تاریخ بروزرسانی 14 بهمن 1401

قیمت ورق ST52

حالتبرندابعادمحل تحویلقیمت
فابریکاکسین اهواز2000*6000کارخانه

تماس بگیرید

فابریکاکسین اهواز6000*2000کارخانه

تماس بگیرید

فابریکاکسین اهواز6000*2000کارخانه

تماس بگیرید

فابریکاکسین اهواز6000*2000کارخانه

تماس بگیرید

فابریکاکسین اهواز6000*2000کارخانه

تماس بگیرید

فابریکاکسین اهواز6000*2000کارخانه

تماس بگیرید

شیتفولاد مبارکه6000*1500کارخانه

تماس بگیرید

فابریکاکسین اهواز2000*6000کارخانه

تماس بگیرید

رولفولاد مبارکه1500کارخانه

تماس بگیرید

شیتفولاد مبارکه6000*1500کارخانه

تماس بگیرید

شیتفولاد مبارکه6000*1500کارخانه

تماس بگیرید

رولفولاد مبارکه1500کارخانه

تماس بگیرید

فابریکاکسین اهواز2000*6000کارخانه

تماس بگیرید

ST52فولاد مبارکه1500کارخانه

تماس بگیرید

رولفولاد مبارکه1500کارخانه

تماس بگیرید

شیتفولاد مبارکه6000*1500کارخانه

تماس بگیرید