قیمت لوله داربستی

ضحامتسایزبرندقطر خارجیحالتمحل تحویلقیمت
اینچاصفهانتهران506 متریکارخانه41820 تومان
11/2اینچتهران506 متریکارخانه41820 تومان
211/2تهران506 متریکارخانه41820 تومان
311/2تهران506 متریکارخانه41820 تومان
2/511/2تهران506 متریکارخانه41820 تومان
211/2تهران506 متریکارخانه41820 تومان