تاریخ بروزرسانی 27 مهر 1401

قیمت لوله داربستی

ضحامتسایزبرندقطر خارجیحالتمحل تحویلقیمت
اینچاصفهانتهران506 متریکارخانه34000 تومان
11/2اینچتهران506 متریکارخانه34000 تومان
211/2تهران506 متریکارخانه34000 تومان
311/2تهران506 متریکارخانه35000 تومان
2/511/2تهران506 متریکارخانه34000 تومان
211/2تهران506 متریکارخانه34000 تومان