تاریخ بروزرسانی 14 بهمن 1401

قیمت لوله داربستی

ضحامتسایزبرندقطر خارجیحالتمحل تحویلقیمت
اینچاصفهانتهران506 متریکارخانه3715900 تومان
11/2اینچتهران506 متریکارخانه3715900 تومان
211/2تهران506 متریکارخانه3715900 تومان
311/2تهران506 متریکارخانه3715900 تومان
2/511/2تهران506 متریکارخانه3715900 تومان
211/2تهران506 متریکارخانه3715900 تومان