تاریخ بروزرسانی 14 بهمن 1401

قیمت پروفیل گالوانیزه

سایزضخامتطولمحل تحویلقیمت
100*10046 متریکارخانه304130 تومان
90*9046 متریکارخانه304130 تومان
80*4046 متریکارخانه300460 تومان
80*8046 متریکارخانه304130 تومان
70*7046 متریکارخانه300460 تومان
60*12046 متریکارخانه300460 تومان
60*6046 متریکارخانه300460 تومان
50*5046 متریکارخانه300460 تومان
40*4046 متریکارخانه300460 تومان

 

قیمت پروفیل گالوانیزه 3

سایزضخامتطولمحل تحویلقیمت
100*10036 متریکارخانه314680 تومان
90*9036 متریکارخانه314680 تومان
80*4036 متریکارخانه311010 تومان
80*8036 متریکارخانه314680 تومان
70*7036 متریکارخانه311010 تومان
60*12036 متریکارخانه311010 تومان
60*6036 متریکارخانه311010 تومان
50*5036 متریکارخانه311010 تومان
40*4036 متریکارخانه311010 تومان

 

قیمت پروفیل گالوانیزه 2.5

سایزضخامتطولمحل تحویلقیمت
100*1002.56 متریکارخانه322020 تومان
90*902.56 متریکارخانه322020 تومان
80*402.56 متریکارخانه318350 تومان
80*802.56 متریکارخانه322020 تومان
70*702.56 متریکارخانه318350 تومان
60*602.56 متریکارخانه318350 تومان
60*402.56 متریکارخانه318350 تومان
50*502.56 متریکارخانه318350 تومان
50*302.56 متریکارخانه318350 تومان
40*4046 متریکارخانه318350 تومان
40*2046 متریکارخانه318350 تومان
30*3036 متریکارخانه318350 تومان

 

قیمت پروفیل گالوانیزه 2

سایزضخامتطولمحل تحویلقیمت
90*9026 متریکارخانه337620 تومان
80*4026 متریکارخانه337620 تومان
80*8026 متریکارخانه337620 تومان
60*6026 متریکارخانه337620 تومان
60*4026 متریکارخانه337620 تومان
50*5026 متریکارخانه337620 تومان
50*3026 متریکارخانه337620 تومان
40*4026 متریکارخانه337620 تومان
40*2026 متریکارخانه337620 تومان
30*3026 متریکارخانه337620 تومان
20*3026 متریکارخانه340370 تومان
20*2026 متریکارخانه340370 تومان