاکسین اهواز6000*2000کارخانه31000 تومان
فابریکاکسین اهواز6000*2000کارخانه31000 تومان
فابریکاکسین اهواز6000*2000کارخانه31000 تومان
شیتفولاد مبارکه6000*1500کارخانه31000 تومان
فابریکاکسین اهواز2000*6000کارخانه31000 تومان
رولفولاد مبارکه1500کارخانه31000 تومان
شیتفولاد مبارکه6000*1500کارخانه31000 تومان
شیتفولاد مبارکه6000*1500کارخانه31000 تومان
رولفولاد مبارکه1500کارخانه31000 تومان
فابریکاکسین اهواز2000*6000کارخانه31000 تومان
ST52فولاد مبارکه1500کارخانه31000 تومان
رولفولاد مبارکه1500کارخانه31000 تومان
شیتفولاد مبارکه6000*1500کارخانه31000 تومان