قیمت چهرپهلو آلیاژی

سایزآلیاژحالتمحل تحویلقیمت
10*10ST 52ترانسکارخانه35640 تومان
8*8ST 52ترانسکارخانه35460 تومان
6*6ST 52ترانسکارخانه35460 تومان
5*5ST 52ترانسکارخانه35460 تومان
4*4ST 52ترانسکارخانه35460 تومان
120*120ST 52نرمالکارخانه35460 تومان
120*80ST 52نرمالکارخانه35460 تومان
120*50ST 52نرمالکارخانه35460 تومان
100*100ST 52نرمالکارخانه35460 تومان
90*90ST 52نرمالکارخانه35460 تومان
80*50ST 52نرمالکارخانه35460 تومان
80*80CK 45نرمالکارخانه35460 تومان
80*80ST 52نرمالکارخانه35460 تومان
70*70ST 52نرمالکارخانه35460 تومان
70*70CK 45نرمالکارخانه35460 تومان
60*60CK 45نرمالکارخانه35460 تومان
60*60ST 52نرمالکارخانه35460 تومان
50*50ST 52نرمالکارخانه35460 تومان
50*50CK 45نرمالکارخانه35460 تومان
کارخانه35460 تومان
40*40ST 52نرمالکارخانه35460 تومان
40*40CK 45نرمالکارخانه35460 تومان
35*35ST 52نرمالکارخانه35460 تومان
30*30ST 52نرمالکارخانه35460 تومان
30*30CK 45نرمالکارخانه35460 تومان
25*25CK 45نرمالکارخانه35460 تومان
20*20ST 52نرمالکارخانه35460 تومان
20*20CK 45نرمالکارخانه35460 تومان
18*18CK 45نرمالکارخانه35460 تومان
16*16CK 45نرمالکارخانه35460 تومان
15*15CK 45نرمالکارخانه35460 تومان
14*14CK 45نرمالکارخانه35460 تومان
12*12CK 45نرمالکارخانه35460 تومان
10*10CK 45نرمالکارخانه35460 تومان
10*10ST 52نرمالکارخانه35460 تومان
25*25ST 52نرمالکارخانه35460 تومان
30*50CK 45نرمالکارخانه35460 تومان